Trükised

METSMIK  

1 Raie planeerimine PDF
2 Puidu müük PDF
3 Metsa dokumentatsioon PDF
4 Kohustused ja maksustamine PDF
5 Metsa majandamise vormid PDF
6 Seadusandlus PDF
1 Raie planeerimine- VAATA RAAMATUNA
2 Puidu müük- VAATA RAAMATUNA
3 Metsa dokumentatsioon- VAATA RAAMATUNA
4 Kohustused ja maksustamine- VAATA RAAMATUNA
5 Metsa majandamise vormid- VAATA RAAMATUNA
6 Seadusandlus- VAATA RAAMATUNA

INFOMATERJALID:

•   Lehtmetsade kasvatamine (2016, täiendatud trükk)
•   Metsatehnika ja -tarvikud (2016)
•   Olulisemad metsakahjustused ja nende vältimine  (2016)
•   Pärandkultuur ja metsamajandus (2016)
•   Metsamaaparandustööd (2015)
•   Ümarpuidusortimendid ja optimaalne järkamine (2015)
•   Metsakultuuride ja noore mesa hooldamine (2015)
•   Metsaomanik ja maksud (2015)
•   Tugisüsteemi voldik (2014)
•   Puitkütus (2014, uuendatud trükk)
•   Omaniku ja külalise õigused eramaal (2014, uuendatud trükk)
•   Metsa uuendamine (2014, uuendatud trükk)
•   Metsateed. Juriidilisi näpunäiteid omanikele ja kasutajatele (2013)
•   Järvis. J. 2013. Forest measurement with relascope. Tartu. 11 p. Vaata siit!
•   Järvis. J. 2010. Metsa relaskoopmõõtmine. II trükk. Tartu. 20 lk. Vaata siit!
•   Metsa mitmekülgne kasutamine Eestis (2009)
•   Vääriselupaigad (Kadi Kõiv, 2008)
•   Metsa hindamine (Jüri Jänes, Allar Padari, 2004) Vaata siit!
•   Säästev metsamajandus ja metsa sertifitseerimine (PEFC)
•   Metsanduslik sõnastik prantsuse-eesti-prantsuse Vaata siit!
•   The Foundation Private Forest Center
•    Private Forestry In Estonia
•    Sihtasutus Erametsakeskus

RAAMATUD:

   Aastaraamat ERAMETS 2013-2016 (koostanud Viio Aitsam, 2017)
  Metsaomaniku käsiraamat – TELLI RAAMAT SIIT!
•    Erametsanduse aastaraamat 2011‒2012. Vaata siit!
•    Mets ei kasva hooleta. Kümme juttu Eesti erametsaomanike elust (Viio Aitsam, 2011) Vaata siit!
•    Erametsakeskus 1999-2009
•    Eesti Erametsaliit: Taasiseseisvunud Eesti metsaomanike koostöö kujunemise lugu (Viio Aitsam, 2010). Vaata siit!
•    Lehtmetsade kasvatamine (Hardi Tullus, 2009)
•    Era- ja põllumajandus metsad Eestis (Ivar Etverk, Toivo Meikar, 2008)
•    Erametsa aastaraamat 2008
•    Metsaomanik ja maksud (Jaanus Aun, 2007) Vaata siit!
•    Metsaomaniku juriidiline abimees (Jaanus Aun, 2007)
•    Olulisemad metsakahjustused ja nende vältimine (Märt Hanso, Heino Õunap, 2006)
•    Ümarpuidu mõõtmine ja hindamine (Jüri Jänes, 2001)

AUDIO- JA VIDEOMATERJALID:
•    Saade „Metsaomaniku kool“ (DVD, 2006/2007)
•    Saade „Kodumets“ (DVD, 2008 a)
•    Õppefilm Lageraie (DVD, 2009 a)
•    Õppefilm Põllumaade metsastamine (DVD, 2009 a)
•    Nõuanded algajale metsaomanikule (CD, 2009 a)
•    Metsalõigud saatesarjas „Osoon“ 2009/210 (DVD)
•    Metsalõigud saatesarjas „Sõida maale“ 2009/2010 (DVD)
•    Saade „Tule metsa“ (2009 a) (DVD)

RAHVATARKUSI PUIDUVARUMISEST – Lembitu Tarang
Vaata siit!

METS EESTI KINNISVARATURUL- Hillar Punamäe, Lembit Maamets
Vaata siit!

PÕLLUMAA METSASTAMISEGA MUUTUB KÕLVIK, MITTE SIHTOTSTARVE
ÄRIPÄEV, 23.01.2006
Vaata siit!

ERAMETSANDUSE PROBLEEMID EESTIS – Meelis Piirisalu bakalaureusetöö
Vaata siit!

METSASTAMISTOETUSTE PÕHJENDATUSE FINANTSMAJANDUSLIK ANALÜÜS
Vaata siit!

ÜLEVAADE TEADUSLIKEST UURIMUSTEST JUUREPESSU VASTASE BIOTÕRJE RAKENDAMISE KOHTA PÕHJAMAADES
Vaata siit!

METSAMAA MAAMAKSUSÜSTEEMI RAHVUSVAHELISE PRAKTIKA LÜHIANALÜÜS JA ETTEPANEK EESTI MAAMAKSUSEADUSE MUUTMISEKS
Vaata siit!

ULUKIKAHJUSTUSTE KOMPENSEERIMISEST JA MAAOMANIKE JAHIÕIGUSEST MÕNEDE EUROOPA RIIKIDE ÕIGUSKORDADES
Vaata siit!

AKADEEMILISE METSASELTSI INFO METSANDUSLIKU KIRJANDUSE KOHTA


AKADEEMILINE METSASELTS INFOLEHT 53 

Albert Milk. Metsateenija kahes riigis viie riigikorra ajal. Koost. Arnold Milk, toimet. Toivo Meikar. Tartu: Eesti Metsaselts, 2008. – 160. (Kohtumisi metsateedel)EMS-i raamatusari Kohtumisi metsateedel sai üle pika aja Albert Milki mälestustele ja muudele materjalidele toetuva täienduse. Põ-nev raamat, mis käsitleb ühe metsamehe õpin-guid kodumaal, Parfino metsakoolis, Venemaa kõrgemates õppeasutustes ja sõjakoolis, töötamist revolutsioonieelse Venemaa riigimetsateenistuses ja metsakorralduses, eluohtlikke metsaülema-aastaid punasel Venemaal, kodumaale naasmist ja tööd Kambja ning Tartu metsaülemana, metsanduslikes keskasutustes (ka rahva-komissariaadi Metsade Valitsuse juhina), metsakorralduskeskuse peainsenerina ja Tartu Metsamajandi vanemmetsaülemana.Hind 50 kr.Paul Reim. Teine, täiendatud trükk. Koost. T. Meikar. Tartu: Eesti Metsaselts, 2008. – 108. (Eesti metsanduse suurmehed)EMS-i sari Eesti metsanduse suurmehed sai alguse Paul Reimile pühendatud tööga. Käesoleva täiendatud ja kohendatud kordustrükiga tahame tutvustada vahepealseil aastail peale kasvanud metsandushuvilistele üht Tartu Ülikooli metsaosakonna väljapaistvamat lõpetajat, andes trükisele ka raamatusarjale omase välise vormi.Hind 50 kr.Raamatuid saab tellida aadressil: www.metsaselts.ee või edasula@hot.ee ; telefonil 7763541 (automaatvastaja).Eesti metskonnad. Koost. K. Tiganik, P. Kask. Toimet. P. Kask. Võru: Eesti Metsaülemate Ühing, 2008. – 160.Üks üllatus Eesti Metsaülemate Ühingult – kaunis foto-album läbi 90 aasta eksisteerinud metskonna-keskustest sellistena, nagu nad on säilinud ja on olemas 2008. aastal. Ilus vaadata ja meenutada tänaseks transformeerunud metsaülemate institut-siooni.
Huvilistel tuleks pöörduda Eesti Metsaülemate Ühingu poole: www.hot.ee/emy/ , emy@hot.ee

AMS53.doc
AKADEEMILISE METSASELTSI INFOLEHT 49
Jätkuvat edu kõigile metsaraamatute huvilistele 2008. aastal! 2007. aasta (Eesti metsaraamatu juubeliaasta) kujunes nimetuste osas küllaltki edukaks ja on loota, et saabunu lisab siia veel midagi – võibolla annab selleks lootust Eesti Vabariigi metsavalitsuse juubeliaasta. Nii ongi sel aastal juba trükivalgust näinud vähemalt üks  suuresti ajaloolise suunitlusega metsaraamat.Saaremaa kaitsealustest metsadest. Akadeemilise Metsaseltsi toimetised XXIII. On protected forests on Saaremaa Island. Proceedings of the Estonian Academic Forest Society XXIII. Koost. / Compiled by T. Meikar. Tartu, 2008. – 142.Kogumikus on vaatluse alla võetud Saaremaa kaitsealused metsad nende ajaloolises arengus. Eraldi leiavad käsitlemist Sutru-Audaku (Viidumäe), Koorunõmme, Abruka, Kuusnõmme ja Ruhnu metsadega seonduv, millele lisanduvad veel käsitlused Kärla ja Anseküla kunagistest kirikumetsadest ning Kuressaare linnale kuulunud Loodemaast. Kogumik on illustreeritud, enamik artikleid on varustatud varasematest metsaplaanidest tehtud  fotokoopiatega.EV Keskkonnaministeeriumi allasutustele eraldab soovil raamatuid ministeeriumi keskkonnateabe keskus. Eesti Metsaseltsi kodulehelt tellides 80 kr.
www.metsaselts.eeAMS49.doc

AKADEEMILISE METSASELTSI INFOLEHT 45
Suve lõpul on ilmavalgust näinud ka üks mahukam metsanduslik raamat: Valgamaa metsad ja metsandus. Koost. A. Vallner, Ü. Kull, H. Leosk, M. Leosk, T. Meikar. Toimet. T. Meikar. Tartu: Eesti Metsaselts, 2007. – 344.
Raamat toetub suuresti kunagistele Valgamaa Metsamajandi kroonikaköidetele ja annab üle-vaate maakonna metsades toimunust aastail 1920-2005. Erilist tähelepanu pälvib kunagise metsamajandiga seonduv. 60% raamatu mahust moodustab maakonna metsade valitsemisega, majandamisega ja neid ühendavaga seonduv, 18% on käsitletav bibliograafilise teatmeteosena (esitatakse enam kui 150 isiku elulugu) ja 22% raamatust katavad valgamaalaste mälestused (25 tk).

Raamat on illustreeritud arvukate fotodega (ajastust olenevalt siis must-valged või värvilised).
Et raamat on projektipõhise töö vili, siis on ta hindamatu (st, et tal puudub hind) ja tema jagamine toimub vastavalt kinnitatud kavadele läbi Valgamaa Keskkonnateenistuse. Loodeta-valt jõuab ta kõigini, keda see puudutab, kel seda vaja ja kes on asjast tõsiselt huvitatud.
NB! Eesti Metsaselts avaldab traditsiooniliselt seni suurt huvi pälvinud “Metsarahva nädalakalendri”, nüüd juba 2008. aasta osas. Et kalender peaks trükivalgust nägema selle aasta novembri algul, siis vajame tiraaþi kavandamiseks hiljemalt 1. oktoobriks täpset teavet võimalike huviliste kohta – trükiarv sõltub ainult eeltellimustest ja nagu varemgi, ei jõua väljaanne vabamüüki. Orienteeruv hind 60–70 kr. On võimalik tasuda ka pangaülekandega. Tellimuste (märkides soovitud eksemplaride arvu, kontaktaadressi jms) edastamisel saab kasutada järgmisi võimalusi:

1. EMSi kodulehekülg www.metsaselts.ee
2. edasula@hot.ee
3. Tel/fax 77 63541
4. või kirja teel – Eesti Metsaselts, Metsakatsejaam pk 11, Jõgeva vald, 48331 Jõgevamaa

NB! NB! Ühtlasi tuletame meelde, et septembrikuu jooksul võtame vastu kaastöid selle aasta bülletäänile “Metsamajandus 2007”. Mida enam kaasalööjaid, seda huvitavam saab olema väljaanne! Kaastööd, kui võimalik ja vajalik koos mõne fotoga (nt jpg failina) saata: toivo.meikar@emu.ee

www.metsaselts.ee

AMSinfo45.doc

AKADEEMILINE METSASELTSI INFOLEHT 43
Metsaalmanahh 2006. Koostaja T. Meikar. Tartu: Eesti Metsaselts, 2006. – 124.

Käesoleva aasta lõpul nägi ilmavalgust Eesti Metsaseltsi neljas, seega juba traditsiooniline aastaraamat. Viimasest leiab teavet ja pikemaid tutvustusi mööduva 2006. aasta metsanduslikest sündmustest, nagu konverentsidest ja reisidest, metsaseltside ja -ühingute tegevusest, institutsioonide ja isikute juubeleist jpm-st. Leidub ka lühemaid ja pikemaid käsitlusi mitmetel metsanduslikel teemadel, nagu pärandkultuurist metsas, metsanduslikust kirjandusest, looduskaitse ja metsavalve arenguloost, metsandusharidusest, metsapoliitikast jne.

Hind – 25 kr.

Metsarahva nädalakalender 2007 tellijad on ilmselt soovitu juba kätte saanud või kohe saamas. Et kalendreid on trükitud väikese varuga, siis on võimalik vastu võtta täiendavaid tellimusi.

Kalendris tutvustatakse muu kõrval 2007. aasta metsanädalat “Mets läheb peale”, 2007. aastal toimuvaid metsanduslikke üritusi, metsanduslikke ajaloolisi tähtsündmusi, metsanduslikke õppe-asutusi. Räägitakse kodukaunistamisest, ravim-taimedest, harrastuskalastusest, Elistvere Looma-pargist, Kassinurme mägedest, uudiskirjandusest jne. Loomulikult nädalakalender ise, palju aadresse jne.

Hind – 60 kr.

Eesti Metsaseltsiga seonduva kirjanduse ostmine toimub läbi seltsi kodulehekülje. Võimalik on pöörduda ka otse seltsi juhatuse poole aadressil:

Eesti Metsaselts, Metsakatsejaam pk 11,
Jõgeva vald, 48331 Jõgevamaa.

Telefon/fax 77 63541
www.metsaselts.ee

AMSinfo43.doc

AKADEEMILISE METSASELTSI infoleht XXXVI
AMSinfoXXXVI.doc


UUS METSANDUSLIK KIRJANDUS AKADEEMILISELT METSASELTSILT

AMSinfoXXXV.pdf

UUS METSANDUSLIK KIRJANDUS
Uut metsanduslikku kirjandust:

– E. Lõhmuse metsakasvukohatüüpide raamatu sisuliselt kui tehniliselt kaasajastatud kordustrükk. Raamat on illustreeritud (värvifotod, levikukaardid, diagrammid jne);
– Pärandkultuur Eesti metsades. Toimetaja T. Meikar;
– Kohtumisi metsateedel. Salaküttide ja metsavahtide radadel. Toimetaja I. Etverk.

AMSinfoXXXIV.pdf