Eesti metsandus

15.02.2011 kinnitas Riigikogu Eesti metsanduse arengukava aastani 2020 (edaspidi metsanduse arengukava 2020), mis sisaldab raamistikku, põhimõtteid ja eesmärke metsanduse, sh erametsanduse arendamiseks aastatel 2011 kuni 2020. Sealhulgas on arengukavas välja toodud metsasektori optimaalne puidukasutuse aastane maht 12–15 miljonit m3. Arengukava põhieesmärk on metsade tootlikkuse ja elujõulisuse ning mitmekesise kasutamise tagamine, sh puidu kui taastuva loodusressursi otstarbekas kasutamine metsa- ja puidutööstuses ning energeetikas. Eesmärgid erametsandusele seisnevad peamiselt ühistulise tugisüsteemi arendamise kaasabil metsakasvatuslike tööde (metsauuendus, hooldusraied jms.) mahu suurendamises.

SA Erametsakeskus (edaspidi Erametsakeskus või EMK) on riigi asutatud sihtasutus, mille ülesandeks on metsaomanike kompetentsi tõstmine ning keskkonnasõbraliku ja efektiivse erametsanduse edendamine. Tegu on erametsanduse valdkonna spetsiifilise nõuande- ja arenduskeskusega (kompetentsikeskus). Erametsakeskuse abil saavad Eesti erametsad hästi majandatud.

Erametsakeskuse tegevusvaldkonnad on:
• Metsandustoetuste andmise korraldamine
• Erametsanduse tugisüsteemi arendamine
• Erametsandusega seotud muu arendustegevus

Erametsakeskuse_arengukava_2014-2020_kinnitatud