Arhiiv

EMK vana portaal

www.eramets.ee/oldsite

kasutaja: eramets
salasõna: 4D2aUyPNYc93


SA Erametsakeskus ja erametsanduse tugisüsteemi arengukava 2009 – 2013

Arengukava on koostatud eesmärgiga määratleda sihtasutuse Erametsakeskus (edaspidi EMK) põhilised arengusuunad, arvestades EMK praegust ja võimalikku tulevast mõju kogu erametsandusvaldkonna arengu kujundamisel. Arvestades, et EMK tegevus mõjutab kogu erametsandusvaldkonda, oli paralleelselt EMK arenguperspektiivide visandamisega otstarbekas välja töötada ka meetmed erametsanduse tugisüsteemi arendamiseks. Seega koosneb arengukava kahest eraldiseisvast, kuid nii määratletud eesmärkide kui kavandatud meetmete poolest teineteisega lahutamatult seotud osast: EMK arengukavast ja erametsanduse tugisüsteemide arengukavast. Viimane on erametsanduse kui ühe majandussektori arengu toetamise strateegiline tegevusplaan, mis hõlmab sektori kõiki olulisemaid tegevusvaldkondi, organisatsioonilist ülesehitust ning peamisi arendusmeetmeid.
Arengukava on seotud metsapoliitika eesmärkide elluviimisega ning aitab kaasa erametsanduse konkurentsivõime kasvule ja tasakaalustatud arengule.

Arengusuundade määratlemiseks on analüüsitud nii sihtasutuse kui erametsanduse tugisüsteemi hetkeolukorda. Arengukava rakenduslikus osas on sõnastatud sihtasutuse ja tugisüsteemi visioon, välja on töötatud peamised eesmärgid ning meetmed nendeni jõudmiseks. Selleks, et oleks võimalik kavandatavaid meetmeid ellu rakendada on kujundatud ka indikatiivne meetmete rakendamise ajakava, mille alusel on võimalik koostada arengukava täitmiseks iga-aastane tegevusplaan.

Arengukava koostamisel on kasutatud sihtasutuse nõukogu poolt aprillis 2007 läbi viidud SWOT analüüsi, märtsis 2008 läbi viidud riskide hindamise tulemusi ja mais 2008 läbi viidud personaalseid vestlusi töötajatega. Lisaks said sihtasutuse töötajad osaleda arengukava koosolekutel ja arengukava tööversioonid olid kätte saadavad kõigile töötajatele dokumendihaldusprogrammis „AVALIK“. Töötajatel oli võimalus omapoolsete arvamuste esitamiseks. Arengukava tugisüsteemide osa väljatöötamiseks moodustati koostöös Erametsaliiduga töörühm, kuhu kuulusid esindajad tugisüsteemi erinevatest valdkondadest (tugiisikud, konsulendid, metsaühistute juhtpersoonid).

Tulenevalt EMK nõukogu otsusest 20. 02. 2008.a, on arengukava kehtivusperioodiks 2009 kuni 2013.
EMK_arengukava_2009-2013.pdf

l