Metsameede

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus, kust toetatakse kahjustatud metsa taastamist ja kahjustuse kõrvaldamist, metsa hooldamist, kahjustuste ning metsatulekahju ennetamist.

Taotluste esitamise tähtaeg on 29. mai – 14. juuni 2017. a
Eelarve on 2,3 miljonit eurot. Sellest 700 000 eurot on ette nähtud metsakahjustuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kahjustatud metsa taastamiseks. 1,6 miljonit eurot on metsade elujõulisuse ja majandusliku väärtuse parandamiseks (sh hooldusraieks).

Tasuta infopäevad toimuvad 16. mail Tallinnas, 23. mail Türil ja 24. mail Valgas algusega kell 14. Ettekannete slaidid siit.

Taotluse saab esitada e-PRIA portaalis.
Juriidilised isikud (mikoettevõtjad ja metsaühistud) võivad esitada taotluse ainult e-PRIAs. 

Kui e-PRIA portaali kasutamise võimalus puudub, võivad füüsilised isikud ja FIEd esitada taotluse digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel, posti teel ja Erametsakeskuse kontoris.

Kirjuta meile:
e-post: metsameede@eramets.ee
Posti aadress: Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn

Abi saamiseks võib helistada:
Telefon: 683 6065, 683 6051

Toetust saab taotleda metsaühistu, mikoettevõtja (sh FIE) (vähem kui 10 töötajat ja aastakäibe ja/või aastabilansi maht ei ületa 2 miljonit eurot), füüsiline isik. Loe mikroettevõtja määratluse kohta Euroopa komisjoni soovitusest ja VKEde (väikese ja keskmise suurusega ettevõte) määratlust käsitlevast teatmikust.

Toetatavad tegevused ja tingimused lühidalt

Loe toetuse saamise tingimusi määrusest

Kontaktid Päästeameti kooskõlastuse saamiseks

Tööde tegemisega võib alustada järgmisel päeval pärast taotluse esitamist. Loodusõnnetuse või tulekahju tõttu kahjustatud metsa taastamine ja kahjustuste kõrvaldamine võivad olla tehtud ka taotluse esitamisele eelneval aastal.

Erametsakeskus teeb toetuse otsused 100 tööpäeva jooksul alates taotluste vastuvõtmise viimasest päevast. Kui raha ei jätku kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks, hinnatakse taotlusi hindamiskriteeriumite alusel tegevuste gruppide lõikes.

Pärast toetuse otsuse saamist tuleb esitada Erametsakeskusele dokumendid tehtud tööde kohta. Erametsaomanik võib esitada dokumendid kuni kahes osas ühe taotluse kohta ühe aasta jooksul alates otsuse tegemisest. Metsaühistu võib esitada dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta 18 kuu jooksul alates otsuse tegemisest. Vaata täpsemalt siit. 

Toetusega ostetud seade või tarvik, rajatud objekt, paigaldatud infosilt peab olema tähistatud maaelu arengukava logo ja Euroopa Liidu embleemiga. Toetuse saaja kohustus on hoolitseda selle eest, et tähistus säiliks vähemalt viis aastat pärast viimase toetusosa väljamaksmist. Loe täpsemalt siit.

0Shares