Erametsaomanike nõustamise toetus

emklogo_tunnuspilt

Taotluse esitamise tähtpäev oli 30.01.2017.
Eelarve on 400 000 eurot.

Nõustamistoetuse eesmärk on tagada parimatel teadmistel põhinev metsa majandamine ja metsaressursi efektiivsem kasutamine.

Toetust võib taotleda metsaühistu, kellel on:
1) taotluse esitamise kuule vahetult eelneva kuu esimese päeva seisuga vähemalt 200 liiget;
2) tulemusmõõdikute (määruse lisa 6) alusel saadud tulemus vähemalt 20% parimast tulemusest;
3) tähtajaks esitatud aruanne eelmise nõustamistoetuse kasutamise kohta (kehtib alates teisest taotlusvoorust);
4) sõlmitud tööleping, töövõtuleping või muu võlaõiguslik leping metsaseaduse § 10 lõike 51 nõuetele vastava konsulendiga.

Toetuse taotlemiseks 2017. a jaanuaris, esitab metsaühistu Erametsakeskusele e-posti teel, posti teel või käsipostiga:
1) määruse lisa 1 vormi kohase toetuse taotluse;
2) metsaühistu liikmete nimekirja koos nende isiku- ja registrikoodidega ning metsamaa pindalaga mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelneva kuu esimese päeva seisuga;
3) määruse lisa 9 vormi kohase andmestiku metsaühistu tegevuse kohta 2015. aastal, kui seda ei esitatud eelmisel aastal metsaühistu toetuse taotluse juurde.

Toetuse määr on kuni 80 eurot nõustatud metsaomaniku kohta. Nõu võib hakata andma järgmisel päeval pärast taotluse esitamist. Nõu võib anda kõikidele metsaomanikele olenemata sellest, kas nad kuuluvad mõnda metsaühistusse või mitte.

Nõustatud metsaomanike kohta tuleb esitada lõplik aruanne hiljemalt 2017. aasta detsembri alguseks (täpne kuupäev on kirjas toetuse otsuses). Taotlusesse tuleb panna kirja summa, mis plaanitakse kasutada nõustamisteenuse osutamiseks pärast taotluse esitamist kuni detsembri alguseni 2017. aastal. Näiteks, kui plaanitakse nõustada 200 metsaomanikku, võib taotletava toetuse summa olla 200 * 80 = 16 000 eurot.

Toetuse maksimaalne summa moodustab vooru eelarvest sama suure osakaalu, kui on metsaühistu liikmete osakaal kõigist selles taotlusvoorus taotluse esitanud metsaühistute liikmete koguarvust. Kui metsaühistu küsib toetust rohkem, arvutab Erametsakeskus metsaühistu maksimaalse toetuse summa ja teeb otsuse lähtuvalt sellest.

Näide toetuse maksimaalse summa arvutamise kohta:
Metsaühistu liikmete arv: 400
Kõikide taotluse esitanud metsaühistute liikmete arv: 10 000
Metsaühistu liikmete arvu osakaal: 400 * 100/ 10 000 = 4%
Eelarve: 400 000
Metsaühistu maksimaalne toetuse summa: 4% 400 000-st = 16 000 eurot

Toetuse taotlemisel võib arvestada eelarvega 400 000 eurot. Toetuse otsus tehakse alguses tingimuslikult 200 000 eurose eelarve ulatuses. Kui eelarve suureneb 400 000 euroni, uut taotlust esitama ei pea, vaid metsaühistuid teavitatakse, et detsembri alguseni kasutada olev toetuse summa on suurem.

Metsaühistul on võimalus saada ettemaksu 50% ulatuses taotluse rahuldamise otsuses näidatud toetuse summast. Ettemaksu arvestamisel lähtutakse 200 000 eurosest eelarvest.

Nõustatud metsaomanike kohta tuleb esitada Erametsakeskusele e-PRIAs aruanne hiljemalt detsembri alguseks järgmiste andmetega:
1) erametsaomaniku nimi ja isiku- või registrikood;
2) erametsaomaniku kontaktandmed;
3) nõustamise teema;
4) konsulendi nimi;
5) nõuandeteenuse osutamise aeg.

Ühe taotluse kohta võib esitada mitu aruannet. Üks metsaomanik võib olla sama taotluse kohta esitatud aruandes ainult ühe korra. Iga nõustatud metsaomaniku kohta makstakse toetust 80 eurot. Nõustamistundide üle arvestust ei peeta. Omafinantseeringu tasumist tõendama ei pea.

Toetus on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 mõistes.

Konsulendid peavad oma tegevuses vältima huvide konflikti ning lähtuma Eesti konsulentide eetikakoodeksist.

Käibemaksu arvestamisel on abiks Eesti Maksumaksjate Liidu koostatud juhend.

Erametsakeskus teeb toetuse otsuse 120 päeva jooksul pärast taotluse esitamise tähtpäeva ja toetuse maksmise otsuse 120 päeva jooksul pärast aruande esitamist. Toetuse väljamakse tehakse 30 päeva jooksul pärast maksmise otsuse tegemist, kui ettemaksu raha on ära kasutatud.

Kõik toetuse saamise tingimused on kirjas keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruses nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“.

Lisainfo telefonil: 683 6057 ning e-posti aadressil siseriiklik@eramets.ee

0Shares