Metsaühistu toetus

emklogo_tunnuspiltTaotluse esitamise tähtpäev on 1.08.2017. Eelarve on 500 000 eurot.

Metsaühistu toetuse eesmärk on metsandusalase ühistegevuse ja erametsaomanike koostöö arendamine.

Toetust võib taotleda metsaühistu, kellel on:
1) taotluse esitamise kuule vahetult eelneva kuu esimese päeva seisuga vähemalt 200 liiget;
2) tulemusmõõdikute (määruse lisa 6) alusel saadud tulemus vähemalt 20% parimast tulemusest;
3) tähtajaks esitatud aruanne eelmise metsaühistu toetuse kasutamise kohta;

Metsaühistu toetuse määrad:
1) 2017. aastal kuni 70 eurot ühe metsaühistu liikme kohta;
2) erametsaomanike rühmanõustamise korral kuni 500 eurot ühe rühmanõustamise kohta, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot aastas;
2) metsaühistu metsamajandusalase koostöö korral määruse § 12 lõikes 12 nimetatud tegevuskulude katmiseks kuni 30 eurot/ha;
3) metsaühistu tegevustoetuse korral kuni 10 eurot metsaühistu liikme kohta kalendriaastas;
4) koolimetsa asutamise ja selle tegevuse korraldamise korral kuni 3196 eurot metsaühistu kohta kalendriaastas.

Toetuse taotlemiseks 2017. esitab metsaühistu Erametsakeskusele e-posti teel, posti teel või käsipostiga:
1) määruse lisa 1 vormi kohase toetuse taotluse;
2) lisa 8 vormi kohase tegevuse kirjelduse;
2) metsaühistu liikmete nimekirja koos nende isiku- ja registrikoodidega ning metsamaa pindalaga mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelneva kuu esimese päeva seisuga;
3) määruse lisa 9 vormi kohase andmestiku metsaühistu tegevuse kohta 2016. aastal.

Erametsakeskus teeb toetuse otsuse 120 päeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva. Metsaühistul on võimalus saada ettemaksu 50% ulatuses otsuses märgitud toetuse summast.

Metsaühistu esitab hiljemalt toetuse otsuses nimetatud tähtpäevaks:
1) rühmanõustamise, metsaühistu tegevustoetuse ning koolimetsa asutamist ja tegevuse korraldamise korral koopia kulusid tõendavast kuludokumendist ning selle tasumist tõendavast dokumendist;
2) rühmanõustamisel osalejate nimekirja, milles on märgitud rühmanõustamise toimumise koht ja aeg, käsitletud teemad, lektorid ja nõustamise vorm (teoreetiline-, praktiline- või rühmatöö), ning õppematerjalid või kokkuvõtte käsitletud teemadest;
3) lisa 10 vormi kohase nimekirja metsaühistu metsamajandusalase koostöö raames tehtud tööde kohta;
4) koolimetsa asutamise ja tegevuse korraldamisel osalejate nimekirja, õppematerjalid või kokkuvõtte käsitletud teemadest ja vajadusel koolimetsa asukoha kaardi või skeemi.

Toetuse maksmise otsus tehakse 120 päeva jooksul pärast nõuetekohaste kuludokumentide esitamist. Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast toetuse maksmise otsuse tegemist.

Toetuse andmise aluseks on keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“.

JUHEND METSAÜHISTU TOETUSE TAOTLEMISEKS

Taotlemiseks ja aruandluseks vajalikud elektrooniliselt täidetavad määruse lisad leiate SIIT.

Lisainfo telefonil: 673 6034 ning e-posti aadressil siseriiklik@eramets.ee.

0Shares