Andres Sulg

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
551 6811
Kutsetunnistuse nr:
130682
Kehtiv kuni:
15.04.2021
Maakond
Põlva maakond
Võru maakond
Valga maakond
Jõgeva maakond
Ida-Viru maakond
Lääne-Viru maakond
Tartu maakond
Pärnu maakond
Viljandi maakond
Harju maakond
Lääne maakond
Rapla maakond
Järva maakond
Spetsialiseerumine
Alustavale metsaomanikule
Metsanduslikud õigusaktid
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsamajandamiskava
Uuendamine ja metsastamine
Metsauuenduse hooldamine
Raiete põhimõtted ja meetodid
Metsatööde tehnoloogiad
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsaparandus
Metsakahjustused
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Toetused
Metsakaitse
Vääriselupaik
Pärandkultuur
Natura 2000
Ohutustehnika ja töökaitse
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid

Tegevuspiirkond: Mandri-Eesti

Omandasin metsanduslikud baasteadmised Eesti Maaülikoolis (EMÜ) 1999-2005, mille lõpuks kaitsesin edukalt metsateaduse magistrikraadi (MSc). Omandatud teadmisi olen kasutanud ja täiendanud töötades metsamajanduse sektoris. Lisaks olen omandanud Tartu Ülikoolis (TÜ) Ärijuhtimise magistrikraadi (MBA) 2014. aastal, kui kaitsesin edukalt magistritöö teemal “Metsakinnistute turuväärtuse hindamine kogumina”.

Metsamaa suurimaks erinevuseks teistest kinnisasjadest on see, et selle olulisema ja väärtuslikuma osa moodustab kasvav mets. Metsandus on majandusharu, mis koondab enda alla metsamajanduse ja –tööstuse ning lahtiseletatult mõistetakse selle all metsade kasvatamist, kasutamist, kaitset, puidu transporti ja töötlemist ning ühtlasi ka neid toetavaid metsateadust ning metsandusharidust. Metsa majanduslik väärtus tekib oskuslikul ja targal metsa kasvatamisel ja majandamisel. Metsa majandamine on kehtiva metsaseaduse järgi säästev, kui see tagab elustiku mitmekesisuse, metsa tootlikkuse, uuenemisvõime ja elujõulisuse ning ökoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi rahuldava mitmekülgse metsakasutuse võimaluse.

Metsa majandamisel on oluline mõista loodust! Lihtsast kirjaoskusest ja seadusaktide lugemisest võib metsaomanikul jääda õigete otsuste tegemisel metsanduses väheseks, seetõttu olekski mõistlik küsida nõu asjatundjatelt.