Gunnar Hendrikson

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
501 4367
Kutsetunnistuse nr:
104427
Kehtiv kuni:
15.10.2020
Maakond
Lääne-Viru maakond
Harju maakond
Lääne maakond
Rapla maakond
Järva maakond
Spetsialiseerumine
Alustavale metsaomanikule
Metsanduslikud õigusaktid
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsamajandamiskava
Uuendamine ja metsastamine
Metsauuenduse hooldamine
Raiete põhimõtted ja meetodid
Metsatööde tehnoloogiad
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsaparandus
Metsakahjustused
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Metsakaitse
Ohutustehnika ja töökaitse
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Ühistu
Ühinenud Metsaomanikud MTÜ

Nõustamistegevused, mis ei kuulu erametsaomanike individuaalnõustamise hulka:
1. metsa inventeerimine ja metsamajandamiskava koostamine, pärandkultuuriga metsaala inventeerimine
2. metsa müügiga seotud tegevus, nt kasvava metsa, metsamaterjali või kinnistu müügi organiseerimine (nt metsaomaniku esindamine müügiprotsessis);
3. metsatööde organiseerimine ja tegemine (metsaistutamine, hooldusraie jne);
4. piiride märkimine metsas: konsulent võib olla metsaomanikule abiks piiride tuvastamisel, kuid piiride tähistamine ei ole tema ülesanne (erand on siinkohal Natura 2000 ala, mille piirimärkide lisatähistamine on lubatud);
5. tööd looduses metsa või raiutud puude tagavara määramiseks (nt kluppimine);
6. seemne-, säilik-, tuleviku- või raiutavate puude märkimine.
7. konsulendi töö kvaliteedi hindamine