Natura 2000 metsa toetus

Toetust antakse looduskaitseliste piirangute järgimise eest Natura 2000 võrgustiku alal asuval või looduskaitseseaduse § 4 lõike 1 punktis 1 või 4 nimetatud kaitstava loodusobjekti sihtkaitsevööndis asuval või projekteeritaval alal asuval erametsamaal ühe kalendriaasta jooksul.
Projekteeritavaks alaks selle määruse tähenduses loetakse Natura 2000 ala, mille suhtes on looduskaitseseaduse § 8 lõike 1 alusel esitatud loodusobjekti kaitse alla võtmise ettepanek või on looduskaitseseaduse § 9 lõike 1 alusel algatatud kaitse alla võtmise menetlus.

Toetust on võimalik 2023. aastal taotleda alates 4. aprillist kuni 2. maini.