Natura metsa toetus (ka sihtkaitsevööndisse väljaspool Natura ala)

Hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.

Natura toetust saab taotleda erametsaomanik enda omandis olevale metsaalale. Toetuse määrad on:

  • Natura 2000 alal asuvas ja väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvas sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari kohta aastas.
  • Natura 2000 alal piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal kuni 60 eurot hektari kohta aastas. Seda võidakse vähendada, kui eelarvest ei piisa kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks.

Hüvitis on tulumaksuga maksutatav:

1.01.2015 jõustus tulumaksuseaduse muudatus, mille järgi muutusid Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel füüsilistele isikutele makstavad toetused tulumaksuga maksustatavaks.
Muudatus kehtib ka erametsamaale makstava Natura 2000 hüvitise puhul.  Ilma tulumaksuta on hüvitise määr sihtkaitsevööndis 88 eurot hektari kohta aastas, piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal kuni 48 eurot hektari kohta aastas.
Loe hüvitise deklareerimisest lähemalt siit.

Alates 2020. a kehtib tulumaksusoodustus:

Riigikogu kiitis 15. aprillil 2020. aastal heaks tulumaksuseaduse muudatused, mille järgi on käesolevast aastast metsast saadud tulu kuni 5000 euro ulatuses aastas tulumaksuvaba. Maksusoodustuse alla läheb ka Natura metsa hüvitis.
Lähemalt saad lugeda SIIT.
Juhend täiendava tulumaksuvabastuse kasutamiseks erametsaomanikele on rahandusministeeriumis välja töötamisel, jagame seda erametsaportaalis kohe, kui see saab avalikuks.
_____

2019. a esitatud taotluste kohta on otsused tehtud. Igale hüvitise taotlejale on otsus nähtav e-PRIA portaalis (vana e-PRIA) lehel Dokumendid >> Erametsakeskuse dokumendid. Vooru eelarve oli 4,39 miljonit eurot. Piiranguvööndi hüvitise määraks arvutati 52,52 eurot hektari kohta.

21.04.2020.a tulumaksuseaduse muudatusega leevendati metsatulu maksustamise reegleid tagasiulatuvalt alates 2020. aasta algusest. See tähendab, täiendavat maksuvabastust rakendatakse 2020. aasta tuludeklaratsioonis, mis tuleb esitada hiljemalt 30.04.2021.

Muudatuse kohaselt võib füüsiline isik talle kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa hüvitisest, millest on tehtud metsamajandamisega seotud kulude mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot.

Kui Te esitasite 2019. a Natura 2000 metsa hüvitise taotluse ja saite selle kohta 2020. a märtsis positiivse otsuse, tehti Teile hüvitise väljamakse enne tulumaksuseaduse muudatust. Seega peeti vana korra kohaselt füüsilistele isikutele makstavalt hüvitiselt kinni tulumaksu osa. Täiendav tulumaksuvabastus 5000 euro ulatuses rakendub Teile makstud hüvitise osas 2020. aasta tuludeklaratsioonis.

Edaspidi, alates 2020. aasta taotlemisest (väljamakse 2021. aasta kevadel), füüsilisest isikust erametsaomanikust taotleja osas PRIA tulumaksu enam kinni ei pea. Võimalik tulumaksukohustus arvestatakse välja Teile tuludeklaratsioonis.

Toetustega seotud küsimuste korral abistavad Erametsakeskuse töötajad telefonidel 5668 3263 ja 5683 3428 või e-posti aadressil natura@eramets.ee.

Maksualaste täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole telefonil 880 0811 või e-posti aadressil eraklient@emta.ee.

2020. a on eelarve 4 385 610 eurot. 2020. a kevadel esitatud taotluse kohta tehakse otsus hiljemalt 30.04.2021 ja PRIA maksab hüvitise välja hiljemalt 30.06.2021.

Taotluse saab esitada vaid e-PRIA portaalis.

Taotluse esitamiseks on vaja toimivat ID-kaarti koos paroolidega või mobiil-ID-d! E-PRIA portaali saab sisse logida ka pangalinkide kaudu.

Natura hüvitise taotlemiseks on võimalik anda ka volitus. Loe lähemalt SIIT. Paberil allkirjastatud volituse võib saata PRIAsse. Vormid leiad lehe altpoolt vajutades “lisadokumentide vormid”.

E-PRIAsse saab sisse logida uue portaali kaudu, taotluse esitamiseks tuleb sealt edasi liikuda vanasse e-PRIAsse valides siniselt menüüribalt “vana e-PRIA”.

Lisainfot Natura toetuse kohta saab küsida Erametsakeskusest aadressil natura@eramets.ee või telefonidel 5668 3263, 5683 3428.

Loe toetuse tingimuste kohta täpsemalt maaeluministri 22.04.2015 määrusest nr 39 “Natura 2000 erametsamaa toetus“.

Vajadusel saab lisada e-PRIAs täidetud taotlusele digitaalselt allkirjastatud lisadokumente. Soovi korral võib need saata eraldi e-kirjaga või posti teel.

Lisadokumentide soovituslikud vormid:

1. Kaasomaniku nõusolek

Kaasomaniku nõusolekuga lubavad kaasomanikud ühel kaasomanikest taotleda toetust ja loobuvad sel aastal kaasomandis olevale maale toetuse taotlemisest. Toetuse summa kantakse ühe kaasomaniku arvele, kelle nimi on kirjas taotluse vormil.

2. Kaasomanike ühine avaldus

Kaasomanike ühise avaldusega taotlevad kaasomanikud toetust ühiselt ja kõik peavad täitma kõiki toetuse saamise tingimusi ning olema kantud PRIA kliendiregistrisse. Toetuse summa kantakse ühe kaasomaniku arvele, kelle nimi on kirjas taotluse vormil.

3. Taotluse muutmise avaldus

4. Teavitus kinnisasja võõrandamisest (saab esitada 22. aprillist kuni 20.juulini)

5. Avaldus metsaala kandmiseks keskkonnaregistri kaardile (esita enne 31. detsembrit)

6. Volikirja vorm asjaajamiseks PRIAga on leitav SIIT (saada PRIAsse)

Toetusõiguslike metsaalade kaart

Otselink kaardile

Sageli esitatud küsimused

 

Natura metsa toetuse andmise korraldamiseks saab SA Erametsakeskus Eesti maaelu arengukava 2014–2020 raames antavat tehnilise abi toetust.

48Shares