Hüvitis Natura 2000 alal ja väljaspool

2023. aastal on taotluse esitamise tähtaeg 4. aprillist kuni 2. maini.

KIKi Tallinna kontoris (Narva mnt 7A) aidatakse taotlusi täita teisipäeviti ja neljapäeviti kell 10-16.

NB! Infopäev toetuse taotlejatele toimub 23.03.2023 kell 10.00 veebikeskkonnas ZOOM.

 

Looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu kompenseeritakse kahe meetme kaudu:

 • Perioodi 2023–2027 Natura 2000 erametsades elurikkuse soodustamise toetus
 • Väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsaalade looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetus

Taotluse saab esitada vaid e-PRIA portaalis.

Mõlema meetme kohta saab esitada ühe taotluse, st mõlema meetme toetusõiguslikud alad saab näidata ühes ja samas taotluses. Kahte eraldi taotlust ei pea esitama.

Taotlus tuleb esitada igal aastal uuesti!

Taotluse esitamiseks on vaja toimivat ID-kaarti koos paroolidega, mobiil-ID-d või Smart-ID-d. Pärast portaali sisenemist tuleb valida esindatav ning liikuda vanasse e-PRIAsse taotlust esitama.

Esimest korda e-PRIA teenuseid kasutades, tuleb ennast registreerida PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Seda saab teha vajutades pärast e-PRIA portaali sisselogimist menüüribal „Kliendi andmed”.

Hüvitise taotlemiseks on võimalik anda ka volitus. Loe lähemalt SIIT. Paberil allkirjastatud volituse võib saata PRIAsse. Vormid leiad lehe altpoolt vajutades “Lisadokumentide vormid”.

Lisainfot hüvitise kohta saab küsida KIKi metsaosakonnast e-posti aadressil natura@kik.ee ja siseriiklik@kik.ee või telefonidel 5668 3263 ja 5683 3428.

Natura 2000 erametsades elurikkuse soodustamise toetus

Hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.

Kes saab toetust küsida?

Toetust saab taotleda füüsiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, kelle omandis või kelle kasutusvalduses on metsamaa. Kasutusvaldajale antakse toetust, kui kasutusvaldus on seatud vähemalt viieks kohutuseaastale järgnevaks kalendriaastaks. Kaasomandis maa kohta võib taotluse esitada ainult üks kaasomanikest ja teised kaasomanik peavad esitama selleks kirjalikud nõusolekud. Soovitusliku vormi leiad lehe altpoolt vajutades “lisadokumentide vormid”.

Nõuded toetusõigusliku maa kohta

 • Andmed on kantud Eesti looduse infosüsteemi.
 • Metsamaa on vähemalt 0,3 ha suurune.
 • Toetusõigusliku metsamaa hulka arvatakse kuni nelja meetri laiune tee, kraav, tuletõkestusvöönd ja elektripaigaldise kaitsevööndis olev maa ning kuni 0,10 hektari suurune lagendik.

Toetust ei või taotleda:

 • maa kohta, mille kohta on andmed kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse (PRIA põllumassiivid).
 • pärandniidu ehk poolloodusliku koosluse kohta, mille kohta on andmed kantud Eesti looduse infosüsteemi
 • metsamaa kohta, mille kohta on sõlmitud vääriselupaiga kaitseks leping.

Hüvitise määr on

 • 134 eurot Natura 2000 sihtkaitsevööndis, Natura 2000 piiranguvööndis asuvas või hoialal asuvas metsaelupaigas, Natura 2000 sihtkaitsevööndiks projekteeritaval alal või väljaspool Natura 2000 ala sihtkaitsevööndis;
 • Kuni 60 eurot Natura 2000 alal piiranguvööndis või hoiualal, kus ei asu metsaelupaik ning piiranguvööndiks või hoiualaks projekteeritaval alal.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab eelarvet, vähendatakse Natura 2000 alal piiranguvööndis või hoiualal, kus ei asu metsaelupaik ning piiranguvööndiks või hoiualaks projekteeritaval alal ühikumäära selles osas, mis on vajalik kõigi nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks maksimaalsel võimalikul määral.

Taotluses oleva maa võõrandamine

Kui taotluses olev maa võõrandatakse või antakse kasutusvaldusesse pärast taotluse esitamist, kuid enne kohustuseaasta 1. septembrit, siis antakse toetus selle maa eest omandajale, kui omandaja jätkab määruses sätestatud nõuete täitmist. Kui omandaja ei soovi toetust, siis antakse toetus taotluse esitajale. Kui taotluses olev maa võõrandatakse peale 1. septembrit, kuid enne kohustuseaasta lõppu, makstakse toetus taotluse esitajale. Mõlemal juhul peab KIK-le esitama taotlusega seotud kinnisasja üleandmise avalduse. Vormi leiad lehe altpoolt vajutades “lisadokumentide vormid”.

Millal toetusraha välja makstakse?

KIK teeb toetuse otsused hiljemalt kohustusaastale järgneva kalendriaasta 30. aprilliks ning PRIA maksab toetuse saajale toetuse hiljemalt kohustuseaastale järgneva kalendriaasta 30. juuniks.

Hüvitise andmise alus on Maaeluministri 23.12.2022 määrus nr 78 „Perioodi 2023–2027 Natura 2000 erametsades elurikkuse soodustamise toetus

Väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsaalade looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetus

Hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvas piiranguvööndis, hoiualal ja alal, mille osas on algatatud kaitse alla võtmise menetlus looduskaitseseaduse § 9 lõike 1 tähenduses (projekteeritav ala).

Hüvitise määr on kuni 60 eurot hektari kohta.

Vooru eelarve on nii suur, mis võimaldab rahuldada kõik nõuetele vastavad taotlused. Hüvitise maksab välja KIK. Raha tuleb 100% Eesti riigi eelarvest.

Hüvitise andmise alus on Keskkonnaministri 14.04.2014 määrus nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“.

Vajadusel saab lisada e-PRIAs täidetud taotlusele digitaalselt allkirjastatud lisadokumente. Soovi korral võib need saata eraldi e-kirjaga või posti teel.

 1. Kaasomaniku nõusolek
 2. Kaasomanike ühine avaldus
 3. Taotluse muutmise avaldus
 4. EELISes metsaala lisamise või muutmise avaldus
 5. Taotlusega seotud kinnisasja üleandmine

Vajadusel saab lisada e-PRIAs täidetud taotlusele digitaalselt allkirjastatud lisadokumente. Soovi korral võib need saata eraldi e-kirjaga või posti teel.

Lisadokumentide soovituslikud vormid:

 1. Taotluse muutmise avaldus
 2. Teavitus kinnisasja võõrandamisest
 3. EELISes metsaala lisamise või muutmise avaldus
 4. Volikirja vorm asjaajamiseks PRIAga on leitav SIIT (saada PRIAsse)

Toetusõiguslike metsaalade kaart (mõlemad hüvitised)

Otselink kaardile (mõlema hüvitise toetusõiguslikud metsaalad on näha samal kaardil)

Tulumaksuga maksustamine (ainult Natura metsa toetus)

 

 

48Shares