Hüvitis erametsaomanikule (Natura 2000 alal ja väljaspool)

Järgmine taotluse esitamise võimalus on 2023. a.

Looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävad tulu kompenseeritakse erametsaomanikule kahe meetme kaudu:

  • Natura 2000 toetus erametsamaale
  • Väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsaalade looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetus

Taotluse saab esitada vaid e-PRIA portaalis.

Erametsaomanik saab esitada mõlema meetme kohta ühe taotluse, st mõlema meetme toetusõiguslikud alad saab näidata ühes ja samas taotluses. Kahte eraldi taotlust ei pea esitama.

Taotlus tuleb esitada igal aastal uuesti!

Taotluse esitamiseks on vaja toimivat ID-kaarti koos paroolidega, mobiil-ID-d või Smart-ID-d. Pärast portaali sisenemist tuleb valida esindatav ning liikuda vanasse e-PRIAsse taotlust esitama.

Esimest korda e-PRIA teenuseid kasutades, tuleb ennast registreerida PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Seda saab teha vajutades pärast e-PRIA portaali sisselogimist menüüribal „Kliendi andmed”.

Hüvitise taotlemiseks on võimalik anda ka volitus. Loe lähemalt SIIT. Paberil allkirjastatud volituse võib saata PRIAsse. Vormid leiad lehe altpoolt vajutades “lisadokumentide vormid”.

Lisainfot hüvitise kohta saab küsida Erametsakeskusest aadressil natura@eramets.ee ja siseriiklik@eramets.ee või telefonidel 5668 3263, 5683 3428.

Natura 2000 toetus erametsamaale

Erametsaomanikule hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.

Hüvitise määr on

  • Natura 2000 alal asuvas ja väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvas sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari kohta aastas.
  • Natura 2000 alal piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal kuni 60 eurot hektari kohta aastas. Seda võidakse vähendada, kui eelarvest ei piisa kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks.

2022. a vooru eelarve on 5,015 miljonit eurot. Hüvitise maksab välja PRIA. 75% rahast tuleb Euroopa Liidu, 25% Eesti riigi eelarvest. Tegemist on Maaelu arengukava 2014-2020 meetmega.

Hüvitise andmise alus on Maaeluministri 22.04.2015 määrus nr 39 „Natura 2000 erametsamaa toetus

Väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsaalade looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetus

Erametsaomanikule hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvas piiranguvööndis, hoiualal ja alal, mille osas on algatatud kaitse alla võtmise menetlus looduskaitseseaduse § 9 lõike 1 tähenduses (projekteeritav ala).

Hüvitise määr on 60 eurot hektari kohta.

2022. a vooru eelarve on nii suur, mis võimaldab rahuldada kõik nõuetele vastavad taotlused. Hüvitise maksab välja Erametsakeskus. Raha tuleb 100% Eesti riigi eelarvest.

Hüvitise andmise alus on Keskkonnaministri 14.04.2014 määrus nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord

Vajadusel saab lisada e-PRIAs täidetud taotlusele digitaalselt allkirjastatud lisadokumente. Soovi korral võib need saata eraldi e-kirjaga või posti teel.

Lisadokumentide soovituslikud vormid:

1. Kaasomaniku nõusolek

Kaasomaniku nõusolekuga lubavad kaasomanikud ühel kaasomanikest taotleda toetust ja loobuvad sel aastal kaasomandis olevale maale toetuse taotlemisest. Toetuse summa kantakse ühe kaasomaniku arvele, kelle nimi on kirjas taotluse vormil.

2. Kaasomanike ühine avaldus

Kaasomanike ühise avaldusega taotlevad kaasomanikud toetust ühiselt ja kõik peavad täitma kõiki toetuse saamise tingimusi ning olema kantud PRIA kliendiregistrisse. Toetuse summa kantakse ühe kaasomaniku arvele, kelle nimi on kirjas taotluse vormil.

3. Taotluse muutmise avaldus

4. Teavitus kinnisasja võõrandamisest (saab esitada kuni 20.juulini)

5. Avaldus metsaala kandmiseks keskkonnaregistri kaardile (esita enne 31. detsembrit)

6. Volikirja vorm asjaajamiseks PRIAga on leitav SIIT (saada PRIAsse)

Vajadusel saab lisada e-PRIAs täidetud taotlusele digitaalselt allkirjastatud lisadokumente. Soovi korral võib need saata eraldi e-kirjaga või posti teel.

Lisadokumentide soovituslikud vormid:

1. Taotluse muutmise avaldus

2. Teavitus kinnisasja võõrandamisest (saab esitada vabas vormis kuni 1. novembrini)

3. Avaldus metsaala kandmiseks keskkonnaregistri kaardile (esita enne 31. detsembrit)

4. Volikirja vorm asjaajamiseks PRIAga on leitav SIIT (saada PRIAsse)

Toetusõiguslike metsaalade kaart (mõlemad hüvitised)

Otselink kaardile (mõlema hüvitise toetusõiguslikud metsaalad on näha samal kaardil)

Sageli esitatud küsimused(ainult Natura metsa toetus)

Sageli esitatud küsimused (ainult looduskaitseliste piirangute hüvitamine väljaspool Natura ala)

Tulumaksuga maksustamine (ainult Natura metsa toetus)

 

Natura 2000 erametsamaa toetuse andmise korraldamiseks saab SA Erametsakeskus Eesti maaelu arengukava 2014–2020 raames antavat tehnilise abi toetust.

48Shares