Natura metsaala kaart

2021 metsaalade kaardilt Maa-ameti kaardirakenduses on võimalik vaadata metsaalasid, millele saab hüvitist taotleda. E-PRIAs taotluse juurde eraldi kaardi faili pole vaja lisada. Hüvitise taotlemiseks piisab e-PRIAs metsaalade andmete lisamisest taotlusesse. Kui on soov kaart välja trükkida, siis juhend selle tegemiseks on siin.

Maa-ameti kaardi nimi on “Erametsakeskuse kaardirakendus”. Siin on loetletud kõik kaardikihid, mida on kasutatud kaardi koostamisel. Kihid on võetud seisuga 5.02.2021. Sihtkaitsevööndi metsaalad (ka Natura 2000 alast väljaspool asuvad sihtkaitsevööndi alad) on ümbritsetud punase piirjoonega ning piiranguvööndi, hoiuala ja projekteeritava ala metsaalad on ümbritsetud sinise piirjoonega.

Metsaalal peavad kasvama puittaimed kõrgusega vähemalt 1,3 m ja võrade liitusega vähemalt 30%. Kõrguse ja liituse nõue võib olla täitmata, kui on tehtud uuendusraie, hooldusraie, valikraie või kujundusraie. Hüvitist saab ainult sellisele alale, kus kasvavad metsa korraldamise juhendi lisas 14 nimetatud puuliigid. Põõsaliikidega kaetud aladele pole võimalik hüvitist maksta. Kui mõni hüvitise nõuetele mittevastav ala on kaardile sattunud, saab taotleja enne taotluse esitamist metsaala pindala väiksemaks muuta.

Metsaalaks ei loeta üle nelja meetri laiust teed, kraavi, tuletõkestusvööndit ja elektripaigaldise kaitsevööndis olevat maad ning üle 0,1 hektari suurust lagendikku. Kui need alad pole keskkonnaregistrisse kantud metsaala kaardilt välja lõigatud, on see taotleja ülesanne.

Metsaala jagavad erinevateks metsaaladeks üle nelja meetri laiune tee, kraav, lagendik või muu ala. Kui jagamist pole keskkonnaregistrisse kantud metsaala kaardil tehtud, peab seda tegema hüvitise taotleja.

Kui mõni hüvitise saamise nõuetele vastav metsaala on kaardilt puudu, esita Erametsakeskusele kaardile kandmise avaldus e-kirjaga või posti teel hiljemalt 31.detsembriks. Nii on võimalik arvestada avaldusega järgmise aasta kaardi koostamisel.

Soovituslik kaardile kandmise avalduse vorm

Keskkonnaregistrisse kantud Natura 2000 alal asuvate 2021. aasta toetusõiguslike metsaalade piirjooni (Esri Shape (shp) formaadis, kogu Eesti andmed) seisuga 17.03.2021 saad alla laadida siit: NAM_2021_toetusoigus

0Shares