Metsaalade kaart

2024. a metsaalade kaardilt Maa-ameti kaardirakenduses on võimalik vaadata metsamaad (edaspidi kasutatud samas tähenduses terminit „metsaala“), millele saab taotleda hüvitist. Samal kaardil on näha metsaalad, mis on toetusõiguslikud:

  • Perioodi 2023–2027 Natura 2000 erametsades elurikkuse soodustamise hüvitise saamiseks;
  • Väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsaalade looduskaitseliste piirangute hüvitise saamiseks

e-PRIAs taotluse juurde eraldi kaardi faili pole vaja lisada. Hüvitise taotlemiseks piisab e-PRIAs metsaalade andmete lisamisest taotlusesse. Kui on soov kaart välja trükkida, siis juhend selle tegemiseks on siin.

Maa-ameti kaardirakenduse nimi on “Erametsatoetuste kaart”. Siin on loetletud kaardikihid, mida on kasutatud kaardi koostamisel. Enamus kihte on võetud aluseks seisuga 07.02.24 ja osaliselt (sh metsaelupaigad) seisuga 14.02.24, poollooduslikud kooslused (PLK) ehk pärandniidud 16.02.24 seisuga. Erineva vööndi metsaalad on kaardil ümbritsetud erinevat värvi piirjoonega:

  • sihtkaitsevööndi metsaalad (Natura alal ja väljaspool Natura ala) on ümbritsetud punase piirjoonega;
  • piiranguvööndi, hoiuala ja projekteeritava ala metsaalad Natura alal on ümbritsetud sinise piirjoonega;
  • piiranguvööndi, hoiuala ja projekteeritava ala metsaalad väljaspool Natura ala on ümbritsetud helerohelise piirjoonega.

Metsaalal peavad kasvama puittaimed kõrgusega vähemalt 1,3 m ja võrade liitusega vähemalt 30%. Kõrguse ja liituse nõue võib olla täitmata, kui on tehtud uuendusraie, hooldusraie, valikraie või kujundusraie. Hüvitist saab ainult sellisele alale, kus kasvavad metsa korraldamise juhendi lisas 14 nimetatud puuliigid. Põõsaliikidega kaetud aladele pole võimalik hüvitist maksta. Kui mõni hüvitise nõuetele mittevastav ala on kaardile sattunud, saab taotleja enne taotluse esitamist metsaala pindala väiksemaks muuta või ala eemaldada.

Metsaalaks ei loeta üle nelja meetri laiust teed, kraavi, tuletõkestusvööndit ja elektripaigaldise kaitsevööndis olevat maad ning üle 0,1 hektari suurust lagendikku. Kui need alad pole Eesti looduse infosüsteemi kantud metsaala kaardilt välja lõigatud või nende tõttu metsaala mitmeks erinevaks metsaalaks jagatud, peab seda tegema hüvitise taotleja.

Kui mõni hüvitise saamise nõuetele vastav metsaala on kaardilt puudu, esita KIKile „Eesti looduse infosüsteemi metsaala lisamise või muutmise avaldus“ e-PRIAs taotluse esitamisel lisafailinaeraldi e-kirjaga või posti teel hiljemalt 31. detsembriks. Nii on võimalik arvestada avaldusega järgmise aasta kaardi koostamisel.

Soovituslik vorm metsaala kandmiseks toetusõiguslike alade kaardile

07.02.24 ja osaliselt 14.02 ning 16.02.24 seisuga algandmete põhjal koostatud Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) kantud 2024. aasta toetusõiguslike metsaalade piirjooned (Esri Shape (shp) formaadis, kogu Eesti andmed) saad alla laadida siit:

Toetus_mets_2024

0Shares