Metsaalade kaart

2022 metsaalade kaardilt Maa-ameti kaardirakenduses on võimalik vaadata metsaalasid, millele saab taotleda hüvitist. Samal kaardil on näha metsaalad, mis on toetusõiguslikud:

  • Natura 2000 erametsamaa hüvitise saamiseks;
  • Väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsaalade looduskaitseliste piirangute hüvitise saamiseks.

E-PRIAs taotluse juurde eraldi kaardi faili pole vaja lisada. Hüvitise taotlemiseks piisab e-PRIAs metsaalade andmete lisamisest taotlusesse. Kui on soov kaart välja trükkida, siis juhend selle tegemiseks on siin.

Maa-ameti kaardi nimi on “Erametsakeskuse kaart”. Siin on loetletud kõik kaardikihid, mida on kasutatud kaardi koostamisel. Kihid on võetud seisuga 7.02.2022. Erineva vööndi metsaalad on kaardil ümbritsetud erinevat värvi piirjoonega:

  • sihtkaitsevööndi metsaalad (Natura alal ja väljaspool Natura ala) on ümbritsetud punase piirjoonega;
  • piiranguvööndi, hoiuala ja projekteeritava ala metsaalad Natura alal on ümbritsetud sinise piirjoonega;
  • piiranguvööndi, hoiuala ja projekteeritava ala metsaalad väljaspool Natura ala on ümbritsetud helerohelise piirjoonega.

Metsaalal peavad kasvama puittaimed kõrgusega vähemalt 1,3 m ja võrade liitusega vähemalt 30%. Kõrguse ja liituse nõue võib olla täitmata, kui on tehtud uuendusraie, hooldusraie, valikraie või kujundusraie. Hüvitist saab ainult sellisele alale, kus kasvavad metsa korraldamise juhendi lisas 14 nimetatud puuliigid. Põõsaliikidega kaetud aladele pole võimalik hüvitist maksta. Kui mõni hüvitise nõuetele mittevastav ala on kaardile sattunud, saab taotleja enne taotluse esitamist metsaala pindala väiksemaks muuta.

Metsaalaks ei loeta üle nelja meetri laiust teed, kraavi, tuletõkestusvööndit ja elektripaigaldise kaitsevööndis olevat maad ning üle 0,1 hektari suurust lagendikku. Kui need alad pole keskkonnaregistrisse kantud metsaala kaardilt välja lõigatud, on see taotleja ülesanne.

Metsaala jagavad erinevateks metsaaladeks üle nelja meetri laiune tee, kraav, lagendik või muu ala. Kui jagamist pole keskkonnaregistrisse kantud metsaala kaardil tehtud, peab seda tegema hüvitise taotleja.

Kui mõni hüvitise saamise nõuetele vastav metsaala on kaardilt puudu, esita Erametsakeskusele kaardile kandmise avaldus e-kirjaga või posti teel hiljemalt 31.detsembriks. Nii on võimalik arvestada avaldusega järgmise aasta kaardi koostamisel.

Soovituslik vorm metsaala kandmiseks toetusõiguslike alade kaardile

Keskkonnaregistrisse kantud 2022. aasta toetusõiguslike metsaalade piirjooni (Esri Shape (shp) formaadis, kogu Eesti andmed) seisuga 28.03.2022 saad alla laadida siit: NAM_2022_toetusoigus

0Shares