Õigusaktid

Metsaseadusvaata siit!

Erametsanduse toetuse andmise alused, toetuse taotlusele esitatavad nõuded, taotluse hindamise kord vaata siit!

Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmiminevaata siit!

Metsa majandamise eeskiri vaata siit!

Metsa uuendamisel kasutada lubatud võõrpuuliikide loetelu
vaata siit!

Metsateatise vorm ja esitamise kordvaata siit!

Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti, müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise ja veoselehe vorm vaata siit!

Puidu mõõtmise ja mahu määramise meetodid, mõõtmistäpsusele ning mõõtmistulemuste dokumenteerimisele esitatavad nõudedvaata siit!

Looduskaitseseadus vaata siit!

Jahiseadusvaata siit!

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus-
vaata siit!

Metsameede
1. Põllumajandusministri 20.05.2010.a määrus nr 62 “Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord vaata siit!
2. Põllumajandusministri 20.05.2010.a määrus nr 61 “Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord”- vaata siit!
3. Teeseadus vaata siit!
4. keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määrus nr 88 «Metsa majandamise eeskiri»vaata siit!
5. keskkonnaministri 4. detsembri 2006. a määrus nr 69 «Metsa uuendamisel kasutada lubatud võõrpuuliikide loetelu»- vaata siit!
6. keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määrus nr 75 «Eestis metsa kultiveerimisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolupiirkonnad»- vaata siit!
7. keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määrus nr 85 «Kultiveerimismaterjali sertifitseeritavate liikide loetelu, sertifitseerimise kord ning sertifitseerimist või kontrollimist kinnitavate dokumentide sisu nõuded»- vaata siit!
8. keskkonnaministri 11. detsembri 2006. a määrus nr 72 «Kultiveerimismaterjali importimisele esitatavad nõuded»- vaata siit!
9. keskkonnaministri 21. veebruari 2007. a määrus nr 14 «Suure, keskmise ja väikese metsade tuleohuga maakondade jaotus»- vaata siit!
10. Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus- vaata siit!
11. Käibemaksuseaduse- vaata siit!
12. Tsiviilseadustiku üldosa seadus- vaata siit!
13. Konkurentsiseadus- vaata siit!
14. Krediidiasutuste seadus- vaata siit!

Natura
1. Põllumajandusministri 11.03.2010. määrus nr 26 „Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“- vaata siit!
2. Põllumajandusministri 08.03.2010. määrus nr 19 «Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013»- vaata siit!
3. Keskkonnaministri 04.01.2007. a määrus nr 2 «Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused»- vaata siit!
4. Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määrus nr 62 «Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad»- vaata siit!
5. Looduskaitseseadus- vaata siit!
6. Põllumajandusministri 17.02.2010 a määrus nr 11 «Head põllumajandus- ja keskkonnatingimused, püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse täitmise täpsem kord, püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse üleandmise alused ja kord ning püsirohumaa säilitamiseks vajalike abinõude rakendamise täpsem kord»- vaata siit!
7. Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määrus nr 162 «Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri pidamise põhimäärus» – vaata siit!

EL määrused
1. nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 – vaata siit!
2. komisjoni määrus (EÜ) nr 1974/2006- vaata siit!
3. komisjoni määruse (EÜ) nr 65/2011- vaata siit!
4. komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009- vaata siit!

0Shares