Lepingute ja aktide näidised

PUIDUMÜÜGIL KASUTATAVATE DOKUMENTIDE NÄIDISED
Kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu tüüptingimused 2020
Soovitused Erametsakeskuse kodulehel oleva raieõiguse võõrandamise lepingu täitmiseks 2020
Volitus kasvava metsa raieõiguse müümiseks 2020
Kasvava metsa raieõiguse võõrandamise leping 2020

Metsamaterjali_müügileping.doc
Raieleping
Pärast raielepingu täitmist allkirjastatav akt
Kasvava metsa raieõiguse võõrandamise leping
Kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu tüüptingimused
Kasvava_metsa_raieõiguse_võõrandamise_leping_hindade_lisa
Pärast raieõiguse võõrandamise lepingu täitmist allkirjastatav akt
Juurdepääsutee kasutamise leping
Veoleping

METSATEATIS
Metsateatis (täidetav PDF)
Metsateatis (wordi fail)
Volitus metsateatise esitamiseks.doc

Ulukikahjustuste hindamise akt
Ulukikahjustuste_hindamise_akt

METSANDUSTOETUSE TAOTLEMISE ESINDUSLEPINGU NÄIDIS
Metsaühistu ja metsaomaniku vaheline esindusleping metsandustoetuste taotlemiseks
Eritingimused pdf
Tüüptingimused pdf

NÕUANDETEENUSE NÄIDISLEPINGUD
Metsaühistu ja metsaomaniku vaheline nõustamisleping
Metsaühistu ja konsulendi vaheline teenuse osutamise leping

DOKUMENDID METSAÜHISTUTELE
Ühismüügi_pakkumise_näidis
Ühismüügi_ostja_kinnituse_näidis
Ühismüügi protokoll.doc
Esindusleping (kasutamiseks metsaühistutele metsaomanike teenindamisel)
Metsamaterjali_näidispakkumine

CONTRACTS IN ENGLISH
Cutting right_standard terms.doc
Cutting right_contract in English.doc
Representation agreement_English.doc
Contract_for_hunting

METSAMATERJALI VEOSELEHT
Metsamaterjali veoseleht

RAIEÕIGUSE JA METSAMATERJALI MÜÜGI- JA OSTUTEHINGUTE TEATIS
Raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingute teatis (vorm RMMOMT)
Märkused vormi täitmiseks
Metsatehingute teatise esitamine

JAHILEPING
Eesti Erametsaliidu poolt koostatud jahilepingu näidis

LEPINGUTE JA AKTIDE NÄIDISTE
Asja üürileping.doc
Juhatuse liikme leping.doc
Käsundusleping.doc
Käsundusleping2.doc
Laenuleping.doc
Maaklerileping müük.doc
Maksekäsund.doc
Rendileping.doc
Ruumide üürileping.doc
Vara tasuta kasutamise leping.doc
Töövõtuleping.doc
Üleandmine vastuvõtmine töövõtt.doc
Vahendusleping.doc
Volitus.doc

LEPINGUTE JA AKTIDE NÄIDISTE SELETUSKIRJAD
SELETUSKIRI_asja üür.doc
SELETUSKIRI_juhatuseliikmeleping.pdf
SELETUSKIRI_kasund.pdf
SELETUSKIRI_laen.pdf
SELETUSKIRI_maakler.pdf
SELETUSKIRI_maksekäsund.pdf
SELETUSKIRI_metsamaterjalivoorand.pdf
SELETUSKIRI_raieoigusevoorandamine
SELETUSKIRI_rent.pdf
SELETUSKIRI_ruumi üür.pdf
SELETUSKIRI_tasuta kasutam.pdf
SELETUSKIRI_toovott.pdf
SELETUSKIRI_uleandm.pdf
SELETUSKIRI_vahendusleping.pdf
SELETUSKIRI_volitus.pdf

Näidisdokumendi kasutamisega seotud riskid jäävad näidisdokumendi kasutaja(te) kanda. Sihtasutus Erametsakeskus ei kanna vastutust näidisdokumendi kasutamisest tuleneda võivate kahjude eest.

0Shares