Lepingute ja aktide näidised

PUIDUMÜÜGIL KASUTATAVATE DOKUMENTIDE NÄIDISED
Kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu tüüptingimused 2020
Soovitused kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu täitmiseks 2020
Volitus kasvava metsa raieõiguse müümiseks 2020
Kasvava metsa raieõiguse võõrandamise leping 2020
Metsamaterjali_müügileping.doc
Raieleping
Pärast raielepingu täitmist allkirjastatav akt
Pärast raieõiguse võõrandamise lepingu täitmist allkirjastatav akt
Juurdepääsutee kasutamise leping
Veoleping

METSATEATIS
Metsateatis (täidetav PDF)
Metsateatis (wordi fail)
Volitus metsateatise esitamiseks.doc

ULUKIKAHJUSTUSTE HINDAMINE
Ulukikahjustuste_hindamise_akt

METSANDUSTOETUSE TAOTLEMISE ESINDUSLEPINGU NÄIDIS
Metsaühistu ja metsaomaniku vaheline esindusleping metsandustoetuste taotlemiseks
Eritingimused pdf
Tüüptingimused pdf

NÕUANDETEENUSE NÄIDISLEPINGUD
Metsaühistu ja metsaomaniku vaheline nõustamisleping
Metsaühistu ja konsulendi vaheline teenuse osutamise leping

DOKUMENDID METSAÜHISTUTELE
Ühismüügi_pakkumise_näidis
Ühismüügi_ostja_kinnituse_näidis
Esindusleping (kasutamiseks metsaühistutele metsaomanike teenindamisel)
Metsamaterjali_näidispakkumine

RAIEÕIGUSE JA METSAMATERJALI MÜÜGI- JA OSTUTEHINGUTE TEATIS
Raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingute teatis (vorm RMMOMT)
Metsatehingute teatise esitamine

JAHILEPING
Eesti Erametsaliidu poolt koostatud jahilepingu näidis

Näidisdokumendi kasutamisega seotud riskid jäävad näidisdokumendi kasutaja(te) kanda. KIK ei kanna vastutust näidisdokumendi kasutamisest tuleneda võivate kahjude eest.

0Shares