Toetused metsaühistule

Millist toetust saab metsaühistu?

Metsaühistule on mõeldud kolm toetust:

1) erametsaomanike nõustamise toetus,
2) metsaühistu toetus,
3) metsa sertifitseerimise toetus.

Milline metsaühistu võib toetust küsida?

Toetust võib taotleda metsaühistu, kellel on:
1) taotluse esitamise kuule vahetult eelneva kuu esimese päeva seisuga vähemalt 200 liiget;
2) tulemusmõõdikute (määruse lisa 6) alusel saadud tulemus vähemalt 20% parimast tulemusest;
3) tähtajaks esitatud aruanne eelmise metsaühistu- või nõustamistoetuse kasutamise kohta;
4) sõlmitud tööleping, töövõtuleping või muu võlaõiguslik leping metsaseaduse § 10 lõike 51 nõuetele vastava konsulendiga (ainult nõustamistoetuse taotlemisel).

Metsa sertifitseerimise toetuse taotlemiseks peab metsaühistu vastama lisaks järgmistele tingimustele:
1) metsaühistu liikmetele kuuluva sertifitseeritud metsamaa pindala on plaanis suurendada taotluse esitamise aasta 1. juunist kuni järgmise aasta 31. maini rohkem kui 200 hektari võrra;
2) metsaühistu on rahvusvahelise säästva metsamajandamise grupisertifikaadi hoidja või sõlminud koostöölepingu rahvusvahelise säästva metsamajandamise grupisertifikaadi hoidjaga;
3) metsaühistu kvalifitseerub samal aastal metsaühistu toetuse saamiseks.

Kuidas esitatakse taotlus?

Nõustamistoetuse taotluse ja aruande saab metsaühistu esitada e-PRIA portaalis.
Taotluse ja aruande esitamiseks tuleb pärast portaali sisselogimist liikuda vanasse e-PRIAsse. Kui on soov kedagi volitada taotlust või aruannet esitama, saab seda teha uues e-PRIAs. Loe täpsemalt SIIT.

Metsaühistu toetuse taotluse ja metsa sertifitseerimise toetuse taotluse saab esitada e-posti teel, posti teel või tuua Erametsakeskuse kontorisse. Lisainfo telefonilt 5683 1803 ning e-posti aadressil siseriiklik@eramets.ee.

Kui suur on nõustamistoetus?

Nõustamistoetuse  määr on kuni 80 eurot nõustatud metsaomaniku kohta. Toetuse maksimaalne summa moodustab vooru eelarvest sama suure osakaalu, kui on metsaühistu liikmete osakaal kõigist selles taotlusvoorus taotluse esitanud metsaühistute liikmete koguarvust. Kui metsaühistu küsib toetust rohkem, arvutab Erametsakeskus metsaühistu maksimaalse toetuse summa ja teeb otsuse lähtuvalt sellest.

Näide nõustamistoetuse arvutuse kohta:
Metsaühistu X liikmete arv: 400
Kõikide taotluse esitanud metsaühistute liikmete arv: 11 000
Metsaühistu X liikmete arvu osakaal: 
400 * 100/ 11 000 = 3,64%

Eelarve: 480 000
Metsaühistu X maksimaalne toetuse summa: 
3,64% 480 000-st = 17 472 eurot

Kui palju metsaühistu toetust saab?

Metsaühistu toetuse määr on 2020. aastal kuni 40 eurot ühe metsaühistu liikme kohta, sh:
1) erametsaomanike rühmanõustamise korral kuni 500 eurot ühe rühmanõustamise kohta, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot aastas;
2) metsaühistu metsamajandusalase koostöö korral määruse § 12 lõikes 12 nimetatud tegevuskulude katmiseks kuni 30 eurot/ha;
3) metsaühistu tegevustoetuse korral kuni 10 eurot metsaühistu liikme kohta kalendriaastas;
4) koolimetsa asutamise ja selle tegevuse korraldamise korral kuni 3196 eurot metsaühistu kohta kalendriaastas.

Kui suure summaga toetatakse metsa sertifitseerimist?

Metsa sertifitseerimiseks saab toetust kuni 20 000 eurot metsaühistu kohta.

Maksimaalne toetuse summa moodustab eelarvest saama suure osakaalu, kui on metsaühistu aruande perioodil (taotluse esitamise aasta 1. juuni kuni järgmise aasta 31. mai) planeeritav sertifitseeritud metsamaa pindala osakaal kõigi selles taotlusvoorus toetust taotlenud metsaühistute planeeritavast sertifitseeritud metsamaa pindalast. Sellest summast 50% ulatuses tehakse metsaühistule soovi korral ettemaks.

Pärast kõikide aruannete laekumist taotluse esitamise aastale järgneva aasta 1. juuniks, arvutatakse uuesti metsaühistu maksimaalne toetuse summa arvestades aruande perioodil sertifitseeritud metsamaa pindala osakaalu kõikide metsaühistute sertifitseeritud metsamaa pindala osakaalust. Selle alusel makstakse toetust juurde, kui metsaühistu sertifitseeritud pindala osakaal on suurenenud või küsitakse tagasi, kui osakaal on vähenenud ja ettemaksu osa pole kaetud.

Näide metsa sertifitseerimise toetuse arvutuse kohta:
Metsaühistu X planeerib aruandeperioodil sertifitseerida 250 ha metsamaad, kokku planeerivad kõik ühistud sertifitseerida 5500 ha. Siis on metsaühistu X osakaal 250 * 100/ 5500 = 4,55% ja toetuse summa kogu eelarvest 4,55 * 70 000/ 100 = 3185 eurot. Metsaühistule X makstakse ettemaksu 50% 3185st = 1592,50 eurot.

Pärast kõikide aruannete saabumist 1. juuniks tehakse sama arvutus uuesti:
Metsaühistu X sertifitseeritud metsamaa pindala aruandeperioodil oli 250 ha, kokku oli kõikide metsaühistute sertifitseeritud metsamaa pindala 3000 ha. Nüüd on metsaühistu X osakaal 250 *100/ 3000 = 8,33% ja toetuse summa kogu eelarvest 8,33 * 70 000/ 100 = 5831 eurot. Kuna ettemaks 1592,50 eurot on juba makstud, makstakse välja 5831 – 1592,50 = 4238,50 eurot.

Kui sama metsaomaniku sama mets on aruandeperioodil sertifitseeritud mitme sertifitseerimissüsteemi raames, makstakse toetust üks kord. Kui sama metsaomaniku metsa sertifitseerimise eest küsib toetust mitu metsaühistut, jagatakse pindala/summa nende metsaühistute vahel.

Millal toetus välja makstakse?

Erametsakeskus teeb toetuse otsuse 120 päeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva. Metsaühistul on võimalus saada ettemaksu 50% ulatuses otsuses märgitud toetuse summast.

Toetuse maksmise otsus tehakse 120 päeva jooksul pärast nõuetekohaste kuludokumentide esitamist. Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast toetuse maksmise otsuse tegemist.

 

Kõik toetuse tingimused on kirjas keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruses nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“.

Õiguslik alus

Määrus 

Seletuskiri

Seletuskiri 20.07.2015 jõustunud muudatuste kohta

Seletuskiri 9.01.2017 jõustunud muudatuste kohta

Seletuskiri 6.08.2018 jõustunud muudatuste kohta

Metsaseadus

Määruse lisa 6 – metsaühistu toetuse tulemusmõõdikud

Vaata lepingute näidiseid

2020. a metsaühistu toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid

1) määruse lisa 1 vormi kohane toetuse taotlus;
2) määruse lisa 8 vormi kohane tegevuse kirjeldus;
3) metsaühistu liikmete nimekiri koos nende isiku- ja registrikoodidega ning metsamaa pindalaga mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelneva kuu esimese päeva seisuga;
4) määruse lisa 9 vormi kohane andmestik metsaühistu tegevuse kohta 2019. aastal.

Metsaühistu toetuse tehtud tööde dokumendid

1) rühmanõustamise, metsaühistu tegevustoetuse ning koolimetsa asutamist ja tegevuse korraldamise korral koopia kulusid tõendavast kuludokumendist ning selle tasumist tõendavast dokumendist;
2) rühmanõustamisel osalejate nimekiri, milles on märgitud rühmanõustamise toimumise koht ja aeg, käsitletud teemad, lektorid ja nõustamise vorm (teoreetiline-, praktiline- või rühmatöö), ning õppematerjalid või kokkuvõtte käsitletud teemadest;
3) määruse lisa 10 vormi kohane nimekiri metsaühistu metsamajandusalase koostöö raames tehtud tööde kohta;
4) koolimetsa asutamise ja tegevuse korraldamisel osalejate nimekiri, õppematerjalid või kokkuvõtte käsitletud teemadest ja vajadusel koolimetsa asukoha kaart või skeem.

2020. a metsa sertifitseerimise toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid

1) määruse lisa 1 vormi kohane toetuse taotlus;

2) määruse lisa 15 vormil andmed perioodi (1. juuni kuni 31. mai) jooksul kavandatava metsa sertifitseerimise kohta.

Metsa sertifitseerimise toetuse tehtud tööde dokumendid

Dokumendid sertifitseeritud metsa kohta hiljemalt järgmise aasta 1. juuniks:

1) määruse lisa 16 vormil andmed perioodi (1. juuni kuni 31. mai) jooksul sertifitseeritud metsa kohta;

2) metsa sertifitseerimist tõendavad dokumendid, sealhulgas grupisertifikaadi hoidja kinnitus toetuse määramise aluseks oleva metsa sertifitseerimise kohta katastriüksuste lõikes.

2020. a toetuse taotlemine (tähtpäev 2. detsember 2019)

Taotluse saab esitada e-PRIA portaalis. Taotluse esitamiseks on vaja pärast sisselogimist liikuda edasi vanasse e-PRIAsse.

E-PRIA portaalis saab taotlusele lisada vajalikud lisadokumendid:
1) metsaühistu liikmete nimekiri koos nende isiku- ja registrikoodidega ning metsamaa pindalaga mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelneva kuu esimese päeva seisuga;
2) määruse lisa 9 vormi kohane andmestik metsaühistu tegevuse kohta 2018. aastal, kui seda ei esitatud metsaühistu toetuse taotluse juurde.

Nõustamistoetuse aruande esitamine

Aruande saab esitada e-PRIA portaalis. Andmete üleslaadimiseks on võimalik kasutada Exceli vormi.

2Shares