Toetused metsaühistule

 

Taotlusvooru planeeritav toimumisaeg on 4. märtsist kuni 13. märtsini 2024.

 

Milline metsaühistu võib toetust küsida?

Toetust võib taotleda metsaühistu, kellel on:
1) taotlemisele eelneva kalendriaasta lõpu seisuga vähemalt 400 liiget;
2) kvalifitseerumine toetuse taotlemiseks (loe täpsemalt SIIT);
3) mitte varem kui taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaastal vastuvõetud üldkoosoleku otsus, millest nähtub tema liikmete nõusolek taotleda toetust, kui põhikirjast ei nähtu õigust taotleda toetust metsaühistu liikmete nimel;
4) sõlmitud tööleping, töövõtuleping või muu võlaõiguslik leping metsaseaduse § 10 lõike 51 nõuetele vastava konsulendiga (ainult nõustamistoetuse taotlemisel).

Metsaühistu toetust võivad metsaühistud taotleda ka ühiselt. Loe täpsemalt SIIT.

*Kui erametsaomanik on mitme metsaühistu liige, arvestatakse erametsaomanike nõustamise ja metsaühistu toetuse juures isiku liikmelisust nendes metsaühistutes proportsionaalselt.

Kuidas esitatakse taotlus?

Nõustamistoetuse taotluse ja aruande saab metsaühistu esitada e-PRIA portaalis.
Taotluse ja aruande esitamiseks tuleb pärast portaali sisselogimist ja esindatava valimist liikuda vanasse e-PRIAsse. Kui on soov kedagi volitada taotlust või aruannet esitama, saab seda teha uues e-PRIAs. Loe täpsemalt SIIT.

Metsaühistu toetuse taotluse saab esitada e-posti teel või posti teel.

KIKi metsandustoetuste menetluspraktika kohta saab pikemalt lugeda SIIT.

Lisainfot toetuse kohta saab telefonil 53 021 759. Taotluse ja küsimused võib saata e-posti aadressil siseriiklik@kik.ee.

Kui suur on nõustamistoetus?

Nõustamistoetuse  määr on kuni 100 eurot nõustatud metsaomaniku kohta. Toetuse maksimaalne summa moodustab vooru eelarvest sama suure osakaalu, kui on metsaühistu liikmete osakaal kõigist selles taotlusvoorus taotluse esitanud metsaühistute liikmete koguarvust. Kui metsaühistu küsib toetust rohkem, arvutab KIK metsaühistu maksimaalse toetuse summa ja teeb otsuse lähtuvalt sellest.

Näide nõustamistoetuse arvutuse kohta:
Metsaühistu X liikmete arv: 400
Kõikide taotluse esitanud metsaühistute liikmete arv: 11 000
Metsaühistu X liikmete arvu osakaal: 
400 * 100/ 11 000 = 3,64%

Eelarve: 480 000
Metsaühistu X maksimaalne toetuse summa: 
3,64% 480 000-st = 17 472 eurot

Kui palju metsaühistu toetust saab?

Metsaühistu toetuse määr on kuni 40 eurot ühe metsaühistu liikme kohta, sh:
1) erametsaomanike rühmanõustamiseks kuni 500 eurot ühe rühmanõustamise kohta, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot aastas;
2) metsakasvatustööde korraldamiseks (määruse § 12 lõikes 12 nimetatud tegevused) määruse lisas 17 esitatud valemi järgi kuni 100 eurot hektari kohta;
3) metsaühistu tegevustoetuseks kuni 10 eurot metsaühistu liikme kohta kalendriaastas;
4) koolimetsa asutamiseks ja selle tegevuse korraldamiseks kuni 3196 eurot metsaühistu kohta kalendriaastas.

Ühistaotlejate jaoks on rühmanõustamise ja koolimetsa asutamise toetuse määrad teised. Vaata täpsemalt SIIT.

Millal toetus välja makstakse?

KIK teeb toetuse otsuse 120 päeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva. Metsaühistul on võimalus saada metsaühistu toetuse ettemaksu kuni 20 euro ulatuses liikme kohta ja nõustamistoetuse ettemaksu kuni 50% ulatuses toetuse otsuses näidatud summast.

Toetuse maksmise otsus tehakse 120 päeva jooksul pärast nõuetekohaste kuludokumentide esitamist. Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast toetuse maksmise otsuse tegemist.

2023. a esitatud metsaühistu toetuse taotluste kohta tuleb esitada aruanne hiljemalt 25.01.2024.

2023. a esitatud nõustamistoetuse taotluste kohta tuleb esitada aruanne hiljemalt 1.03.2024.

 

Kõik toetuse tingimused on kirjas keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruses nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“.

Määrus 

Seletuskiri

Seletuskiri 20.07.2015 jõustunud muudatuste kohta

Seletuskiri 9.01.2017 jõustunud muudatuste kohta

Seletuskiri 6.08.2018 jõustunud muudatuste kohta

Seletuskiri 22.01.2021 jõustunud muudatuste kohta

Seletuskiri 4.04.2022 jõustunud muudatuste kohta

Metsaseadus

Vaata lepingute näidiseid

Metsaühistu toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid

1) määruse lisa 1 vormi kohane toetuse taotlus;
2) kvalifitseerumiseks vajalikud andmed määruse lisa 6 vormil A (ühistaotlejad vormil B), kui pole samal kalendriaastal juba esitatud või kui metsaühistu on juba kvalifitseerunud;
3) metsaühistu liikmete nimekiri koos nende isiku- ja registrikoodidega ning metsamaa pindalaga eelmise kalendriaasta lõpu seisuga;
4) määruse lisa 9 vormil A (ühistaotlejad vormil B) metsaühistu tegevusaruanne, kui seda ei ole taotlemise aastal juba esitatud.

Metsaühistu toetuse tehtud tööde dokumendid

1) metsaühistu tegevustoetuse ning koolimetsa asutamist ja tegevuse korraldamise korral koopia kulusid tõendavast kuludokumendist ning selle tasumist tõendavast dokumendist;
2) rühmanõustamisel osalejate nimekiri, milles on märgitud rühmanõustamise toimumise koht ja aeg, käsitletud teemad, lektorid ning õppematerjalid või kokkuvõte käsitletud teemadest;
3) määruse lisa 9 vormil A (ühistaotlejad vormil B) metsaühistu tegevusaruanne;
4) koolimetsa asutamise ja tegevuse korraldamisel osalejate nimekiri, õppematerjalid või kokkuvõtte käsitletud teemadest ja vajadusel koolimetsa asukoha kaart või skeem;
5) kuludokumentide nimekiri (soovituslik vorm).

Nõustamistoetuse taotluse esitamine

Taotluse saab esitada e-PRIA portaalis. Taotluse esitamiseks on vaja pärast sisselogimist ja esindatava valimist liikuda edasi vanasse e-PRIAsse.

e-PRIA portaalis saab taotlusele lisada vajalikud lisadokumendid:
1) metsaühistu liikmete nimekiri koos nende isiku- ja registrikoodidega ning metsamaa pindalaga mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelneva kuu esimese päeva seisuga;
2) kvalifitseerumiseks vajalikud andmed määruse lisa 6 vormil A (kui pole samal kalendriaastal juba esitatud või kui metsaühistu on juba kvalifitseerunud);
3) määruse lisa 9 vormil A metsaühistu tegevusaruanne, kui seda ei ole taotlemise aastal juba esitatud.

Nõustamistoetuse aruande esitamine

Aruande saab esitada e-PRIA portaalis. Andmete üleslaadimiseks on võimalik kasutada Exceli vormi.

2Shares