Menetluspraktika

Senise menetluspraktika muutmine alates 01.01.2021

Vähendamaks tähtkirjadele tehtavaid kulutusi ja lähtudes halduspraktikas muutunud  seisukohtadest, muudame oma senist kirjade saatmise ja kättetoimetamise praktikat.

KIKi (varasemalt Erametsakeskuse) otsused, nagu kõik haldusaktid, kehtivad üldreeglina selle adressaadile teatavaks tegemisest või kättetoimetamisest alates (HMS[1] § 61 lg 1).
Seadus ütleb, et otsused, teated, kirjad, järelepäringud, taotlused (edaspidi kokku: dokument) toimetatakse kätte muuhulgas postiga või elektrooniliselt. Samad reeglid kehtivad ka taotlejale ja toetuse saajale nende poolt dokumentide edastamisel KIKile.

Postiasutus ja transpordiettevõte
Kättetoimetamiseks postiga tuleb lugeda, et postiasutuseks (sideasutuseks) on vaid Omniva kaubamärgi nime kandev AS Eesti Post (HMS § 26, postiseadus). Enamike kullerfirmade (nt HRX, DHL, DPD, Smartpost) puhul on tegemist transpordiettevõttega.
Miks on see oluline? Aastakümneid on kasutusel olnud praktika, et dokumendid loetakse tähtajal esitatuks, kui see on postiasutusele edastamiseks üle antud tähtpäeval enne kella 24.00 (HKMS § 68 lg 2, Riigikohus kohtuasjas nr 3-3-1-67-06 punktides 19 ja 20).

Kuigi oleme seda põhimõtet varasemalt laiendanud ka kullerfirmadele, pole see õiguslikult korrektne. Seega edaspidi peavad kõik kullerfirmade pakid olema laekunud KIKile tähajaks.

Lahti selgitatult: Kui Te edastate kullerfirmale oma dokumendid tähtaja viimasel päeval enne kella 24, ei ole neid enam võimalik KIKi kontorisse  tähtaegselt toimetada ja teie dokumendid tagastatakse läbi vaatamata.

Märkus: Kullerfirma kasutamisel peavad olema dokumendid KIKi kontorisse toimetatud tähtaja viimasel kontori lahtioleku päeval. Tutvu enne saatmist kindlasti KIKi kontori lahtiolekuaegadega, sest kuller ei saa pakki panna KIKi kontori ukse taha.
Kui annate paki/dokuemendid Omnivale üle tähtaja viimasel päeval enne kella 24.00, siis seda arvestatakse tähtaja sisse.

Kättetoimetamine tähtkirja saatmisega
Juriidilisele isikule (nii OÜ, AS kui ka metsaühistud) dokumendi tähitult saatmisel loetakse dokument kättetoimetatuks selle üleandmise hetkest või, kui dokumenti ei ole postiasutusel võimalik üle anda, siis tähtkirja saabumise kohta teate jätmise hetkest (RK lahendid  3-3-1-91-14  p 13,  3-3-1-10-04, p 14; 3-3-1-37-03, p 11). Riigikohus on selgitanud, et juriidilisel isikul on kohustus korraldada oma registrijärgsel aadressil posti pidev vastuvõtmine.

Lahti selgitatult: kui KIK on edastanud tähtkirja metsaühistu äriregistris nimetatud postiaadressile ja Omniva saadab selle kohta teile teate, siis loetakse selle teate edastamisega dokument kättetoimetatuks ja hakkab kulgema vaidlustamise tähtaeg, olenemata sellest, kas ühistu üldse on postiasutuses dokumendil järel käinud.

Märkus: KIK loobub  edaspidiselt äriühingutele (nt OÜ, AS) tähtkirjade saatmisest. Saadame dokumente äriühingu äriregistris olevale e-posti aadressile, sest dokumendi saatmisest sellele aadressile loetakse see kättetoimetatuks (ÄS § 2 lg 1,  HMS  § 27 lg 2 p 3).

Äriregistri aadress
Infosüsteem EMKIS genereerib isiku aadressina nii äriregistris olevat postiaadressi kui e-posti aadressi. Edaspidiselt saadame ühtse süsteemi tagamiseks dokumendid vaid sellele aadressile. Kui taotleja/toetuse saaja soovib saada kirju teisele e-posti aadressile, siis tuleb see muudatus kliendil endal teha äriregistris.
Ühistute puhul soovime rakendada sama süsteemi, nagu eespool mainitud äriühingute puhul, kuid selle erinevusega, et palume e-kirjas, et ühistu teataks koheselt, et on dokumendi kätte saanud (HMS  § 27 lg 2 p 2). Riigikohus on asunud seisukohale (3-2-1-155-04 p 22), et dokumendi kättesaamise mõistlik aeg sellisel juhul on kolm päeva.

Ühistute puhul, kes seda regulaarselt ei tee või venitavad dokumendi vastuvõtmisega, peame kasutama teisi sidekanaleid.

EMK arendus
Kui saadate dokumendi EMK järgmistele  aadressidele:
metsameede@kik.ee
natura@kik.ee
siseriiklik@kik.ee
kontroll@kik.ee
eramets@kik.ee
siis tuleb Teile vastuseks automaatne teade, mis annab Teile kindluse, et me oleme Teie dokumendi kätte saanud.
Selliseid automaatteateid meie ei säilita, kuid neile saate tugineda Teie, kui tekib küsimusi dokumendi KIKile edastamise ja selle tähtaja osas.

0Shares