Menetluspraktika

Erametsakeskuse menetluspraktika muutmine alates 01.01.2021

Vähendamaks tähtkirjadele tehtavaid kulutusi ja lähtudes halduspraktikas muutunud  seisukohtadest, muudame Erametsakeskuse kirjade saatmise ja kättetoimetamise senist praktikat.

EMK otsused, nagu kõik haldusaktid, kehtivad üldreeglina selle adressaadile teatavaks tegemisest või kättetoimetamisest alates (HMS[1] § 61 lg 1).
Seadus ütleb, et otsused, teated, kirjad, järelepäringud, taotlused (edaspidi kokku: dokument) toimetatakse kätte muuhulgas postiga või elektrooniliselt. Samad reeglid kehtivad ka taotlejale ja toetuse saajale nende poolt dokumentide edastamisel EMKle.

Postiasutus ja transpordiettevõte
Kättetoimetamiseks postiga tuleb lugeda, et postiasutuseks (sideasutuseks) on vaid Omniva kaubamärgi nime kandev AS Eesti Post (HMS § 26, postiseadus).Enamus kullerfirmade (nt HRX, DHL, DPD, Smartpost) puhul on tegemist transpordiettevõttega.
Miks on see oluline? Aastakümneid on kasutusel olnud praktika, et dokumendid loetakse tähtajal esitatuks, kui see on postiasutusele edastamiseks üle antud tähtpäeval enne kella 24.00 (HKMS § 68 lg 2, Riigikohus kohtuasjas nr 3-3-1-67-06 punktides 19 ja 20).

Kuigi EMK on seda eelnevalt laiendanud ka kullerfirmadele, pole see õiguslikult korrektne.  Seega edaspidi peavad kõik kullerfirmade pakid olema EMKle laekunud täpselt tähtajal.

Lahti selgitatult: Kui te edastate kullerfirmale oma dokumendid tähtaja viimasel päeval enne kella 24, ei ole neid enam võimalik EMKsse  tähtaegselt toimetada ja teie dokumendid tagastatakse läbi vaatamata.

Märkus: Kullerfirma kasutamisel peavad olema dokumendid EMKsse toimetatud tähtaja viimasel EMK kontori lahtioleku päeval. Siin tuleb arvestada praegu Covid-19ga seotud EMK kontori lahtiolekuaegasid, sest kuller ei saa pakki panna EMK kontori ukse taha.
Kui annate paki/dokuemendid Omnivale üle tähtaja viimasel päeval enne kella 24.00, siis seda arvestatakse tähtaja sisse.

Kättetoimetamine tähtkirja saatmisega
Juriidilisele isikule (nii OÜ, AS kui ka metsaühistud) dokumendi tähitult saatmisel loetakse dokument kättetoimetatuks selle üleandmise hetkest või, kui dokumenti ei ole postiasutusel võimalik üle anda, siis tähtkirja saabumise kohta teate jätmise hetkest (RK lahendid  3-3-1-91-14  p 13,  3-3-1-10-04, p 14; 3-3-1-37-03, p 11). Riigikohus on  selgitanud, et juriidilisel isikul on kohustus korraldada oma registrijärgsel aadressil posti pidev vastuvõtmine.

Lahti selgitatult: kui EMK on edastanud tähtkirja metsaühistu äriregistris nimetatud postiaadressile ja Omniva saadab selle kohta teile teate, siis loetakse selle teate edastamisega dokument kättetoimetatuks ja hakkab kulgema vaidlustamise tähtaeg, olenemata sellest, kas ühistu üldse on postiasutuses dokumendil järel käinud.
Märge: EMK loobub  edaspidiselt äriühingutele (nt OÜ, AS) tähtkirjade saatmisest. Saadame dokumente äriühingu äriregistris olevale e-posti aadressile, sest dokumendi saatmisest sellele aadressile loetakse see kättetoimetatuks (ÄS § 2 lg 1,  HMS  § 27 lg 2 p 3).

Äriregistri aadress
EMK infosüsteem EMKIS genereerib isiku aadressina äriregistris olevat nii postiaadressi kui e-posti aadressi. Edaspidiselt ühtse süsteemi tagamiseks saadame dokumendid  vaid sellele aadressile. Kui taotleja/toetuse saaja soovib saada kirju teisele e-posti aadressile, siis palun endal see muudatus teha äriregistris.
Ühistute puhul soovime rakendada sama süsteemi nagu eespool mainitud äriühingute puhul, kuid selle erinevusega, et palume e-kirjas, et ühistu teataks koheselt, et on dokumendi kätte saanud (HMS  § 27 lg 2 p 2). Riigikohus on asunud seisukohale (3-2-1-155-04 p 22) et dokumendi kättesaamise mõistlik aeg sellisel juhul on kolm päeva.

Ühistute puhul, kes seda regulaarselt ei tee või venitavad dokumendi vastuvõtmisega, peame kasutama teisi sidekanaleid.

EMK arendus
Kui saadate dokumendi EMK järgmistele  aadressidele:
metsameede@eramets.ee
natura@eramets.ee
siseriiklik@eramets.ee
kontroll@eramets.ee
eramets@eramets.ee
siis tuleb Teile vastuseks automaatne teade, mis annab Teile kindluse, et me oleme Teie dokumendi kätte saanud.
EMK ise neid teateid ei säilita, sellele saate tugineda teie, kui tekib probleemi dokumendi EMK-le edastamise ja selle tähtaja osas.

Rakendame muudatusi alates 01.01.2021.

0Shares