Pärandkultuuri säilitamise toetus

emklogo_tunnuspilt

Järgmine taotluse esitamise võimalus on 2022. a.

Mida toetatakse?

Toetatakse erametsamaal paikneva pärandkultuuri objekti korrastamist, hooldamist, säilitamist, tähistamist, sellele avaliku juurdepääsu tagamist, eksponeerimist, kaardistamist ja arhiivimaterjalide kogumist. Töödega võib alustada pärast taotluse esitamist.

Abikõlblik pärandkultuuri objekt on:

1) Eesti Looduse Infosüsteemi pärandkultuuri objektide nimekirjas (ja Maa-ameti kaardil);
2) määruse lisa 3 nimekirjas;
3) erametsamaal.

Abikõlblikud kulud on:

1)  pärandkultuuriobjekti korrastamise, hooldamise, säilitamise, tähistamise, sellele avaliku juurdepääsu tagamise, eksponeerimise, kaardistamise ja arhiivimaterjalide kogumise kulud;
2) omatöö;
3) konsulendi hinnang pärandkultuuriobjekti toetamise ja tehtavate tööde vajalikkuse, mahu ja maksumuse kohta;
4) konsulendi hinnang tehtud tööde kvaliteedile.

Kes saab toetust?

Toetust saab taotleda metsaühistu ja erametsaomanik. Metsaühistul peab olema taotluse esitamise kuule eelneva kuu esimese päeva seisuga vähemalt 200 liiget (400 liiget alates 1.01.2024).

Kuidas esitatakse taotlus?

Taotluse saab esitada e-posti teel või posti teel. Kirjade saatmisest postiasutuse ja transpordifirma kaudu saab lugeda täpsemalt siit.

Lisainfo toetuse kohta telefonilt 5668 3263. Taotluse ja küsimused võib saata e-posti aadressil siseriiklik@eramets.ee.

Toetuse saamiseks tuleb esitada Erametsakeskusele:
1) taotlus (määruse lisalt 1);
2) konsulendi hinnang pärandkultuuri objekti ja planeeritavate tööde kohta (määruse lisa 4);
3) pärandkultuuri objekti asukoha skeem, milles on märgitud objekti asukoht, piirid, kinnistu nimi, katastriüksuse tunnus ja metsaeraldise number;
4) vähemalt üks hinnapakkumine tellitava töö või teenuse kohta.

Metsaühistu esitab lisaks:
1) metsaühistu liikmete nimekirja koos nende isiku- või registrikoodide ja metsamaa pindalaga mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga;
2) ärakirja mitte varem kui taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaastal vastuvõetud üldkoosoleku otsusest, millest nähtub metsaühistu liikmete nõusolek taotleda toetust, kui põhikirjas pole seda õigust kirjas.

Kui suur on toetus?

Toetuse määr on kuni 80% abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 3196 eurot pärandkultuuri objekti kohta kalendriaastas, sealhulgas:
1) omatöö kuni 640 eurot ühe pärandkultuuri objekti kohta;
2) konsulendi hinnangu koostamine kuni 123 eurot ühe pärandkultuuri objekti kohta.

Kuidas tehtud tööde kohta aru antakse?

Tehtud tööde kohta tuleb esitada Erametsakeskusele hiljemalt kuue kuu jooksul pärast rahuldamise otsuse kuupäeva:
1) konsulendi hinnang tehtud tööde kvaliteedi kohta (määruse lisa 4);
2) omatöö korral kulude kalkulatsiooni;
3) koopia esitatud arvest;
4) koopia arve tasumist tõendavast dokumendist.

Millal toetusraha välja makstakse?

Erametsakeskus teeb toetuse otsuse 120 päeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva ja toetuse maksmise otsuse 120 päeva jooksul pärast nõuetekohaste kuludokumentide esitamist. Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast toetuse maksmise otsuse tegemist.

1. juuliks 2021 esitatud taotluste kohta tehakse otsus hiljemalt 29.10.2021. Vooru eelarve oli 10 000 eurot.

Kõik toetuse saamise tingimused on kirjas keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruses nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“.

Konsulentide nimekiri

 

0Shares