Toetused

Toetuste taotlemisel küsi nõu metsandusvaldkonna konsulendilt või oma piirkonna metsaühistust.

KIKi kaudu saab taotleda nii Euroopa Liidu kui siseriiklikke metsandustoetusi. Toetusi saavad erametsaomanikud ja metsaühistud. Euroopa Liidu toetused on Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2023-2027 sekkumised, mida rahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning kaasfinantseeritakse Eesti riigi eelarvest. Siseriiklike toetuste raha tuleb riigieelarvest.

2024. a toetuste planeeritavad kuupäevad:
Erametsaomanike nõustamise toetus  04.03-13.03
Metsaühistu toetus  04.03-13.03
Looduskaitseliste piirangute hüvitamine Natura alal ja väljaspool Natura ala 04.04-30.04
Metsa uuendamise toetus (I voor) 17.06-01.07
Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus 17.06-01.07
Metsamaaparandustööde toetus 12.08-02.09
Üraskikahjustuste ennetamise toetus (täpsustamisel)
Metsameede  16.09-07.10
Metsa uuendamise toetus (II voor) 18.11-02.12
Metsa inventeerimise toetus 02.12-16.12
Vääriselupaiga kaitseks sõlmitakse lepinguid kogu aasta kestel

NB! Tegemist on voorude planeeritavate kuupäevadega. Voorude aegades võib tulla jooksvaid muudatusi.

Kehtivad toetuste määrused:
Siseriiklike toetuste määrus
Natura metsa toetuse määrus
Metsameetme määrus

Kirjuta või helista meile:
Natura metsa toetus: 5668 3263  natura@kik.ee
Metsameede: 5356 7390 metsameede@kik.ee
Siseriiklikud toetused: 5382 2755 siseriiklik@kik.ee

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 vahenditest rahastatavate toetuste andmise korraldamiseks saab KIK MAK 2014-2020 raames antavat tehnilise abi toetust.

 

23Shares