Mis on metsaühistu?

Metsaühistu on metsaomaniku esimene partner metsa majandamisel. See on piirkondlikke ja ühiste huvidega metsaomanikke koondav organisatsioon, kus pakutakse metsanduslikku nõustamist ja erinevaid metsamajanduslikke teenuseid.

Metsaseadusega on määratud, et metsaühistu on mittetulundusühing ja tulundusühistu, mille põhikirjakohane tegevus on metsa majandamine ning mille liikmed on füüsilised ja eraõiguslikud juriidilised isikud, kellel on metsamaa.

Kellele see on?
Piirkondlikele ja ühiste huvidega erametsaomanikele

Metsaühistu teenused liikmetele:
•    Organiseerida piirkonnas ühiste huvidega metsaomanikud
•    Metsaomanike nõustamine, nõustamisteenuse osutamine
•    Ühistegevus, ühisürituste organiseerimine (kokkusaamised, väljasõidud, konkursid, võistlused)
•    Teabe edastamine metsaomanikele, teabepäevade korraldamine
•    Abistab toetuste taotlemisel, toetuse taotluste koostamine (EMK, PRIA)
•    Huvide kaitse kohalikul tasandil (jahiõigus, keskkonnakaitselised piirangud jms)
•    Ühise majandustegevuse korraldamine (näiteks puidu ühismüügi organiseerimine, liikmete koostöö organiseerimine metsatööde korraldamisel jne)

Metsaühistud tegutsevad mittetulundusühinguna või tulundusühistuna, mille kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek, mis otsustab nii põhikirja muutmist, määrab ja kutsub tagasi juhatuse liikmeid ning kinnitab majandusaasta aruande. Üldkoosolekul otsuste tegemisel on igal liikmel üks, teistega võrdne hääl.

Faktid metsaühistute kohta:
Eestis on umbes 113 000 erametsaomanikku, kelle seas metsaühistutega liitunuid üle 13 500 (2019. a algus). Seevastu ühistutesse koondunud metsaomanike omandis oleva erametsamaa pindala on üle 500 000 ha ehk pea pool erametsamaa kogupindalast (aastaraamatu Mets 2017 andmetel on erametsamaa pindala üle 1 miljoni hektari).

Eestis on ligi 30 aktiivselt tegutsevat metsaühistut.

Vaata kõigi metsaühistute kontakte SIIT.

Leia metsaühistu oma maakonnast:

0Shares

Eesti

placeholder