Metsameede

2022. a taotluste vastuvõtt on lõppenud

Teavitame järgmisest taotluse esitamise võimalusest niipea kui võimalik

Milliseid töid toetatakse?

 • Hooldusraie kuni 30-aastases puistus
 • Kasvavate puude laasimine
 • Ulukikahjustuste ennetamine
  • repellendi soetamine ja kasutamine
  • tüvekaitsmete ja ladvakaitsmete soetamine ja kasutamine
 • Tormi või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamine
  • kahjustuse kõrvaldamine
  • uue metsakultuuri rajamine
  • maapinna mineraliseerimine loodusliku uuenduse tekkele kaasaaitamiseks
  • metsauuenduse hooldamine
 • Männikärsaka ja juurepessu vastase tõrjevahendi soetamine ja kasutamine

Metsaühistud saavad taotleda toetust ka metsaseadmete ja tarvikute soetamiseks ning metsatulekahju ennetamiseks.

Toetatavad tegevused ja tingimused lühidalt 2022

Kes saab toetust taotleda?

Toetust saab taotleda metsaühistu, mikoettevõtja (sh FIE) (vähem kui 10 töötajat ja aastakäibe ja/või aastabilansi maht ei ületa 2 miljonit eurot), füüsiline isik. Loe mikroettevõtja määratluse kohta Euroopa komisjoni soovitusest ja VKEde (väikese ja keskmise suurusega ettevõte) määratlust käsitlev teatmik.

Mikroettevõtja (va FIE) peab esitama eelmise majandusaasta aruande äriregistrisse enne taotluse esitamist.

Kuidas toetust küsida?

Taotluse saab esitada vaid e-PRIA portaalis. Pärast portaali sisenemist tuleb valida esindatav ning liikuda vanasse e-PRIAsse taotlust esitama. Oma liikmete eest esitavad ühistaotlusi ka metsaühistud, vaata kontakte SIIT.

Lisainfo telefonil 5683 6537, 5356 7390. Küsimused ja tehtud tööde dokumendid saab saata e-posti aadressil metsameede@eramets.ee.

Kirjade saatmisest postiasutuse ja transpordifirma kaudu saab lugeda täpsemalt siit.

Kui tihti võin hooldusraieks toetust küsida?

UUS 2022. a võib hooldusraieks küsida toetust ka metsamaale, kuhu on juba programmiperioodil (2014-2021) hooldusraie toetust taotletud ja saadud.

Millal võin töödega alustada?

Tööde tegemisega võib alustada järgmisel päeval pärast taotluse esitamist. Tormi või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamiseks võivad kahjustuse kõrvaldamine, uue metsakultuuri rajamine ja maapinna mineraliseerimine olla tehtud ka taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal.

Pane tähele! Repellendi, juurepessu ja männikärsaka vastase tõrjevahendi kasutamisel tuleb EMKd vähemalt neli tööpäeva enne tööga alustamist e-kirjaga teavitada. Kirja võib saata aadressil metsameede@eramets.ee. Märgitud peaks olema töö tegemise kuupäev, koht ja kasutatava repellendi või tõrjevahendi nimetus.

Millal saan teada taotluse kohta tehtud otsusest?

Erametsakeskus teeb toetuse otsused 100 tööpäeva jooksul alates taotluste vastuvõtmise viimasest päevast. Kui raha ei jätku kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks, hinnatakse taotlusi hindamiskriteeriumite alusel tegevuste gruppide lõikes.

2022. a esitatud taotluste kohta tehakse otsus hiljemalt 23.02.2023. Meetme 8.6 (sh hooldusraie) eelarve oli 2 204 700 eurot (eelarvet suurendati pärast taotluste vastuvõtmist 314 700 euro võrra). Meetme 8.3 (taimehaiguste ja tulekahju ennetamine) ja meetme 8.4 (kahjustatud metsa taastamine) eelarve oli 426 000 eurot.

Toetusraha makstakse välja pärast tööde tegemist ja nende kohta dokumentide esitamist.

Kuidas ja millal tehtud tööde kohta aru pean andma?

Pärast toetuse otsuse saamist tuleb esitada Erametsakeskusele dokumendid tehtud tööde kohta.

2021. a esitatud taotluste kohta võib erametsaomanik esitada dokumendid kuni kahes osas ühe taotluse kohta ühe aasta jooksul alates otsuse tegemisest. Metsaühistu võib esitada dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta 18 kuu jooksul alates otsuse tegemisest.

UUS 2022. a esitatud taotluste kohta esitavad kõik toetuse saajad dokumendid tehtud tööde kohta kuni neljas osas ühe taotluse kohta hiljemalt 30. novembriks 2024. a.

Loe tehtud tööde dokumentide esitamise kohta täpsemalt SIIT.

Toetusega ostetud seade või tarvik, rajatud objekt, paigaldatud infosilt peab olema tähistatud maaelu arengukava logo ja Euroopa Liidu embleemiga. Toetuse saaja kohustus on hoolitseda selle eest, et tähistus säiliks vähemalt viis aastat pärast viimase toetusosa väljamaksmist. Loe täpsemalt siit.

Tutvu kõikide toetuse saamise tingimustega maaeluministri 11.05.2015 määrusest nr 59 “Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus“.

Metsaühistu esitab taotluse juurde:

 1. Metsaühistu liikmete nimekirja koos isiku- või registrikoodidega;
 2. Ärakirja üldkoosoleku otsusest, kui põhikirjast ei nähtu õigus taotleda liikmete nimel toetusi;
 3. Vähemalt ühe hinnapakkumuse, kui investeeringu käibemaksuta maksumus on kuni 5000 eurot (seadmed ja tarvikud, tüvekaitsmed ja ladvakaitsmed, metsatulekahju ennetamine);
 4. Vähemalt kolm hinnapakkumust, kui investeeringu käibemaksuta maksumus on üle 5000 euro (seadmed ja tarvikud, tüvekaitsmed ja ladvakaitsmed, metsatulekahju ennetamine);
 5. Hinnapakkumuste võrdlustabeli, kui investeeringu käibemaksuta summa taotluses on üle 5000 euro;
 6. Metsaühistu saab kasutada hooldusraie andmete e-PRIAsse laadimiseks Exceli vormi.

Soovituslikud vormid metsatulekahju ennetamise taotluse juurde:

 1. Kohaliku omavalitsuse kinnitus
 2. Keskkonnaameti kooskõlastus
 3. Päästeameti kinnitus

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid saab lisada e-PRIAs täidetud taotlusele, aga lisadokumente võib saata ka e-kirjaga või posti teel.

Meelespea hinnapakkumuste võtmiseks

Mikroettevõtja määratlus

Tehtud tööde dokumentide esitamine

Maapinna ettevalmistamine lappidena

Metsauuenduse hooldamise ja valgustusraie erinevus

Toetust ei saa Rail Balticu trassikoridoris asuvale maale. Kontrolli siit

Tihti küsitakse

Esindusõigusest ja volitamisest e-PRIAs

Tähistamine

Ühikuhindade uuringud

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse andmise korraldamiseks saab SA Erametsakeskus Eesti maaelu arengukava 2014–2020 raames antavat tehnilise abi toetust.

227Shares