Metsameede

Taotlusvooru planeeritav toimumisaeg on 16. septembrist kuni 7. oktoobrini 2024.

Loe 2022. aasta taotluste tehtud tööde dokumentide esitamise kohta täpsemalt SIIT.

Loe 2023. aasta taotluste tehtud tööde dokumentide esitamise kohta täpsemalt SIIT.

 

Infopäeva “Investeeringud metsa kliimamuutustega kohanemiseks” korraldas EPKK 08.12.2023.  Infopäeva salvestust on võimalik järele vaadata SIIN. Infopäeva ettekanded leiate SIIT.

Milliseid töid toetatakse?

 • Hooldusraie kuni 30-aastases puistus
 • Metsakahjustuste ennetamine
  • männikärsaka või juurepessu tõrjevahendi, sh vahatatud taime soetamine ja kasutamine
  • repellendi soetamine ja kasutamine
  • tüvekaitsmete ja ladvakaitsmete soetamine ja kasutamine
  • aia ostmine ja paigaldamine
 • Loodusõnnetuses või tulekahjus kahjustada saanud metsa uuendamine
  • kahjustuse kõrvaldamine
  • metsakultuuri rajamine
  • maapinna mineraliseerimine looduslikule uuendusele kaasaaitamiseks või metsakultuuri rajamiseks
  • metsauuenduse hooldamine

Toetatavad tegevused, tingimused ja toetuse määrad täpsemalt.

Kes saab toetust taotleda?

Toetust saab taotleda metsaühistu, mikroettevõtja (sh FIE) või füüsiline isik.

Loe mikroettevõtja määratluse kohta Euroopa komisjoni määrusest ja VKEde määratlust käsitlevast teatmikust.

Mikroettevõtja (va FIE) peab taotluse juurde esitama taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruande, kui see ei ole taotluse esitamise hetkeks äriregistrist kättesaadav.

Uuel programmiperioodil saab toetust taotleda ka kasutusvaldaja. Metsamaa, millel toetatavat tegevust ellu viiakse, peab olema kasutusvalduses vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest.

Taotleja ei või olla raskustes. Loe raskustes ettevõtja kohta Euroopa komisjoni määrusest ((EL) nr 651/2014 artikli 2 punkt 18).

Kuidas toetust küsida?

Taotluse saab esitada vaid e-PRIA portaalis. Pärast portaali sisenemist tuleb valida esindatav ning liikuda vanasse e-PRIAsse taotlust esitama.

Taotlusele tuleb lisada:

 • kasutusvalduse korral metsamaa omaniku kirjalik nõusolek toetatava tegevuse elluviimiseks, kui vastav kokkulepe ei tulene kasutusvalduslepingust
 • mikroettevõtja (va FIE) puhul taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruanne, kui see ei ole taotluse esitamise hetkeks äriregistrist kättesaadav
 • aia ostmise ja paigaldamise korral hinnapakkumus (kui investeeringu käibemaksuta maksumus on üle 5000 euro, siis on vaja esitada vähemalt 3 võrreldavat hinnapakkumust)

Metsaühistu esitab lisaks:

 • metsaühistu liikmete nimekirja koos isiku- või registrikoodidega (liikmed, kelle metsamaa kohta toetust taotletakse)
 • ärakirja üldkoosoleku otsusest, kui põhikirjast ei nähtu õigus taotleda liikmete nimel toetusi
 • metsaühistu saab kasutada hooldusraie andmete e-PRIAsse laadimiseks Exceli vormi (vorm ei ole muutunud)

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid saab lisada e-PRIAs täidetud taotlusele, aga lisadokumente võib saata ka e-kirjaga aadressile metsameede@kik.ee või posti teel.
Lisainfo telefonil 5356 7390 või e-posti aadressil metsameede@kik.ee.

Millal võin töödega alustada?

Tööde tegemisega võib alustada järgmisel päeval pärast taotluse esitamist.  Loodusõnnetuses või tulekahjus kahjustada saanud metsa taastamiseks võivad kahjustuse kõrvaldamine, uue metsakultuuri rajamine ja maapinna mineraliseerimine olla tehtud ka taotluse esitamisele vahetult eelnenud kalendriaastal.

Pane tähele! Taimekaitse vahendi või repellendi kasutamisest tuleb KIKi vähemalt üks tööpäev enne tööga alustamist e-kirjaga teavitada. Kiri tuleb saata aadressil metsameede@kik.ee. Märgitud peab olema töö tegemise kuupäev, koht ja kasutatava  taimekaitsevahendi või repellendi nimetus. Kui taimekaitsevahendi või repellendi kasutamist on võimalik hiljem kohapeal tuvastada, võib toetuse saaja KIK-i teavitada ka maksetaotluse esitamisel.

Millal saan teada taotluse kohta tehtud otsusest?

KIK teeb toetuse otsused 100 tööpäeva jooksul alates taotluste vastuvõtmise viimasest päevast. Kui raha ei jätku kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks, hinnatakse taotlusi määruse lisades 1 kuni 3 toodud hindamiskriteeriumite alusel.

2023. a esitatud taotluste kohta tehakse otsus hiljemalt 21.05.2024.

Sekkumise KK.2.1.1 (hooldusraie) eelarve on 1 200 000 eurot ja sekkumise KK2.2 eelarve on 200 000 eurot, mis jaguneb omakorda kahe tegevuse vahel – kahjustatud metsa uuendamine (160 000 eurot) ning metsakahjustuste ennetamine (40 000 eurot).

Toetusraha makstakse välja pärast tööde tegemist ja nende kohta dokumentide esitamist.

 

Metsameede (Eesti maaelu arengukava 2014–2020)

Millal saan teada taotluse kohta tehtud otsusest?

KIK teeb toetuse otsused 100 tööpäeva jooksul alates taotluste vastuvõtmise viimasest päevast. Kui raha ei jätku kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks, hinnatakse taotlusi hindamiskriteeriumite alusel tegevuste gruppide lõikes.

2022. a esitatud taotluste kohta tehti otsused 17.02.2023. Toetuse otsusega saab tutvuda e-PRIAs.

Toetusraha makstakse välja pärast tööde tegemist ja nende kohta dokumentide esitamist.

Millal võin töödega alustada?

Tööde tegemisega võib alustada järgmisel päeval pärast taotluse esitamist. Tormi või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamiseks võivad kahjustuse kõrvaldamine, uue metsakultuuri rajamine ja maapinna mineraliseerimine olla tehtud ka taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal.

Pane tähele! Repellendi, juurepessu ja männikärsaka vastase tõrjevahendi kasutamisel tuleb KIKi vähemalt neli tööpäeva enne tööga alustamist e-kirjaga teavitada. Kirja võib saata aadressil metsameede@kik.ee. Märgitud peaks olema töö tegemise kuupäev, koht ja kasutatava repellendi või tõrjevahendi nimetus.

Kuidas ja millal tehtud tööde kohta aru pean andma?

Pärast toetuse otsuse saamist tuleb esitada KIKile dokumendid tehtud tööde kohta.

2021. a esitatud taotluste kohta võib erametsaomanik esitada dokumendid kuni kahes osas ühe taotluse kohta ühe aasta jooksul alates otsuse tegemisest. Metsaühistu võib esitada dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta 18 kuu jooksul alates otsuse tegemisest.

2022. a esitatud taotluste kohta esitavad kõik toetuse saajad dokumendid tehtud tööde kohta kuni neljas osas ühe taotluse kohta hiljemalt 30. novembriks 2024. a.

Loe tehtud tööde dokumentide esitamise kohta täpsemalt SIIT.

Toetusega ostetud seade või tarvik, rajatud objekt, paigaldatud infosilt peab olema tähistatud maaelu arengukava logo ja Euroopa Liidu embleemiga. Toetuse saaja kohustus on hoolitseda selle eest, et tähistus säiliks vähemalt viis aastat pärast viimase toetusosa väljamaksmist. Loe täpsemalt siit.

Tutvu kõikide toetuse saamise tingimustega maaeluministri 11.05.2015 määrusest nr 59 “Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus“.

 

 


Meelespea hinnapakkumuste võtmiseks

Tehtud tööde dokumentide esitamine

Maapinna ettevalmistamine lappidena

Metsauuenduse hooldamise ja valgustusraie erinevus

Toetust ei saa Rail Balticu trassikoridoris asuvale maale. Kontrolli siit

Tihti küsitakse

Esindusõigusest ja volitamisest e-PRIAs

Tähistamine

Ühikuhindade uuringud

Metsaühistu esitab taotluse juurde:

 1. Metsaühistu liikmete nimekirja koos isiku- või registrikoodidega;
 2. Ärakirja üldkoosoleku otsusest, kui põhikirjast ei nähtu õigus taotleda liikmete nimel toetusi;
 3. Vähemalt ühe hinnapakkumuse, kui investeeringu käibemaksuta maksumus on kuni 5000 eurot (seadmed ja tarvikud, tüvekaitsmed ja ladvakaitsmed, metsatulekahju ennetamine);
 4. Vähemalt kolm hinnapakkumust, kui investeeringu käibemaksuta maksumus on üle 5000 euro (seadmed ja tarvikud, tüvekaitsmed ja ladvakaitsmed, metsatulekahju ennetamine);
 5. Hinnapakkumuste võrdlustabeli, kui investeeringu käibemaksuta summa taotluses on üle 5000 euro;
 6. Metsaühistu saab kasutada hooldusraie andmete e-PRIAsse laadimiseks Exceli vormi.

Soovituslikud vormid metsatulekahju ennetamise taotluse juurde:

 1. Kohaliku omavalitsuse kinnitus
 2. Keskkonnaameti kooskõlastus
 3. Päästeameti kinnitus

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid saab lisada e-PRIAs täidetud taotlusele, aga lisadokumente võib saata ka e-kirjaga või posti teel.

227Shares