Metsameede


Järgmine taotluse esitamise võimalus on 2020. aastal.

2018. a vooru tehtud tööde aruannete esitamise tähtaeg on erametsaomanikule 16. oktoober 2019. a ja metsaühistule 16. aprill 2020. a.

Vaata täpsemalt: tehtud tööde dokumentide esitamine

Milliseid töid toetatakse?

 • Hooldusraie kuni 30-aastases puistus
 • Kasvavate puude laasimine
 • Ulukikahjustuste ennetamine
  • repellendi soetamine ja kasutamine
  • tüvekaitsmete ja ladvakaitsmete soetamine ja kasutamine
 • Tormi või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamine
  • kahjustuse kõrvaldamine
  • uue metsakultuuri rajamine
  • maapinna mineraliseerimine loodusliku uuenduse tekkele kaasaaitamiseks
  • metsauuenduse hooldamine
 • Männikärsaka ja juurepessu vastase tõrjevahendi soetamine

Metsaühistud saavad taotleda toetust ka metsaseadmete ja tarvikute soetamiseks ning metsatulekahju ennetamiseks.

Toetatavad tegevused ja peamised tingimused 2019

Kes saab toetust taotleda?

Toetust saab taotleda metsaühistu, mikoettevõtja (sh FIE) (vähem kui 10 töötajat ja aastakäibe ja/või aastabilansi maht ei ületa 2 miljonit eurot), füüsiline isik. Loe mikroettevõtja määratluse kohta Euroopa komisjoni soovitusest ja VKEde (väikese ja keskmise suurusega ettevõte) määratlust käsitlevast teatmikust.

Mikroettevõtja (va FIE) peab esitama eelmise majandusaasta aruande äriregistrisse enne taotluse esitamist.

Kuidas toetust küsida?

Taotluse saab esitada vaid e-PRIA portaalis. Oma liikmete eest esitavad ühistaotlusi ka metsaühistud, vaata kontakte SIIT.

Lisainfo telefonil 5683 6537, 5356 7390. Küsimused ja tehtud tööde dokumendid saab saata e-posti aadressil metsameede@eramets.ee.

Millal võin töödega alustada?

Tööde tegemisega võib alustada järgmisel päeval pärast taotluse esitamist. Tormi või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamiseks võivad kahjustuse kõrvaldamine, uue metsakultuuri rajamine ja maapinna mineraliseerimine olla tehtud ka taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal.

Millal toetusraha välja makstakse?

Erametsakeskus teeb toetuse otsused 100 tööpäeva jooksul alates taotluste vastuvõtmise viimasest päevast. Kui raha ei jätku kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks, hinnatakse taotlusi hindamiskriteeriumite alusel tegevuste gruppide lõikes.

2019. a esitatud taotluste kohta tehakse otsus hiljemalt 18.07.2019. Meetme 8.6 (sh hooldusraie) eelarve on 1,5 miljonit eurot. Meetme 8.3 (männikärsaka ja juurepessu tõrje ning metsatulekahju ennetamine) ja 8.4 (tormi või tulekahju tõttu kahjustunud metsa taastamine) eelarve on 54 000 eurot.

Toetusraha makstakse välja pärast tööde tegemist ja nende kohta dokumentide esitamist.

Kuidas ja millal tehtud tööde kohta aru pean andma?

Pärast toetuse otsuse saamist tuleb esitada Erametsakeskusele dokumendid tehtud tööde kohta. Erametsaomanik võib esitada dokumendid kuni kahes osas ühe taotluse kohta ühe aasta jooksul alates otsuse tegemisest. Metsaühistu võib esitada dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta 18 kuu jooksul alates otsuse tegemisest.

Tehtud tööde dokumentide esitamine

Toetusega ostetud seade või tarvik, rajatud objekt, paigaldatud infosilt peab olema tähistatud maaelu arengukava logo ja Euroopa Liidu embleemiga. Toetuse saaja kohustus on hoolitseda selle eest, et tähistus säiliks vähemalt viis aastat pärast viimase toetusosa väljamaksmist. Loe täpsemalt siit.

Tutvu kõikide toetuse saamise tingimustega maaeluministri 11.05.2015 määrusest nr 59 “Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus“.

Vaata taotlemiseks ja aruandluseks vajalikke lisamaterjale SIIT.

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse andmise korraldamiseks saab SA Erametsakeskus Eesti maaelu arengukava 2014–2020 raames antavat tehnilise abi toetust.

227Shares