Metsameede

Eelinfo:

Tähelepanu! Toetuse tähtaegades on toimunud muudatus. Planeerime taotlusvooru avada sügisel 2023 (täpsed kuupäevad selguvad pärast määruse kinnitamist). Teavitame uutest tähtaegadest esimesel võimalusel.

Alates 2023. aastast algab uus programmiperiood ja seoses sellega muutuvad toetatavad tegevused ja ka toetuse saamise tingimused.

 

Eelmise programmiperioodi taotluste kohta on võimalik esitada maksetaotlusi.

Millal saan teada taotluse kohta tehtud otsusest?

KIK teeb toetuse otsused 100 tööpäeva jooksul alates taotluste vastuvõtmise viimasest päevast. Kui raha ei jätku kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks, hinnatakse taotlusi hindamiskriteeriumite alusel tegevuste gruppide lõikes.

2022. a esitatud taotluste kohta tehti otsused 17.02.2023. Toetuse otsusega saab tutvuda e-PRIAs.

Toetusraha makstakse välja pärast tööde tegemist ja nende kohta dokumentide esitamist.

Millal võin töödega alustada?

Tööde tegemisega võib alustada järgmisel päeval pärast taotluse esitamist. Tormi või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamiseks võivad kahjustuse kõrvaldamine, uue metsakultuuri rajamine ja maapinna mineraliseerimine olla tehtud ka taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal.

Pane tähele! Repellendi, juurepessu ja männikärsaka vastase tõrjevahendi kasutamisel tuleb KIKi vähemalt neli tööpäeva enne tööga alustamist e-kirjaga teavitada. Kirja võib saata aadressil metsameede@kik.ee. Märgitud peaks olema töö tegemise kuupäev, koht ja kasutatava repellendi või tõrjevahendi nimetus.

Kuidas ja millal tehtud tööde kohta aru pean andma?

Pärast toetuse otsuse saamist tuleb esitada KIKile dokumendid tehtud tööde kohta.

2021. a esitatud taotluste kohta võib erametsaomanik esitada dokumendid kuni kahes osas ühe taotluse kohta ühe aasta jooksul alates otsuse tegemisest. Metsaühistu võib esitada dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta 18 kuu jooksul alates otsuse tegemisest.

UUS! 2022. a esitatud taotluste kohta esitavad kõik toetuse saajad dokumendid tehtud tööde kohta kuni neljas osas ühe taotluse kohta hiljemalt 30. novembriks 2024. a.

Loe tehtud tööde dokumentide esitamise kohta täpsemalt SIIT.

Toetusega ostetud seade või tarvik, rajatud objekt, paigaldatud infosilt peab olema tähistatud maaelu arengukava logo ja Euroopa Liidu embleemiga. Toetuse saaja kohustus on hoolitseda selle eest, et tähistus säiliks vähemalt viis aastat pärast viimase toetusosa väljamaksmist. Loe täpsemalt siit.

Tutvu kõikide toetuse saamise tingimustega maaeluministri 11.05.2015 määrusest nr 59 “Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus“.

Metsaühistu esitab taotluse juurde:

  1. Metsaühistu liikmete nimekirja koos isiku- või registrikoodidega;
  2. Ärakirja üldkoosoleku otsusest, kui põhikirjast ei nähtu õigus taotleda liikmete nimel toetusi;
  3. Vähemalt ühe hinnapakkumuse, kui investeeringu käibemaksuta maksumus on kuni 5000 eurot (seadmed ja tarvikud, tüvekaitsmed ja ladvakaitsmed, metsatulekahju ennetamine);
  4. Vähemalt kolm hinnapakkumust, kui investeeringu käibemaksuta maksumus on üle 5000 euro (seadmed ja tarvikud, tüvekaitsmed ja ladvakaitsmed, metsatulekahju ennetamine);
  5. Hinnapakkumuste võrdlustabeli, kui investeeringu käibemaksuta summa taotluses on üle 5000 euro;
  6. Metsaühistu saab kasutada hooldusraie andmete e-PRIAsse laadimiseks Exceli vormi.

Soovituslikud vormid metsatulekahju ennetamise taotluse juurde:

  1. Kohaliku omavalitsuse kinnitus
  2. Keskkonnaameti kooskõlastus
  3. Päästeameti kinnitus

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid saab lisada e-PRIAs täidetud taotlusele, aga lisadokumente võib saata ka e-kirjaga või posti teel.

Meelespea hinnapakkumuste võtmiseks

Mikroettevõtja määratlus

Tehtud tööde dokumentide esitamine

Maapinna ettevalmistamine lappidena

Metsauuenduse hooldamise ja valgustusraie erinevus

Toetust ei saa Rail Balticu trassikoridoris asuvale maale. Kontrolli siit

Tihti küsitakse

Esindusõigusest ja volitamisest e-PRIAs

Tähistamine

Ühikuhindade uuringud

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse andmise korraldamiseks saab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (kuni 1.01.2023 SA Erametsakeskus) Eesti maaelu arengukava 2014–2020 raames antavat tehnilise abi toetust.

227Shares