Tehtud tööde dokumendid

Kui on tehtud taotluse rahuldamise otsus ja toetuse saajal on tööd tehtud ning seadmed ja tarvikud soetatud, peab ta esitama KIKile tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid.

Tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid saab esitada e-posti teel metsameede@kik.ee, posti teel või tuua KIKi kontorisse.

2022. a esitatud taotluse kohta peavad kõik toetuse saajad esitama dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta hiljemalt 30. novembriks 2024. a.

PRIA maksab toetuse välja kolme kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saabumisest KIKi.

1.01.2015 jõustus tulumaksuseaduse muudatus, mille järgi muutusid Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel füüsilistele isikutele makstavad toetused tulumaksuga maksustatavaks. Metsameede kuulub nende sekka. PRIA peab tulumaksu kinni juba toetuse väljamaksmisel. Kui toetust taotleb metsaühistu, peab ta toetusraha edasi maksmisel füüsiliste isikute toetuse summast tulumaksu kinni pidama.

Ülevaade tegevuse elluviimist tõendavatest dokumentidest

KIKi (varasemalt Erametsakeskus) koostatud maksetaotluse vormid:

Maksetaotlus koos lisadega Excelis

Maksetaotlus

Maksetaotlus tuleb esitada alati koos vastava tegevuse lisaga:

Maksetaotluse lisa 1 – kahjustuste kõrvaldamine

Maksetaotluse lisa 2_uue metsakultuuri rajamine

Maksetaotluse lisa 3_maapinna mineraliseerimine

Maksetaotluse lisa 4_metsauuenduse hooldamine

Maksetaotluse lisa 5_hooldusraie

Maksetaotluse lisa 6_laasimine

Maksetaotluse lisa 7_ulukikahjustuste ennetamine

Maksetaotluse lisa 8_seadmete ja tarvikute soetamine

Maksetaotluse lisa 9_taimehaiguse ja -kahjustuse ennetamine

Maksetaotluse lisa 10_tuletõkestusriba või -vööndi rajamine või korrashoidmine

Maksetaotluse lisa 11_veevõtukoha ja juurdepääsutee korrashoidmine

Maksetaotluse lisa 12_lõkke- ja õppepuhkekoha rajamine

0Shares