Metsa hooldamine

Hooldusraie on metsakasvatuslik võte, millega kõrvaldatakse metsast osa puid, et saada kvaliteetsem mets ja ära kasutada puidu kogus, mis looduslikult raieringi jooksul välja langeb. Hooldusraied jagunevad vastavalt metsa vanusele ja tervislikule seisundile: valgustusraied, harvendusraied ja sanitaarraied.

Noore metsa hooldusraied võivad esialgu tähendada metsaomanikule vaid kulutusi või jäävad kulud-tulud tasa. Hooldusraieteta ei ole aga noorel metsal häid väljavaateid tulevikus väärtuslikuks puistuks kujuneda. Tuleb arvestada, et lisaks metsa majandusliku väärtuse parendamisele on hooldusraiete eesmärgiks ka metsa tervisliku seisundi eest hoolt kanda.
Liiga hiliste ja intensiivsete hooldusraiete tegemine ei ole õige, sest selle tagajärjeks võib olla oluliselt väiksem tagavara uuendusraiel või muutub puistu enne uuendusraie-ealiseks saamist lausa harvikuks.

Ükski puistu iseenesest hooldusraiet ei vaja, vaid see on inimkeskne tegevus, mis läbi aegade on olnud üheks peamiseks metsakasvatuslikuks võtteks. Hooldusraied on alati vaidlusi tekitanud, sest neid on suhteliselt keeruline seaduste, juhendite, eeskirjade ja normatiivide abil reguleerida. See raie on loominguline, kujundab metsa kasvu ja arengut ning on valdavalt suunatud tulevikku.

Hooldusraiete peamised ülesanded on:

  • reguleerida puistu liigilist koosseisu;
  • anda puuliigi siseselt kasvuruumi väärtuslikele eksemplaridele;
  • kasvatada kiiremini jämedamaid puidusorte;
  • parandada metsa sanitaarset seisundit;
  • suurendada metsa tormikindlust;
  • vähendada lumevaalimise ohtu;
  • suurendada puhkemetsade esteetilist väärtust;
  • parandada metsa loodusliku uuenemise tingimusi.

Hooldusraie edukuse eelduseks on ikka tema looduslähedus. Tuleb tegutseda loodusega kooskõlas.

0Shares