Harvendusraied

Harvendusraie peamine eesmärk on viia lõpule puistu liigilise koosseisu kujundamine, tõstes sellega ühtlasi puistu väärtust. Harvendusraietega saad kujundada vastavalt metsa kasutamise eesmärkidele puistu koosseisu ja vormi, mõjutada puude ja puistu kui terviku kasvu ja arengut. Harvendusraiega antakse kasvuruumi väärtuslikele eksemplaridele, parendatakse metsa loodusliku uuenemise tingimusi, suurendatakse puistu vastupanuvõimet tormi- ja lumekahjustustele ning putukkahjuritele ja seenhaigustele. Lisaks võetakse kasutusele nende puude puit, mis metsast nagunii looduslikult välja langeksid.

Pärast valgustusraiet kasvab puistus 2000–6000 puud hektari kohta, aga küpses eas (enne uuendusraiet) puistusse mahub umbes 400–600 puud hektari kohta. Rohkematele napiks valgust, toitaineid ja vett.
Juhul, kui harvendusraieid ei tehta, toimub nn looduslik harvendus. Osa puid lihtsalt kuivab ja sureb valguse ning toitainete vähesuse tõttu. Harvendusraiega raiutakse välja surnud ja surevad puud, kahjustatud ja halva kvaliteediga puud (okslikud, mitme ladvaga jm). Seega võib öelda, et uuendusraiesse jõuavad kõige kvaliteetsemad isendid, mis annavad metsaomanikule rohkem rahalist tulu.

Esimene harvendusraie toimub tavaliselt 20–40 aastases puistus. Harvendusraied soovitatakse lõpetada kuusikutes, kaasikutes, haavikutes 40–50 aasta vanuselt ja männikutes ning kõvalehtpuupuistutes 50–70 aasta vanuselt. Vanemas eas tehakse pigem sanitaarraieid. Harvendusraiete täpne arv sõltub kasvukohast ehk maapinna headusest ja puuliigist, samuti metsa majandamise kaugematest eesmärkidest. Keskealisi ja valmivaid puistusid (eriti kuusikuid) ülemäära hõrendades langeb nende tagavara juurdekasv ja väheneb uuendusraiest saadav puidu kogus.

Harvendusraietel raiutav puit leiab enamasti kasutust. Seega võib harvendusraie anda erinevalt valgustusraiest ka kohe tulu või katab saadav tulu vähemalt raiele tehtud kulutused. Kulude-tulude suurusjärgu teadasaamiseks on võimalik kasutada tasuvuskalkulaatorit.

Metsaseaduse alusel on harvendusraie tegemiseks kohustuslikud kehtivad inventeerimisandmed. Metsaomanik peab plaanitava harvendusraie kohta keskkonnaametile esitama metsateatise.

UURI LISAKS:

  
1Shares