Metsamaaparandustööde toetus

Taotlusvooru planeeritav toimumisaeg on 12. augustist kuni 2. septembrini 2024.

Mida toetatakse?

Toetus on mõeldud olemasoleva maaparandussüsteemi uuendamiseks. Toetatakse olemasolevate kuivenduskraavide ja eesvoolu puhastamist settest, voolunõva rajamist ja truubi asendamist. Töödega võib alustada pärast taotluse esitamist.

Kes võib toetust küsida?

Toetust saab taotleda metsaühistu ja erametsaomanik. Metsaühistu võib küsida toetust oma liikmetele kuuluva metsamaa kohta. Metsaühistul peab olema taotluse esitamise kuule eelneva kuu esimese päeva seisuga vähemalt 200 liiget.

Alates 1.01.2024 peab metsaühistul olema vähemalt 400 liiget.

Kuidas saab taotluse esitada?

Taotluse saab esitada e-posti teel, posti teel või tuua KIKi kontorisse. Kirjade saatmisest postiasutuse ja transpordifirma kaudu saab lugeda täpsemalt siit.

Lisainfot toetuse kohta saab telefonil 5668 3263. Toetuse taotluse ja küsimused võib saata e-posti aadressil siseriiklik@kik.ee. 

Toetuse taotlemiseks peab esitama Keskkonnainvesteeringute Keskusele:
1) taotluse (määruse lisa 1);
2) uuendustööde kava, mis sisaldab määruse lisas 11 kirjeldatud andmeid;
3) uuendustööde kava eest esitatud arve koopia;
4) arve tasumist tõendava dokumendi koopia;
5) metsamaaparandustööde nimekirja (määruse lisa 12).

Metsaühistu esitab lisaks:
1) metsaühistu liikmete nimekirja koos nende isiku- või registrikoodide ja metsamaa pindalaga mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga;
2) ärakirja mitte varem kui taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaastal vastuvõetud üldkoosoleku otsusest, millest nähtub metsaühistu liikmete nõusolek taotleda toetust, kui põhikirjas pole seda õigust kirjas.

Kui suur on toetus?

Toetuse määr on kuni 10 000 eurot erametsaomaniku kohta, kuid mitte rohkem kui:
1) 10% maaparandussüsteemi uuendustöödeks taotletava toetuse mahust, kuid mitte rohkem kui 300 eurot maaparandussüsteemi uuendustööde kava kohta;
2) 1,5 eurot uuendatava kuivenduskraavi või eesvoolu jooksva meetri kohta;
3) 1,5 eurot rajatava voolunõva jooksva meetri kohta;
4) 35 eurot asendatava 30 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
5) 50 eurot asendatava 40 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
6) 65 eurot asendatava 50 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
7) 85 eurot asendatava 60 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
8) 145 eurot asendatava 80 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
9) 245 eurot asendatava 100 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
10) 100 eurot tööde vastuvõtmise akti koostamise kuludest.

Kuidas tehtud tööde kohta aru antakse?

Tehtud tööde kohta tuleb esitada KIKile hiljemalt ühe aasta jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse kuupäeva:
1) tööde vastuvõtmise akt (määruse lisa 13);
2) akti koostamise eest esitatud arve koopia;
3) arve tasumist tõendava dokumendi koopia.

Millal toetus välja makstakse?

KIK teeb taotluse rahuldamise otsuse 120 päeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva ja toetuse maksmise otsuse 120 päeva jooksul pärast tehtud tööde dokumentide esitamist. Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast makse otsuse tegemist. Kui eelarvest ei piisa kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks, arvutatakse toetuse rahastamise määr iga metsaomaniku kohta.

1. septembriks 2023. a esitatud taotluste kohta tehakse otsus hiljemalt 30. detsembril 2023. a. Vooru eelarve oli 250 000 eurot.

Kõik toetuse saamise tingimused on kirjas keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruses nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“.

Lisa 1 Taotlus

Lisa 11 Andmed uuendustööde kava koostamiseks

Lisa 12 Metsamaaparandustööde nimekiri

Lisa 13 Metsamaaparandustööde vastuvõtmise akt

Lisa 14 Rahastamise määra arvutusvalem

Kohustuse üleandmise ja vastuvõtmise akt

Määrus 

Seletuskiri

Seletuskiri 20.07.2015 jõustunud muudatuste kohta

Seletuskiri 9.01.2017 jõustunud muudatuste kohta

Seletuskiri 6.08.2018 jõustunud muudatuste kohta

Seletuskiri 22.01.2021 jõustunud muudatuste kohta

Seletuskiri 4.04.2022 jõustunud muudatuste kohta

Metsaseadus

Maaparandushoiutöödele esitatavad nõuded

1. Taotluse saab esitada erametsaomanik enda omandis oleva metsamaa või metsaühistu tema liikmete omandis oleva metsamaa kohta. Kui ühistu esitab taotluse, siis võivad olla kaasatud erametsaomanikud, kes on selle ühistu liikmed.

2. Erametsaomanik võib esitada ühte taotlusvooru ühe taotluse. Kui erametsaomanikul on mitu erinevat objekti, mida soovib uuendada, siis tuleb panna kõik objektid ühte taotlusesse. Sama erametsaomanik võib olla samas taotlusvoorus esindatud mõnes metsaühistu taotluses, kui toetust taotletakse sellise kinnisasja ja maaparandussüsteemi piires paikneva objekti uuendamiseks, mis pole erametsaomaniku enda taotluses.

3. Voolunõvade puhul juhitakse veejuhtmelt sette eemaldamisel tekkinud mullavalli taha sulglohku kogunenud vesi kuivenduskraavi või eesvoolu, mille rajamisega metsamaale täiendatakse maaparandussüsteemi üldparameetreid oluliselt muutmata (mõistlikuks voolunõva pikkuseks on kuni 20 meetrit).

4. Truupide uuendamine on toetatav vaid koos truubi otsakute uuendamisega. Truup on tervik koos oma toru ning otsakutega. Seega peab truupi uuendades korrastama ka otsakud.

5. Toetatav on ka voolunõvade rajamine eesvoolu uuendamise korral, kui kõnealune eesvool on kantud maaparandussüsteemide registrisse ja erametsaomanikul on ainult eesvoolu korrashoidmise kohustus. Erametsaomanik, kelle kinnistut läbib vaid eesvool, mis kuulub maaparandussüsteemi, ei pea maad (kuivendatavat ala) registrisse kandma ja eesvoolu uuendmisel tohib rajada ka voolunõvasid.

6. Kui uuendatakse kuivenduskraave siis vähemalt 70% kuivenduskraavidest peab asuma metsamaal (arvesse võetakse ka metsamaaga piirnevaid kuivenduskraave). Toetatav on eesvoolu ja truubi uuendamine, mis ei paikne metsamaal, kuid need peavad teenindama metsamaad. Voolunõva toetatakse juhul, kui see asub tervenisti metsamaal.

7. Ühise süsteemi uuendamise korral ei ole vaja koostada iga taotleja kohta eraldi uuendustööde kava, vaid piisab ühest kavast, mis on süsteemi põhine.

8. Toetuse määr on kuni 10 000 eurot taotleja kohta. Kui metsaühistu esitab taotluse oma liikmete esindajana, võib taotleda iga erametsaomaniku kohta 10 000 eurot.

9. Metsamaaparandustööde toetus on vähese tähtsusega riigiabi ning toetuse summa võetakse arvessse ka selles mahus, mille kohta on sõlmitud toetuse andmise leping või tehtud toetuse otsus.

10. Toetuse taotleja esitab KIKile hiljemalt ühe aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest tööde vastuvõtmise akti ja selle eest esitatud arve ning arve tasumist tõendava dokumendi.

11. Kui mõjuvatel põhjustel ei ole võimalik töid teostada lepinguga sõlmitud või toetuse otsusega määratud mahus, tuleb KIKi sellest teavitada.

12. Ka uuendustööde kava koostamine on toetatav. See tuleb kirjutada eraldi reana toetuse taotlusesse.

0Shares