Metsamaaparandustööde toetus

emklogo_tunnuspiltJärgmine taotluse esitamise võimalus on 2021. a

Mida toetatakse?

Toetus on mõeldud olemasoleva maaparandussüsteemi uuendamiseks. Toetatakse olemasolevate kuivenduskraavide ja eesvoolu puhastamist settest, voolunõva rajamist ja truubi asendamist. Töödega võib alustada pärast taotluse esitamist.

Kes võib toetust küsida?

Toetust saab taotleda metsaühistu ja erametsaomanik. Metsaühistu võib küsida toetust oma liikmetele kuuluva metsamaa kohta. Metsaühistul peab olema taotluse esitamise kuule eelneva kuu esimese päeva seisuga vähemalt 200 liiget.

Kuidas saab taotluse esitada?

Taotluse saab esitada e-posti teel, posti teel või tuua Erametsakeskuse kontorisse. Lisainfo telefonil 5668 3263. Taotluse ja küsimused võib saata e-posti aadressil siseriiklik@eramets.ee.

Toetuse taotlemiseks peab esitama Erametsakeskusele:
1) taotluse (määruse lisa 1);
2) uuendustööde kava, mis sisaldab määruse lisas 11 kirjeldatud andmeid;
3) uuendustööde kava eest esitatud arve koopia;
4) arve tasumist tõendava dokumendi koopia;
5) metsamaaparandustööde nimekirja (määruse lisa 12).

Metsaühistu esitab lisaks:
1) metsaühistu liikmete nimekirja koos nende isiku- või registrikoodide ja metsamaa pindalaga mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga;
2) ärakirja mitte varem kui taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaastal vastuvõetud üldkoosoleku otsusest, millest nähtub metsaühistu liikmete nõusolek taotleda toetust, kui põhikirjas pole seda õigust kirjas.

Kui suur on toetus?

Toetuse määr on kuni 10 000 eurot erametsaomaniku kohta, kuid mitte rohkem kui:
1) 10% maaparandussüsteemi uuendustöödeks taotletava toetuse mahust, kuid mitte rohkem kui 300 eurot maaparandussüsteemi uuendustööde kava kohta;
2) 1,5 eurot uuendatava kuivenduskraavi või eesvoolu jooksva meetri kohta;
3) 1,5 eurot rajatava voolunõva jooksva meetri kohta;
4) 35 eurot asendatava 30 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
5) 50 eurot asendatava 40 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
6) 65 eurot asendatava 50 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
7) 85 eurot asendatava 60 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
8) 145 eurot asendatava 80 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
9) 245 eurot asendatava 100 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
10) 100 eurot tööde vastuvõtmise akti koostamise kuludest.

Kuidas tehtud tööde kohta aru antakse?

Tehtud tööde kohta tuleb esitada Erametsakeskusele hiljemalt ühe aasta jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse kuupäeva:
1) tööde vastuvõtmise akt (määruse lisa 13);
2) akti koostamise eest esitatud arve koopia;
3) arve tasumist tõendava dokumendi koopia.

Millal toetus välja makstakse?

Erametsakeskus teeb taotluse rahuldamise otsuse 120 päeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva ja toetuse maksmise otsuse 120 päeva jooksul pärast tehtud tööde dokumentide esitamist. Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast makse otsuse tegemist.

2. septembriks 2020 esitatud taotluste kohta tehakse otsused hiljemalt 31.12.2020. Vooru eelarve oli 250 000 eurot.

Kõik toetuse saamise tingimused on kirjas keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruses nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“.

 

Taotluse vormid

Toetusega seotud seadused ja määrused

Pane tähele

Maaparandussüsteemide register

Maaparandussüsteemide kaart

Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate register

Olemasoleva maaparandussüsteemi arvelevõtmine

 

 

 

 

 

0Shares