Metsa uuendamise toetus

emklogo_tunnuspilt

Anna toetuse taotlemise soovist metsaühistule teada hiljemalt 22. novembriks! Metsaühistu kaudu toetust küsides on toetuse määr kõrgem.

Taotluse esitamise tähtpäev on nii erametsaomanikule kui metsaühistule 2. detsember 2019. Metsaühistule tasub taotlemise soovist varakult teada anda, viimasel päeval pöördudes ei pruugi teie andmed enam ühistaotlusesse jõuda.

Taotlusvooru eelarve on 500 000 eurot.

Milliseid tegevusi toetatakse?

Toetatakse metsataimede soetamist ja istutamist, metsamaapinna ettevalmistamist ning metsauuenduse hooldamist, kui metsas on tehtud raie või mets on hukkunud.

Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist.

Kes saab toetust küsida?

Toetust saab taotleda metsaühistu ja erametsaomanik. Metsaühistu kaudu toetust küsides on toetuse määrad kaks korda suuremad.

Metsaühistu võib küsida toetust oma liikmetele kuuluva metsamaa kohta. Tal peab olema taotluse esitamise kuule eelneva kuu esimese päeva seisuga vähemalt 200 liiget. Alates 2020. aastast saab toetust taotleda ainult metsaühistu. Erametsaomanikul on toetuse saamiseks võimalus liituda endale sobiva metsaühistuga.

Kuidas taotlust esitada?

Taotluse saab esitada ainult e-PRIA portaalis, kus saab täita andmed määruse lisalt 1 ja lisalt 2.
Taotluse esitamiseks tuleb pärast portaali sisselogimist liikuda vanasse e-PRIAsse. Kui on soov kedagi volitada enda eest taotlust esitama, saab anda volituse uues e-PRIAs.

Lisainfot saab telefonilt 5683 1805 ning e-posti aadressil siseriiklik@eramets.ee.

Millised andmed peaks metsaühistule edastama?

Kui soovite toetust küsida metsaühistu kaudu, peaksite neile saatma järgmised andmed:

 • Milliste tööde eest toetust küsitakse?
  • Toetust saab küsida metsataimede soetamise ja istutamise, metsamaapinna ettevalmistamise ning metsakultuuri hooldamise eest.
 • Kus neid töid tehti?
  • Vaja on kinnistu katastritunnust ja eraldiste numbreid, kus töid tehti.
 • Tööde pindala
  • Kas töid tehti kogu eraldisel või väiksemas mahus.
 • Kes on kinnistu omanik?
  • Omaniku nimi ja isikukood
 • Taimede soetamise ja istutamise puhul on oluline ka:
  • Puuliik
  • Kellelt metsataimed on ostetud (kultiveerimismaterjali tarnija peab olema registreeritud majandustegevuse registris)
 • Metsakultuuri hooldamise korral:
  • kultuuri rajamise aasta (toetust saab kuni kolme aasta vanuse metsakultuuri ja kuni kolme aasta vanuste looduslikult uuenenud metsataimede hooldamise eest)
  • mõned metsaühistud soovivad ka infot selle kohta, millal täpsemalt hooldustöid tehti

Kui suur on toetus?

Toetuse määrad, kui taotluse esitab metsaühistu:
1) maapinna ettevalmistamine kuni 96 eurot hektari kohta;
2) metsataimede soetamine ja istutamine kuni 400 eurot hektari kohta;
3) metsauuenduse hooldamine kuni 96 eurot hektari kohta.

Toetuse määrad, kui taotluse esitab erametsaomanik:
1) maapinna ettevalmistamine kuni 48 eurot hektari kohta;
2) metsataimede soetamine ja istutamine kuni 200 eurot hektari kohta;
3) metsauuenduse hooldamine kuni 48 eurot hektari kohta.

Millistel tingimustel saab toetust?

Toetust saab taotleda metsamaale, mille kohta on metsaregistris kehtivad inventeerimisandmed vähemalt taotluse esitamise aastale eelneva kalendriaasta 1. jaanuari seisuga. Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist samal aastal. Maapinna ettevalmistamine võib olla tehtud taotluse esitamise aastal või sellele eelneval aastal. Maapinna ettevalmistamise puhul ei loeta labidaga istutusaugu tegemist toetatavaks tegevuseks. Lappidena võib maapinda ette valmistada ka labida või maakirvega, kuid lapi mõõtmed peaksid olema vähemalt 40×40 cm.

Metsauuenduse hooldamiseks saab toetust kultuuri rajamise aastal ja sellele järgneval kolmel aastal. Looduslikult uuenenud metsataimede hooldamiseks saab toetust raie aastal ja sellele järgneval kolmel aastal. Hooldamise käigus on lubatud eemaldada uuenduse kasvu segavad rohttaimed, puud ja põõsad.

Metsataimed peavad vastama keskkonnaministri 1. juuli 2016. aasta määrusega nr 20 „Metsa uuendamisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolu, kultiveerimismaterjali tarnimise ja turustamise nõuded” kehtestatud nõuetele ning olema soetatud kultiveerimismaterjali tarnijalt, kes on registreeritud majandustegevuse registris. Taimede soetamise kohta pole enam vaja esitada arvet ja maksekorraldust, aga taotlusesse peab märkima, kellelt metsataimed on ostetud.

Metsa uuendamise tegevused peavad vastama metsaseaduses ja keskkonnaministri 27. detsembri 2006. aasta määruses nr 88 „Metsa majandamise eeskiri” kehtestatud nõuetele. Sealhulgas tuleb pidada silmas taimede istutamise algtihedust.

Metsa uuendamise toetus on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 mõistes.

Kõik toetuse saamise tingimused on kirjas keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruses nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“.

Millal toetusraha välja makstakse?

Erametsakeskus teeb toetuse otsuse 120 päeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva. Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast otsuse tegemist. Kui eelarvest ei piisa kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks, arvutatakse toetuse rahastamise määr iga metsaomaniku kohta.

1. juuliks 2019 esitatud taotluste kohta teeb Erametsakeskus toetuse otsuse hiljemalt 29. oktoobriks 2019. Vooru eelarve oli 800 tuhat eurot.

 

Toetusega seotud seadused ja määrused

Maapinna ettevalmistamine lappidena

 

12Shares