Metsa uuendamise toetus

Metsa uuendamise toetuse 2024. aasta I taotlusvooru taotlusi võetakse vastu 17. juunist kuni 1. juulini. Esimese vooru eelarve on 760 000 eurot. 

Kui soovid toetust küsida, anna soovist oma metsaühistule aegsalt teada – kuna metsaühistul on vaja aega taotluse kokkupanemiseks, siis viimasel hetkel pöördudes ei pruugi andmed enam taotlusesse jõuda.

Milliseid tegevusi toetatakse?

Toetatakse metsataimede soetamist ja istutamist, metsamaapinna ettevalmistamist ning metsauuenduse hooldamist, kui metsas on tehtud raie või mets on hukkunud.

Metsa istutamist ja maapinna ettevalmistamist toetatakse samal metsamaal ühe korra. Metsauuenduse hooldamiseks saab toetust küsida rajamise aastal ja kolmel järgneval aastal, üks kord kalendriaastas.

Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist.

Kes saab toetust küsida?

Toetust saab taotleda ainult metsaühistu.

Metsaühistu võib küsida toetust oma liikmetele kuuluva metsamaa kohta. Tal peab olema taotluse esitamise kuule eelneva kuu esimese päeva seisuga vähemalt 200 liiget. Erametsaomanikul on toetuse saamiseks võimalus liituda endale sobiva metsaühistuga.

Kuidas taotlust esitada?

Taotluse saab esitada ainult e-PRIA portaalis, kus saab täita andmed määruse lisalt 1 ja lisalt 2. Andmete üleslaadimiseks saab kasutada Exceli vormi. Taotluse esitamine toimub (uues) e-PRIAs (Esita toetustaotlus ja rippmenüüst Metsa uuendamise toetus). Kui on soov kedagi volitada taotlust täitma või esitama, siis loe juhist täpsemalt SIIT.

Lisainfot toetuse kohta saab telefonilt 5382 2755 ning e-posti aadressil siseriiklik@kik.ee.

Kirjade saatmisest postiasutuse ja transpordifirma kaudu saab lugeda täpsemalt siit.

Millised andmed peaks metsaühistule edastama?

Kui soovite toetust küsida, peaksite saatma metsaühistule järgmised andmed:

 • Milliste tööde eest toetust küsitakse?
  • Toetust saab küsida metsataimede soetamise ja istutamise, metsamaapinna ettevalmistamise ning metsakultuuri hooldamise eest.
 • Kus neid töid tehti?
  • Vaja on kinnistu katastritunnust ja eraldiste numbreid, kus töid tehti.
 • Tööde pindala
  • Kas töid tehti kogu eraldisel või väiksemas mahus.
 • Kes on kinnistu omanik?
  • Omaniku nimi ja isikukood
 • Taimede soetamise ja istutamise puhul on oluline ka:
  • Puuliik
  • Kellelt metsataimed on ostetud (kultiveerimismaterjali tarnija peab olema registreeritud taimetervise registris).
  • Kultiveerimismaterjali põhitunnistuse number (antakse metsapuu seemnepartiile, selle saab metsataimede müüjalt).
 • Metsakultuuri hooldamise korral:
  • kultuuri rajamise aasta (toetust saab kuni kolme aasta vanuse metsakultuuri ja kuni kolme aasta vanuste looduslikult uuenenud metsataimede hooldamise eest).
  • mõned metsaühistud soovivad ka infot selle kohta, millal täpsemalt hooldustöid tehti.

Kui suur on toetus?

Toetuse määrad:
1) maapinna ettevalmistamine kuni 96 eurot hektari kohta;
2) metsataimede soetamine ja istutamine kuni 400 eurot hektari kohta;
3) metsauuenduse hooldamine kuni 96 eurot hektari kohta.

Millistel tingimustel saab toetust?

Toetust võib taotleda metsamaa kohta, mis on metsaühistu liikme omandis taotluse esitamise tähtpäeval.

Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist samal aastal. Maapinna ettevalmistamine võib olla tehtud taotluse esitamise aastal või sellele eelneval aastal. Maapinna ettevalmistamise puhul ei loeta labidaga istutusaugu tegemist toetatavaks tegevuseks. Lappidena võib maapinda ette valmistada ka labida või maakirvega, kuid lapi mõõtmed peaksid olema vähemalt 40×40 cm. Loe ka SIIT.

Metsauuenduse hooldamiseks saab toetust kultuuri rajamise aastal ja sellele järgneval kolmel aastal. Looduslikult uuenenud metsataimede hooldamiseks saab toetust raie aastal ja sellele järgneval kolmel aastal. Hooldamise käigus on lubatud eemaldada uuenduse kasvu segavad rohttaimed, puud ja põõsad.

Metsataimed peavad vastama keskkonnaministri 1. juuli 2016. aasta määrusega nr 20 „Metsa uuendamisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolu, kultiveerimismaterjali tarnimise ja turustamise nõuded” kehtestatud nõuetele ning olema soetatud kultiveerimismaterjali tarnijalt, kes on registreeritud taimetervise registris. Taimede soetamise kohta pole vaja esitada arvet ja maksekorraldust, aga taotlusesse peab märkima, kellelt metsataimed on ostetud.

Metsa uuendamise tegevused peavad vastama metsaseaduses ja keskkonnaministri 27. detsembri 2006. aasta määruses nr 88 „Metsa majandamise eeskiri” kehtestatud nõuetele. Sealhulgas tuleb pidada silmas taimede istutamise algtihedust.

Metsaomanik võib olla esindatud ainult ühes metsaühistu taotluses (määruse § 3 lg 5). Erinevad metsamaad ja tööd peavad sama metsaomaniku kohta olema esitatud ühes taotluses.

Metsa uuendamise toetus on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 2023/2831 mõistes.

Kõik toetuse saamise tingimused on kirjas keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruses nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“.

Millal toetusraha välja makstakse?

KIK teeb toetuse otsuse 120 päeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva. Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast otsuse tegemist. Kui eelarvest ei piisa kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks, arvutatakse toetuse rahastamise määr iga metsaomaniku kohta.

01.07.2024 esitatud taotluste kohta tehakse otsus hiljemalt 29.10.2024.

Määrus 

Seletuskiri

Seletuskiri 20.07.2015 jõustunud muudatuste kohta

Seletuskiri 9.01.2017 jõustunud muudatuste kohta

Seletuskiri 6.08.2018 jõustunud muudatuste kohta

Seletuskiri 22.01.2021 jõustunud muudatuste kohta

Seletuskiri 4.04.2022 jõustunud muudatuste kohta

Seletuskiri 25.03.2023 jõustunud muudatuste kohta

Metsaseadus

Metsa majandamise eeskiri

Kasvukohatüübile sobivad puuliigid

Taimetervise registrisse kantud ettevõtjad

 

12Shares