Metsa uuendamise toetus

emklogo_tunnuspilt

Taotluse esitamise tähtpäev on 2. detsember 2020.
Vooru eelarve on 640 000 eurot

Kui soovid toetust küsida, anna soovist oma metsaühistule aegsalt teada – kuna metsaühistul on vaja aega taotluse kokkupanemiseks, siis viimasel hetkel pöördudes ei pruugi andmed enam taotlusesse jõuda.

Milliseid tegevusi toetatakse?

Toetatakse metsataimede soetamist ja istutamist, metsamaapinna ettevalmistamist ning metsauuenduse hooldamist, kui metsas on tehtud raie või mets on hukkunud.

Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist.

Kes saab toetust küsida?

Alates 2020. aastast saab toetust taotleda ainult metsaühistu.

Metsaühistu võib küsida toetust oma liikmetele kuuluva metsamaa kohta. Tal peab olema taotluse esitamise kuule eelneva kuu esimese päeva seisuga vähemalt 200 liiget. Erametsaomanikul on toetuse saamiseks võimalus liituda endale sobiva metsaühistuga.

Kuidas taotlust esitada?

Taotluse saab esitada ainult e-PRIA portaalis, kus saab täita andmed määruse lisalt 1 ja lisalt 2.
Taotluse esitamiseks tuleb pärast portaali sisselogimist liikuda vanasse e-PRIAsse. Kui on soov kedagi volitada taotlust täitma või esitama, saab seda teha uues e-PRIAs. Loe täpsemalt SIIT.

Lisainfot saab telefonilt 5683 1805 ning e-posti aadressil siseriiklik@eramets.ee.

Millised andmed peaks metsaühistule edastama?

Kui soovite toetust küsida, peaksite saatma metsaühistule järgmised andmed:

 • Milliste tööde eest toetust küsitakse?
  • Toetust saab küsida metsataimede soetamise ja istutamise, metsamaapinna ettevalmistamise ning metsakultuuri hooldamise eest.
 • Kus neid töid tehti?
  • Vaja on kinnistu katastritunnust ja eraldiste numbreid, kus töid tehti.
 • Tööde pindala
  • Kas töid tehti kogu eraldisel või väiksemas mahus.
 • Kes on kinnistu omanik?
  • Omaniku nimi ja isikukood
 • Taimede soetamise ja istutamise puhul on oluline ka:
  • Puuliik
  • Kellelt metsataimed on ostetud (kultiveerimismaterjali tarnija peab olema registreeritud majandustegevuse registris)
  • Kultiveerimismaterjali põhitunnistuse number (antakse metsapuu seemnepartiile, selle saab metsataimede müüjalt)
 • Metsakultuuri hooldamise korral:
  • kultuuri rajamise aasta (toetust saab kuni kolme aasta vanuse metsakultuuri ja kuni kolme aasta vanuste looduslikult uuenenud metsataimede hooldamise eest)
  • mõned metsaühistud soovivad ka infot selle kohta, millal täpsemalt hooldustöid tehti

Kui suur on toetus?

Toetuse määrad:
1) maapinna ettevalmistamine kuni 96 eurot hektari kohta;
2) metsataimede soetamine ja istutamine kuni 400 eurot hektari kohta;
3) metsauuenduse hooldamine kuni 96 eurot hektari kohta.

Millistel tingimustel saab toetust?

Toetust saab taotleda metsamaale, mille kohta on metsaregistris kehtivad inventeerimisandmed vähemalt taotluse esitamise aastale eelneva kalendriaasta 1. jaanuari seisuga. Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist samal aastal. Maapinna ettevalmistamine võib olla tehtud taotluse esitamise aastal või sellele eelneval aastal. Maapinna ettevalmistamise puhul ei loeta labidaga istutusaugu tegemist toetatavaks tegevuseks. Lappidena võib maapinda ette valmistada ka labida või maakirvega, kuid lapi mõõtmed peaksid olema vähemalt 40×40 cm.

Metsauuenduse hooldamiseks saab toetust kultuuri rajamise aastal ja sellele järgneval kolmel aastal. Looduslikult uuenenud metsataimede hooldamiseks saab toetust raie aastal ja sellele järgneval kolmel aastal. Hooldamise käigus on lubatud eemaldada uuenduse kasvu segavad rohttaimed, puud ja põõsad.

Metsataimed peavad vastama keskkonnaministri 1. juuli 2016. aasta määrusega nr 20 „Metsa uuendamisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolu, kultiveerimismaterjali tarnimise ja turustamise nõuded” kehtestatud nõuetele ning olema soetatud kultiveerimismaterjali tarnijalt, kes on registreeritud majandustegevuse registris või taimetervise registris. Taimede soetamise kohta pole vaja esitada arvet ja maksekorraldust, aga taotlusesse peab märkima, kellelt metsataimed on ostetud.

Metsa uuendamise tegevused peavad vastama metsaseaduses ja keskkonnaministri 27. detsembri 2006. aasta määruses nr 88 „Metsa majandamise eeskiri” kehtestatud nõuetele. Sealhulgas tuleb pidada silmas taimede istutamise algtihedust.

Metsa uuendamise toetus on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 mõistes.

Kõik toetuse saamise tingimused on kirjas keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruses nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“.

Millal toetusraha välja makstakse?

Erametsakeskus teeb toetuse otsuse 120 päeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva. Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast otsuse tegemist. Kui eelarvest ei piisa kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks, arvutatakse toetuse rahastamise määr iga metsaomaniku kohta.

1. juuliks 2020 esitatud taotluste kohta on otsused tehtud. Toetuse saaja näeb otsust e-pria portaalis (vana e-PRIA) lehel “Dokumendid” >> “Erametsakeskuse dokumendid”. Vooru eelarve oli 830 000 eurot. Rahastamise määraks saadi 1118,9 eurot erametsaomaniku kohta.

 

Toetusega seotud seadused ja määrused

Maapinna ettevalmistamisest

 

12Shares