Üraskikahjustuste ennetamine

 

Mida toetatakse?

Toetuse eesmärk on ennetada üraskite tekitatavaid kahjustusi erametsades. Toetatakse püünispuude kasutamist, feromoonpüüniste soetamist ja paigaldamist ning värske tormikahjustuse likvideerimist. Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist.

Kes võib toetust küsida?

Toetust saab taotleda metsaühistu ja erametsaomanik. Püünispuude kasutamiseks võib toetust küsida vaid metsaühistu.

Metsaühistu võib küsida toetust oma liikmetele kuuluva metsamaa kohta. Metsaühistul peab olema taotluse esitamise kuule eelneva kuu esimese päeva seisuga vähemalt 200 liiget (alates 1.01.2024 peab olema vähemalt 400 liiget).

Kuidas saab taotluse esitada?

Taotluse saab esitada e-posti teel või posti teel. Kirjade saatmisest postiasutuse ja transpordifirma kaudu saab lugeda täpsemalt siit.

Lisainfot toetuse kohta saab telefonil 5382 2755. Taotluse ja küsimused võib saata e-posti aadressil siseriiklik@kik.ee. 

Toetuse taotlemiseks peab esitama KIKile andmed üraskikahjustuste ennetamise tööde kohta määruse lisa 18 vormil. Sellel peab olema konsulendi kinnitus, et tehtud tööd on olnud vajalikud, need on tehtud kõiki nõudeid järgides ning tööd täidavad üraskitõrje eesmärki, olles tehtud õigel ajal ja õigel viisil.

Metsaühistu esitab lisaks:
1) metsaühistu liikmete nimekirja koos nende isiku- või registrikoodide ja metsamaa pindalaga mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga;
2) ärakirja mitte varem kui taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaastal vastuvõetud üldkoosoleku otsusest, millest nähtub metsaühistu liikmete nõusolek taotleda toetust, kui põhikirjas pole seda õigust kirjas.

Kui suur on toetus?

Toetuse määr ühe erametsaomaniku kohta kalendriaastas on:

  • püünispuude kasutamisel kuni 500 eurot katastriüksuse kohta, kuid mitte rohkem kui kahe katastriüksuse kohta;
  • feromoonpüüniste soetamisel ja kasutamisel kuni 40 eurot feromoonpüünise komplekti kohta, kuid mitte rohkem kui kümne feromoonpüünise komplekti jaoks;
  • värske tormikahjustuse likvideerimisel kuni 500 eurot katastriüksuse kohta, kuid mitte rohkem kui kahe katastriüksuse kohta.

Millistel tingimustel saab toetust?

Abikõlblikud on taotlemise kalendriaastal tehtud tööd ja kulutused. Tormikahjustus võib olla likvideeritud ka taotlemisele eelnenud kalendriaastal.

Toetust võib taotleda katastriüksusele, kus:

  • vähemalt ühel eraldisel on peapuuliigiks üle 30 aasta vanune kuusk;
  • katastriüksusel on kehtivad inventeerimisandmed või on inventeerimisandmed kehtinud vähemalt taotluse esitamise aastale eelnenud aasta 1. jaanuari seisuga;
  • püünispuid on hakatud kasutama, feromoonpüünised on soetatud ja nende paigaldamistööd on tehtud hiljemalt 1. septembriks.

Tormikahjustuse likvideerimiseks antakse toetust, kui tormikahjustusega kuuskede maht on vähemalt 10 tihumeetrit katastriüksuse kohta, kahjustuse ulatus on eraldise kohta alla 0,5 hektari ning puud on metsast välja veetud õigel ajal üraskitõrje põhimõtete kohaselt.

Püünispuude kasutamise toetust saab kuuse ettevalmistamiseks püüniseks ja püünispuu õigeaegseks väljaveoks üraskitõrje põhimõtete kohaselt.

Loe üraskitõrje põhimõtteid SIIT ja üraskitõrje tegevuskava SIIT.

Millal toetus välja makstakse?

KIK teeb toetuse otsuse 120 päeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva. Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast otsuse tegemist. Kui eelarvest ei piisa kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks, arvutatakse toetuse rahastamise määr iga metsaomaniku kohta.

Kõik toetuse saamise tingimused on kirjas keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruses nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“.

Määruse lisa 18 (Excel)

Määruse lisa 18 (word)

Korduma kippuvad küsimused

Seletuskiri määruse juurde

0Shares