Valgustusraied

RMK kuuse valgustusr

Valgustusraiet (kuni 20 aasta vanuses metsas või kuni 8 cm keskmise diameetriga puistutes) kutsutakse ka noorendike hoolduseks. Selle raieliigi peamised eesmärgid on kujundada puistu liigilist koosseisu ning parandada valgus- ja toitetingimusi. Valgustusraieid plaani aegsasti, arvestades ka metsa kasvukohatüüpi ja eesmärgiks olevat puistu liigilist koosseisu. Ilma valgustusraieta võib soovitud liigilise koosseisuga puistu jääda välja kasvatamata.

Vanuses 5 kuni 20 aastat on puistu tavaliselt tihe – loodusliku uuenduse tekke soodsate tingimuste korral isegi 10 000–50 000 puud hektari kohta. Kõik need puud konkureerivad omavahel toitainete, vee ja valguse pärast. Valgustusraieteta jäävad puude tüved peenikeseks ja nende kasvutempo kahaneb.

Esimestel valgustusraietel eemaldatakse peapuuliiki lämmatavad eksemplarid ja peapuuliiki ennast ei raiuta. Esimene valgustusraie seganoorendikes toimub 4–6 aastaselt (valgusnõudlikele liikidele varem, varjutaluvatele hiljem) ja seda korratakse 4–5 aasta pärast. Puhtnoorendikes esimesel kümnel aastal ei pruugi raiet teha.

RMK valgustus

Valgustusraiete teisel etapil alustatakse peapuuliigi tihedate gruppide ja külvipesade harvendamist, et tagada puude ühtlane asetus puistus. Nende puuliikide esindajad, keda me puistus ei väärtusta ja kes on teistest üle kasvanud ning varjavad teisi, tuleb välja raiuda.
Raiel jäetakse kasvama terved, sirged, hästi laasunud tüve ja korraliku võraga puud. Samuti kujundatakse valgustusraiega metsa koosseisu. Valgustusraiet võiks võrrelda rohimisega. Keskmiselt jääb pärast valgustusraiet hektari kohta alles 2000–6000 puud, väga tihedate noorendike hooldamisel kuni 10 000 puud hektarile.

Valgustusraieid tehakse hoolimata sellest, kas väljaraiutav puit leiab kasutamist või mitte (enamasti ei leia). Kulud sõltuvad üldjuhul langetatud puude arvust hektaril. Need kulutused on hädavajalikud ja võivad end tagasi teenida juba esimesel harvendusraiel. Valgustusraietele peavad järgnema harvendusraied.

Valgustusraie tegemiseks saab küsida toetust! Loe lisainfot toetuste lehelt.

UURI LISAKS:

  

1Shares