Sanitaarraie

Sanitaarraiest räägib saates Metsakaja Arved Viirlaiu Põhja-Eesti Metsaühistu metsameister Margus Paesalu

Sanitaarraiet kavandatakse metsas, kus esineb surnud või kahjustatud puid ja nende väljaraie on metsakasvatuslikust seisukohast vajalik. Nagu nimigi viitab, on sanitaarraie seotud metsa tervisliku seisundiga. Sanitaarraiet tohib teha nakkusallikaks olevate või kahjurite paljunemist soodustavate puude eemaldamiseks metsast, samuti surevate või surnud puude raieks puidu kasutamise eesmärgil, kui see ei ohusta bioloogilist mitmekesisust.

Sanitaarraiel raiutakse enamasti haigeid ja
kahjustatud, aga ka surnud ja surevaid puid. Näiteks on vaja pärast suuri torme, kui ulatuslikel metsaaladel
on puud ümber heidetud või tormi murtud, mets koristada. Putukkahjustuste puhul võib olla vajalik kahjustuskolde likvideerimine.

Lähtutakse põhimõttest, et sanitaarraiet ei tehta, kui raiutavaid puid on võimalik metsast eemaldada mõne muu raiega (näiteks harvendusraie).

Metsa majandamise eeskirja järgi on sanitaarraie korras lubatud raiuda:

  • surnud puid;
  • väliselt nähtava tüvemädanikuga ja tüvemädaniku tekitajate viljakehaga puid;
  • puid, millel on juurepessu kahjustusega seotud tugev vaiguvool;
  • tüvekahjuritest asustatud puid;
  • puid, millel enam kui pool võra on pöördumatult kahjustatud, ja kuiva ladvaga puid;
  • puid, millel on põlenud juurekaela piirkond ja selle ümbruses paiknev metsakõdu;
  • kuuski, mille koor on puiduni kahjustatud vähemalt 10% ulatuses tüve ümbermõõdust ja teiste liikide puid, mille koor on kahjustatud vähemalt 30% ulatuses tüve ümbermõõdust;
  • tormiheidet ja -murdu ning lumemurdu ja lume vaalitud puid;
  • oma ülesande täitnud seemnepuid alates kolme aasta möödumisest lageraiest;
  • teisi metsata metsamaal või noorendikus paiknevaid üksikpuude rinde puid, mis pole säilikpuud.

Enne sanitaar-lageraiet tehakse metsakaitseline ekspertiis, mille alusel raie käib. Üldiselt võetakse sanitaarraie ette vastavalt vajadusele ning peamiselt vanemates puistutes, raiudes ära näiteks kahjurite massilist paljunemist soodustavad puud.

0Shares