Metsaühistu kvalifitseerimine

Metsaühistu kvalifitseerimise eesmärk on hinnata metsaühistu jätkusuutlikkust ja võimet teenindada metsaomanikke. Kvalifitseerimine toimub üks kord kalendriaastas koos erametsaomanike nõustamise, metsaühistu või metsa sertifitseerimise toetuse taotlemisega. Metsaühistul, kes ei kvalifitseerunud, on õigus taotleda kvalifitseerimist järgmisel aastal.

Metsaühistu kvalifitseeritakse kolmeks aastaks. Selle aja jooksul ei saa metsaühistu üksi ega ühistaotluse raames uut kvalifitseerimist taotleda.

Kui metsaühistu liikmete arv langeb taotlemisele eelneva kalendriaasta lõpu seisuga alla piirmäära, siis kvalifitseerumine lõpeb.

Kvalifitseerumiseks peab metsaühistu (ka ühistaotluses osalev metsaühistu) vastama lisaks taotlejale esitatavatele üldistele nõuetele ka järgmistele tingimustele:

1. ta on esitanud äriregistrile tähtajaks viimase lõppenud majandusaasta aruande;

2. tal puuduvad olulised vaidlused ja võlgnevused taotluse esitamisele eelneval kahel kalendriaastal;

Vaidluste olulisust hinnatakse tõendite alusel (jõustunud kohtuotsus, väärteoprotokoll, jõustunud vaideotsus, metsaomaniku teated jms), kus on tuvastatud metsaühistu kohustuste mittetäitmine. Vaidlused ja võlgnevused võivad olla metsaomanikuga või metsaühistu tegevusega, mis on seotud kolmandate isikutega ja need võivad olla rahalised ja mitterahalised.

3. taotluse esitamisele eelneva kahe kalendriaasta toetuse taotlused pole sisaldanud olulisi puudusi.

Oluliseks puuduseks loetakse näiteks, kui KIKi korduvatele järelpäringutele jäetakse järjekindlalt vastamata.

Lisaks peab metsaühistu vastama vähemalt seitsmele järgmisest kaheksast tingimusest:

1. ta on äriregistri andmetel asutatud vähemalt kolm aastat enne taotluse esitamise aastat, ühinenud metsaühistute korral lähtutakse kõige varem asutatud metsaühistust.

* Ühistaotlejate puhul arvestatakse asutamisest möödunud kalendriaastate aritmeetilist keskmist;

2. tal on veebileht, kus on toodud välja vähemalt ühistu kontaktandmed, erametsaomanikele pakutavad teenused, metsaühistu lahtiolekuaeg ja vastuvõtutingimused.

* Ühistaotlejate puhul peab olema täidetud vähemalt ühel metsaühistul;

3. ta on taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal nõustanud erametsaomanikke vähemalt 200 korral, sealjuures on nõustajaks olnud metsaseaduse § 10 lõikes 5¹ sätestatud nõuetele vastav konsulent.

*Ühistaotlejate puhul arvestatakse metsaühistute näitajate summat;

4. ta on taotlenud ja saanud taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal vähemalt kahte erametsandusele suunatud toetust.

*Ühistaotlejate puhul arvestatakse metsaühistute näitajate summat;

5. ta on müünud ise või oma katusorganisatsiooni vahendusel taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal vähemalt 5000 tihumeetrit metsamaterjali või kasvava metsa raieõigust.

*Ühistaotlejate puhul arvestatakse metsaühistute näitajate summat;

6. ta on korraldanud oma liikmete metsamaal taotluse esitamisele eelneva kalendriaasta jooksul vähemalt 100 hektaril metsa uuendamist.

*Ühistaotlejate puhul arvestatakse metsaühistute näitajate summat;

7. ta on korraldanud oma liikmete metsamaal taotluse esitamisele eelneva kalendriaasta jooksul valgustus- ja harvendusraieid vähemalt 75 hektaril.

*Ühistaotlejate puhul arvestatakse metsaühistute näitajate summat;

8. ta on rahvusvaheliselt tunnustatud säästva metsamajandamise grupisertifikaadi hoidja või sõlminud koostöölepingu sellise grupisertifikaadi hoidjaga.

* Ühistaotlejate puhul peab olema täidetud vähemalt ühel metsaühistul.

 

0Shares