Tulumaksuga maksustamine

1.01.2015 jõustus tulumaksuseaduse muudatus, mille järgi muutusid Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel füüsilistele isikutele makstavad toetused tulumaksuga maksustatavaks.
Muudatus kehtib ka erametsamaale makstava Natura 2000 hüvitise puhul. Toetuse ühikumäärad ilma tulumaksu arvestamata on kalendriaasta kohta järgnevad:
1) 134 eurot Natura 2000 sihtkaitsevööndis;
2) 134 eurot Natura 2000 piiranguvööndis asuvas või hoiualal asuvas nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitsest (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) lisas 1 nimetatud metsaelupaigas;
3) 134 eurot looduskaitseseaduse § 4 lõike 1 punktis 1 või 4 nimetatud kaitstava loodusobjekti sihtkaitsevööndis;
4) 134 eurot Natura 2000 alal sihtkaitsevööndiks projekteeritaval alal;
5) kuni 60 eurot Natura 2000 piiranguvööndis või hoiualal, kui seal ei asu punktis 2 nimetatud metsaelupaik, või piiranguvööndiks või hoiualaks projekteeritaval alal.

Riigikogu kiitis 15. aprillil 2020. aastal heaks tulumaksuseaduse muudatused, mille järgi on metsast saadud tulu kuni 5000 euro ulatuses aastas tulumaksuvaba. Maksusoodustuse alla läheb ka Natura metsa hüvitis.

Loe hüvitise deklareerimisest lähemalt siit.

Maksualaste täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole telefonil 880 0811 või e-posti aadressil eraklient@emta.ee.

0Shares