Audit tõi RMK-le olulised parandamisnõuded

Eramets, mets, metsaomanik

Hiljuti avalikustati FSC metsamajandamise audit, mis tõi Riigimetsa Majandamise Keskusele (RMK) kaks olulist parandamisnõuet. Nõuete täitmata jätmisel ähvardab RMK-d FSC sertifikaadi kehtivuse peatamine.

OÜ NEPConi läbiviidud korralise auditi tulemusel tõstatati kokku 7 mittevastavust. Olulisemad puudused tõid raietega kahjustatud või hävitatud vääriselupaigad (VEP) ning raied mitmete ohustatud ja kaitsealuste liikide elupaikades. Näiteks tuvastati, et RMK on määranud lageraiesse vanu loodusmetsi, hävitanud kanakulli pesitsuspaikasid ning kahjustanud kuivenduse rekonstrueerimisel metsise mängualasid.

Keskkonnaühenduste hinnangul saab RMK teha oma töös koheseid ümberkorraldusi, mis välistaks sellised juhtumid. “RMK võiks olla vastutustundlikus metsade majandamises eeskujuks teistele metsaomanikele. Ent audit näitab paraku olulisi puudusi riigimetsas loodusväärtuste hoidmisel,” selgitas Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Tarmo Tüür pressiteate vahendusel. “Ühe meetmena peab peatama raied kõigis potentsiaalsetes vääriselupaikades, kuni need on ekspertide poolt inventeeritud. Oleme ses osas avatud ka koostööks, et aidata kõiki selliseid metsi välja selgitada,” lisas Tüür.

RMK töötab lahenduste suunas

«Loomulikult fikseeritakse ka mittevastavused, kui neid leitakse. Ka 2017. aastal toimunud FSC auditi järel on RMK-l olemas kehtiv FSC metsamajandamise sertifikaat, mille hoidmiseks on vaja lahendada auditi käigus sõnastatud mittevastavused. Mittevastavuste lahendamisega RMK tegeleb, näiteks ühel juhul sai kahetsusväärselt tuletõrje veevõtukoha rajamisel osaliselt kahjustada vääriselupaik. Auditi käigus esile toodud mittevastavused ei ole RMK jaoks mitte probleem, vaid võimalus viia metsade majandamine ja loodusväärtuste kaitse paremale tasemele,» ütles RMK juhatuse esimees Aigar Kallas.

Kallase sõnul võtab RMK loodusväärtuste kaitset tõsiselt. «Riigimets on liigirikas, kaitsealuste liikide leiukohti lisandub pidevalt, teeme selleks ise inventuure ja kutsume ka teisi leiukohtadest meile teada andma,» rääkis ta.

Möödunud aastal valiti riigimetsas välja 1600 hektarit potentsiaalseid uusi vääriselupaiku ja keskkonnaministrile tehti ettepanek võtta täiendavalt range kaitse alla ligi 40 000 hektarit laane, salu ja sooviku tüübirühma metsi. Riigimetsast ligi 40 protsenti on kaitse all, range kaitse all on sellest pool.

NEPConi läbi viidud audit analüüsib RMK tegevust säästliku metsamajandajana, kellele on omistatud FSC sertifikaat. Suuremate mittevastavuste parandamiseks on RMK-le määratud tähtajaks 6. märts 2018.

Rahvusvahelise säästva metsamajandamise standardi FSC eesmärk on tagada, et toode pärineks vastutustundlikult majandatud metsast, pakkudes mitmekülgseid hüvesid nii keskkonnale, majandusele kui ka ühiskonnale tervikuna. Igal aastal tehtava auditi käigus selgitatakse välja, kas organisatsioon, kellele on omistatud FSC sertifikaat, vastab standardi nõuetele.

RMK FSC 2018. a auditi kokkuvõttega saab tutvuda SIIN.

Kas RMK on rikkunud metsade säästva majandamise nõudeid? Kuula intervjuud Tarmo Tüüri ja Kristjan Tõnissoniga Vikerraadio saates Uudis+:

 

0Shares