Eestis on olemas eeldused avalikkust kaasavaks metsakorralduseks

metsaregister, metsakorraldus

Eesti Maaülikooli teadlased kirjutasid eelmisel aastal artikli kaasava metsakorralduse põhimõtete ja selle rakenduslike võimaluste kohta Eestis.

Teadlaste hinnangul vajab avalikkuse veebipõhine aktiivne kaasamine metsamajanduslike tegevuste kavandamisprotsessidesse tõhusat lahendamist. Artiklis leidsid nad, et kaasamine peab olema reaalajas toimuv, turvaline ja efektiivne. “Inimesed peaksid saama metsaomanikule väljendada oma huvisid ja mõtteid konkreetsete metsaosade majandamise kohta. Kaasav lähenemine soodustab ühiskonnasisest suhtlemist ja üheskoos sobivate lahenduste leidmist,” seisab artikli kokkuvõttes.

Eestis eeldused olemas

7 maaülikooli teadlast kirjutavad, et Eestis on olemas eeldused sellise interaktiivse metsakorraldusliku süsteemi edukaks käivitamiseks: inimesed kasutavad digitaalset identifi tseerimist ja riik peab avalikult ligipääsetavat metsaregistrit. Kaasamise infosüsteem peab olema piisavalt võimekas, et sisemiselt modelleerida metsamajanduslikke tegevusi vastavalt süsteemi kasutajate soovidele. Süsteemi väljunditeks on metsa majandamise alternatiivid, riskihinnangud ja majanduslikud arvutused. Süsteem peab sisaldama usaldusväärset mehhanismi metsamajanduslike piirangute tõttu metsaomanikul saamata jääva tulu või tekkiva kahju väljaarvutamiseks ning kompenseerimiseks, et tagada kogu süsteemi stabiilne ja efektiivne toimimine.

Saavutatud kokkulepped süsteemi kasutajate ja metsaomanike vahel tuleks Maaülikooli teadlaste hinnangul säilitada metsaregistri juures. Veebipõhisest avalikkust kaasavast metsakorralduse süsteemist saadav kasu on tõenäoliselt suurem kui kulud sellise süsteemi loomiseks ja käigushoidmiseks.

Artikli ja teadlaste soovitustega saab tutvuda SIIN.

0Shares