Eesti looduskaitseuuringute prioriteedid rahvusvahelise teadusüldsuse ees

Tartu ülikooli looduskaitseteadlased teatasid, et aitasid mullu kaardistada ja eelisjärjestada looduskaitsetöötajate jaoks Eestis esmatähtsad looduskaitseuuringud ja jagasid kasutatud metoodikat ka rahvusvahelise teadusartiklina.

Ideede kiireks sõelumiseks kasutatud metoodika ja eristatud uurimisprioriteedid äratasid rahvusvahelist tähelepanu; neid kokku võttev artikkel ilmus nüüd looduskaitsebioloogia ühes juhtivas teadusajakirjas Biodiversity and Conservation.

Erinevate looduskaitsega tegelevate ametkondade ideedest eristati lähemaks kümneks aastaks 13 prioriteetset uurimisteemat. Neist enamik keskendub maakasutuse tõhusale ja keskkonnasõbralikule planeerimisele – nii maastike tasemel kui ka majandatavates ja kaitstavates metsades, põllumajandus- ja pärandkooslustes. Kolm teemat on seotud taastamis- või leevendusvõtetega kuivendatud märgaladel ja piiranguvööndite metsades.

Artikli juhtautori, Tartu ülikooli loodusressursside õppetooli juhataja Asko Lõhmuse sõnul on väga oluline, et nii poliitikud, praktikud, teadlased kui ka uuringute rahastajad oleksid kursis nende teadmislünkadega, mis takistavad tõhusat keskkonna- ja looduskaitset. „Meie töörühma koostöö Eesti looduskaitseametkondadega on näidanud, et rakendajate ja teadlaste arusaamad olulistest uuringutest on mõnevõrra erinevad ja vajavad eraldi kaardistamist. Rakendajad vajavad küllaltki kohaspetsiifilisi uuringuid, millele harva leidub valmis vastus mujalt maailmast. Teadlaste keskkonnavaade keskendub üldiselt pikemale ja globaalsele mastaabile, mille plaanime kokku võtta edaspidi.“

Ilmunud teadusartikli autorite kollektiiv hõlmab nii teadlasi kui ka Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ja Riigimetsa Majandamise Keskuse esindajaid. Tulemusi saab arvestada lähiaastatel rakendusuuringute kavandamisel ja rahastamisel. Artikli autorid soovitavad nende poolt kasutatud metoodikat edaspidi kasutada ka saadud uurimistulemuste süstematiseerimiseks ja uurimisprioriteetide kaasajastamiseks.

Link originaalartiklile: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10531-019-01779-8.

0Shares