Keskkonnaagentuuril valmis aastaraamatu “Mets 2018” kolm peatükki

männik, mets, männimets, park

Keskkonnaagentuuril valmis aastaraamatu “Mets 2018” kolm peatükki metsavarudest, raietest ja keskkonnast. Aastaraamat tervikuna valmib käesoleva aasta lõpuks.

Aastaraamat „Mets 2018“ esitab statistilist informatsiooni Eesti metsandussektori kohta. Väljaanne sisaldab metsaomandi, -varude, -uuendamise, -tulekahjude, metsa tervisliku seisundi ja õigusnormide eiramisega seonduvaid peatükke ning teavet metsaga seotud raietest, jahindusest, majandusest ja teadusest. Kui põhitähelepanu on pööratud 2018. aasta statistilistele näitajatele, siis võimalusel on tabelites ja joonistel esitatud ka varasemate aastate andmeid.

Mõned olulised väljavõtted:

  • Eesti metsamaa pindala (statistilise metsainventuuri andmetel) on 2 330 796 ha ja kasvava metsa tagavara 480 260 000 m3.
  • Metsaga metsamaa ehk puistute pindala moodustab 47,4% Eesti pindalast, seega pea pool Eestimaad on puistutega kaetud.
  • Enamlevinud puuliikideks Eestis on harilik mänd, harilik kuusk ning aru- ja sookask.
  • Veerandile ehk 24,6%le metsamaast on seatud rangem või leebem kaitserežiim.
  • Keskkonnaagentuuri raiemahtude eksperthinnangu alusel raiuti 2018. aastal 12,5 miljonit m3 – sh RMK raius 4,3 miljonit m3, füüsilisest isikust erametsaomanikud 3,4 miljonit m3 ja juriidilisest isikust erametsaomanike raied 4,8 miljonit m3.

Olemasolevad peatükid on loetavad Keskkonnaagentuuri kodulehel:

Metsavarud 

Raied 

Keskkond

 

 

 

 

0Shares