Looduskaitseliste piirangute hüvitamise süsteemi uuendatakse

Keskkonnainvesteeringute Keskus juhib projekti, mille eesmärk on ajakohastada hüvitisi, mida maaomanikele loodusväärtuste kaitseks seatakse. Ühe projekti osana töötatakse selle nimel, et iga-aastaste hüvitistega korvata kaitse alla võetud metsa juurdekasv, mida omanikud ei saa kasutada.

Seni on vähem tähelepanu saanud vajadus korvata kaitse alla võtmise hetkel kasvanud metsa väärtus, milleks otsitakse projektiga samuti parimaid lahendusi. Kui iga-aastase makse korral hüvitatakse alates kaitse alla võtmise hetkest metsa iga-aastane juurdekasv, siis kasvanud metsa väärtust ei ole seni hüvitatud.

Tänaseni on metsa raie edasi lükkamine või metsa haruldaste liikide toomine metsaomaniku jaoks risk – kui metsaomaniku väärt töö tulemusena tema raieküpsesse metsa kaitseala luuakse, võib jääda ilma kümnetest tuhandetest eurodest, mida võiks raie korral teenida. Sellise ohu tõttu on metsaomanike jaoks kindlam raiuda mets võimalikult kiiresti. Kui metsaomanikul oleks kindlus, et kaitseala tekkimisel juba olemasoleva metsa väärtus õiglaselt hüvitatakse, saaks julgemalt proovida võtteid, mis võivad luua haruldastele liikidele sobivaid elupaiku.

Oluline on leida viis, kuidas arvutada minevikus kaitse alla võetud metsa väärtust. Võib rakendada nii kaitse alla võtmise hetkel olnud metsa vanuse ja iga-aastase hüvitise korrutist, mineviku keskmiseid inflatsiooniga kohandatud tehinguhindasid või ka metsa hetkeväärtust.

KIKi ja Erametsaliidu juhitud erametsameetmete uuendamise töörühma tellitud Maaülikooli töö “Natura 2000 metsaaladele seatud piirangute tõttu maaomanikul saamatajääva sissetuleku arvutamise metoodika” on saanud täiendust ning selle kohta saab rohkem lugeda KIKi kodulehelt.

 

 

0Shares