Meelis Seedre – Esimesi mõtteid EL uuest metsastrateegiast

 

EL hiljuti avalikustatud uue metsastrateegiaga tahetakse edasi liikuda väga kiiresti. Oleme keskkonnaministeeriumis sellega detailselt tutvunud ja kujundame oma seisukohti, lootes saada konstruktiivset abi kõigilt mõjutatud osapooltelt. Kinnitan, et seisame Eesti metsanduse hea käekäigu eest.

Meelis Seedre, metsaökoloogia doktor,
keskkonna­ministeeriumi metsaosakonna juhataja

Strateegia on oluline dokument, millele toetudes hakkab toimuma Euroopa metsanduse suunamine. Avalikustatud tekstis tõdetakse et metsad ja metsandussektor on kesksel kohal Euroopa üleminekul moodsale, kliimaneutraalsele, ressursiefektiivsele ja konkurentsivõimelisele majandusele. Strateegia on tugevalt seotud rohepöörde ja bioloogilise mitmekesisuse strateegiaga.

Sisuliselt kujutab strateegiatekst endast ettepanekute kava, millele liikmesriigid saavad anda vastukaja. Metsaosakonna roll selles protsessis on siin Eestis kokku koguda kõigi mõjutatud osapoolte arvamused ja nendele tuginedes sünteesida riigi seisukohad. Konkreetsed tegevused ja võimalikud muutused metsanduses leiavad aset alles pärast strateegia kinnitamist.

Kahjuks on strateegia hetkel kättesaadav vaid inglise keeles. See on probleem, sest Euroopas oodatakse meie seisukohti tõenäoliselt enne, kui eestikeelne tõlge valmib.

Mets muutuvas maailmas

Strateegias tõdetakse et Euroopa metsad on kliimamuutustest ja inimtegevusest tuleneva suureneva pinge all. Eesmärk on lahendada probleemid, mida kirjeldatakse strateegia kolmes esimeses lõigus. Üldisemalt öeldes on soov metsade seisundit parandada, et nad oleksid terved, bioloogiliselt mitmekesised ja vastupanuvõimelised.

Eri raportite alusel saab väita, et Eestis oleme niisuguse majandamisega väga hästi hakkama saanud ja loodetavasti leiame strateegiast algatusi, mis aitavad meil seda veel paremini teha.

Strateegia rõhutab subsidaarsuse põhimõtet ehk et kõike tuleb reguleerida võimalikult madalal tasandil ehk võimalikult lähedal kodanikele. Toetame tugevalt seda seisukohta. Sest riigid, nende metsad ja metsandus on erinevad ja kõigile ühesuguste reeglite kehtestamine ei pruugi häid tulemusi anda.

Samuti rõhutab strateegia toetumist parimale teaduslikule teadmisele, mis on kahtlemata väga tähtis. Meie jaoks on oluline et saame oma metsandust suunata enda metsanduse arengukavaga, mille koostamiseks on laiapõhjalised arutelud käinud pikka aega ja mille koostamisel arvestame ka Euroopa metsastrateegiaga.

Üle 6O tegevuse

Strateegia pakub välja ligi 60 konkreetset tegevust vormis „The commission will“. Esimeses järjekorras lähevad käiku need, millel on ka tähtajad. Tegevusi iseloomustades kasutatakse peamiselt selliseid tegusõnu, nagu arendama, edendama, pakkuma jne. Paljude esiletoodud teemadega on juba pikka aega tegeldud, ka Eestis.

Meil on oluline silmas pidada, et oleme Euroopa üks metsastatumaid, suurema kaitsealuste metsadega osakaaluga, heal tasemel bioloogilise mitmekesisusega ja jätkusuutliku metsamajandusega riik. Oleme oma metsi hästi hoidnud ja majandanud ning meile peab jääma võimalus seda ka edaspidi teha. Subsidaarsus, nagu seda strateegias rõhutatakse!

Seda strateegiat võib näha ühes või teises valguses, aga meie võiksime rõhutada oma tugevusi ja olla valmis positiivseteks muudatusteks.

Ajakava

Eesti seisukohtade kujundamiseks on jäetud vähe aega.
Sinu Metsa ilmumise päevaks on just lõppenud juba sõnastatud
seisukohtade kooskõlastamine ministeeriumide ringis.

• Valitsuses kinnitamine jääb oktoobri lõpukolmandikku ja seejärel
saadetakse materjalid Riigikokku.

• Metsastrateegia ingliskeelse teksti (New EU Forest Strategy for 2030)
leiab aadressil https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0572
Metsastrateegia eestikeelse teksti leiab SIIT.

*** 

Artikkel ilmus esmakordselt õppelehe Sinu Mets septembrinumbris. Sinu Metsa saab lugeda SIIT.

 

0Shares