Metsade majandamine

Metsa majandamine tähendab metsa uuendamist, kasvatamist, kasutamist ja kaitset. Metsade majandamisega tegelevad nii erametsaomanikud kui riik, kes haldab riigimetsi.
Metsade majandamiseks on ette nähtud teatud reeglid ja võimalused, mis järgivad häid tavasid ja aitavad tagada metsanduse jätkusuutlikkust. Peamised reeglid leiate metsa majandamise eeskirjast. 

Erametsaomanikel on metsade majandamiseks kolm viisi:
•    majandada metsa ise;
•    sõlmida majandamisleping metsaühistuga või usaldusväärse metsafirmaga;
•    majandada metsa kasutusvalduslepingu alusel.

Metsaomanik majandab metsa ise 
Sobib metsaomanikule, kellel on metsanduslik haridus või piisavad metsandusteadmised ja praktika, tahe ise metsas tööd teha, aega uurida õigusakte ja suhelda erinevate asutustega.

Kasulikke näpunäiteid ja/või teiste kogemusi oma metsa majandamiseks saate:
•    õppelehest Sinu Mets;
•    Erametsakeskuse kodulehelt, kus on infomaterjal videona;
•    Erametsakeskuse kodulehelt, kus on ka seminaride ja loengute materjalid;
•    õppepäevadelt, metsanduskonsulentidelt ja metsaühistutelt.

Majandamisleping metsaühistu või -firmaga 
Metsaomanik, kellel ei ole eriharidust ega väga palju aega metsas käia, saab valida majandamislepingu. See sõlmitakse metsaühistuga või metsafirmaga, kes jälgib, mida ja millal oleks vaja metsas teha. Ühistu või firma võib anda metsaomanikule soovitusi, aidata tööde organiseerimisel või pakkuda vastavat teenust ja aidata ka metsamaterjali müügil.
Mõned nendest töödest (näiteks metsakultuuri hooldus ja valgustusraie noores metsas, mis mõlemad parandavad tulevikumetsa kvaliteeti) vajavad üldjuhul metsaomaniku omafinantseeringut. Majandamislepingu puhul on metsaomanikul õigus tegemistes kaasa rääkida ja otsustada ning saada kasu professionaalsetest teadmistest.
•    Leidke endale sobivaim metsaühistu siit.
•    Uurige metsafirmade tausta internetist ja näiteks piirkondlikelt tugiisikutelt.
•    Jälgige puiduturu olukorda.

Kasutusvaldusleping
Sellise majandamislepingu puhul tuleb lepingus väga täpselt sätestada, missugused õigused on kasutusvaldajal. Alati peab arvestama, et selle lepinguga võib metsaomanik ära anda kõik õigused peale metsamaa müügi õiguse. Need lepingud on väga riskantsed, vajavad häid juriidilisi ja erialaseid teadmisi ning võivad asjatundmatuse korral kaasa tuua palju ootamatusi.
Kui omanik pole lepingut sõlmides kõike piisavalt läbi kaalunud, saab kasutusvaldaja tellida uue metsamajandamiskava, teha enda valitud eraldistel seaduse piires raiet, müüa puitu jne. Kindlasti tuleb uurida kasutusvaldaja tausta, konsulteerida juristiga, kes tunneb metsandust ja õigusakte. Kasutusvalduslepingu sõlmimist soovitame arutada metsanduskonsulentidega.

Metsaomanikele mõeldud kokkuvõttes on kasutatud SA Erametsakeskuse tellimusel valminud materjale, www.lignator.ee kodulehel olevat infot  ja Riigi Teatajas ilmuvaid määruseid ning seadusi.

0Shares