Metsameetme toetuse tänavuse vooru eelarvet suurendati 314 700 euro võrra

Arvestades toetusesaajate prognoositust suuremat huvi meetme 8 „Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse“ 2022. a taotlusvooru vastu, suurendatakse maaeluminister Urmas Kruuse 28. oktoobri 2022. a otsusega metsameetme tänavuse vooru eelarvet 314 700 euro võrra.

Meetme 8 kogusumma on seega tänavu 2 630 700 eurot, mis jaotub tegevuse liikide vahel järgmiselt:

  • Metsade elujõulisuse ja majandusliku väärtuse parandamine (sh hooldusraie) – 2 204 700 eurot (sellest 60 000 eurot Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 7 lõike 2 ja artikli 14 lõike 1 kohaldamisel Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondile üle kantud vahenditest ja 1 317 000 eurot Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 58a nimetatud vahenditest).ˮ;
  • Metsakahjustuste ennetamine, kõrvaldamine ja kahjustatud metsa taastamineˮ – 426 000 eurot (sellest 269 000 eurot Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 58a nimetatud vahenditest).

Erametsakeskus teeb toetuse otsused 100 tööpäeva jooksul alates taotluste vastuvõtmise viimasest päevast ehk hiljemalt 23. veebruaril 2023. Toetusraha makstakse välja pärast tööde tegemist ja nende kohta dokumentide esitamist.

Metsameetme toetuse tingimuste kohta loe pikemalt: https://www.eramets.ee/toetused/metsameede

0Shares