ProForest

ProForest Projekt viidi läbi ajavahemikul detsember 2011– juuni 2012.a. ja seda rahastati Euroopa Liidu Elukestva õppe tegevusprogrammist. Tegemist oli 3-nädalase tööpraktika korraldamisega Prantsusmaal parendamaks metsandussektoris töötavate inimeste eri- ja tööalaseid oskusi läbi kohapealse praktika. Praktikad toimusid  märtsis 2012 ning praktikale saadeti käesoleva projekti raames kokku 6 inimest: 4 inimest metsaühistute ja erametsaomanikega töötavate inimeste seast ning 2 SA Erametsakeskus töötajat. Projekti partneriks oli Prantsusmaa kool la Maison Familiale Rurale „Les Forges“ Ecole des Metiers de la Nature.
Elukestva õppe tegevusprogrammi eesmärk on aidata arendada Euroopa Liitu kui arenenud teadmuspõhist ühiskonda, mida iseloomustab säästev majanduslik areng, uute ja paremate töökohtade loomine ning suurem sotsiaalne ühtekuuluvus. Eelkõige on sihiks edendada vastastikust teabevahetust, koostööd ja õpirännet ELi haridus- ja koolitusasutuste ja -süsteemide vahel. Programm tegeleb osalevate riikide haridus- ja koolitussüsteemide ajakohastamise ja kohandamisega eelkõige Lissaboni tegevuskava strateegiliste eesmärkide kontekstis ning see toob Euroopa lisandväärtuse vahetult iga õpirände- ja muudes koostöötegevustes osaleva kodanikuni. Haridusalast rahvusvahelist koostööd koordineerib Eestis SA ARCHIMEDES Hariduskoostöö keskus.

Kandideerimine ja avalduse esitamise tähtpäev

Projektis osalemisel toimus landideerimine kahes kategoorias:
a) metsa kategooria
b) administratsiooni kategooria
Dokumentide esitamise tähtaeg oli 12. detsember 2011. Omavahel võistlesid kategooriates taotlused, mis on esitatud tähtaegselt.

Kandideerimiseks tuli praktikandil esitada järgmised dokumendid:
1. sooviavaldus
2. motivatsioonikiri –  info praktika kandidaadi huvist oma eriala ja eesootava välispraktika vastu; motivatsioonikiri pidi olema koostatud tööpraktikale kandideerija poolt prantsuse, hispaania, itaalia, inglise või saksa keeles.
3. CV, mille SA Erametsakeskus võis edastada nii vastuvõtvale kui ka vahendavale organisatsioonile. CV-s pidi olema loetletud ka kodakondsus(t)e loetelu ja keel(t)eoskus.
Kõikide praktikantidega sõlmiti praktika leping (edaspidi leping). Lepingu põhjaks oli Leonardo õpirände standardleping – alusdokument, millega osaleja võttis endale kohustuse osaleda õpirändes ja SA Erametsakeskus võttis kohustuse võimaldada osalejale määratud toetus.

II Toetuse määrad
Toetuse lõplik summa määrati, toetudes tegelikult toimunud praktikate/lähetuste arvule ja kestvusele.
Praktikandile eraldatud toetuse eelarve jagunes kolmeks osaks:
1. kindlasummaline toetus osaleja elamiskulude katmiseks
2. kindlasummaline toetus osaleja pedagoogiliseks, keeleliseks ja kultuuriliseks ettevalmistuseks
3. toetus osaleja reisikuludeks (arvestatakse vastavalt tegelikele kuludele)

Tööpraktikale lähetatavale kaeti maksimaalselt 1401 euro ulatuses elamis- ja ettevalmistuskulusid. Ettevalmistuskulude hulka oli sealjuures määratud 91 eurot keelekursuse läbimiseks. Lisaks tasuti kuni 355 euro ulatuses reisikulusid. Praktikandi kohustused oli praktika täiemahuline sooritamine ja aruandluse esitamine SA-le Erametsakeskus vastavalt praktikalepingus kokkulepitud tingimustele.

III Valiku kriteeriumid
Kriteeriumid, mille järgi praktikante projekti valiti:
1. Haridus – metsandusliku kõrgharidusega kandideerijale omistati suuremad väärtuspunktid.
2. Töökogemus – vähemalt 6 kuud tööturul olnutele ja ülikooli lõpetanutele omistati suuremad väärtuspunktid.
3. Töökoht – metsanduslikus MTÜ-s või TÜ-s ning SA-s Erametsakeskus töötanud isikud said maksimumpunktid. FIE-na metsanduslikul maastikul töötavad isikud said järgmised ja muudes juriidiliste isikute juures töötavad isikud vähim punkte.
4. Taotleja keeleoskus – prantsuse keele õppimist ja oskamist tõestanud potentsiaalsed tööpraktikandid said maksimumpunktid, järgnevad hispaania ja itaalia keelt oskavad isikud, siis inglise ja saksa keelt oskavad isikud.
5. Välismaise praktikakogemuse kaal – eelisti taotlejaid, kes ei olnud varem välismaal praktikal käinud.
6. Noorte kriteerium –maksimumpunktid taotlejale vanuses 18-26 a.

0Shares