Elukestva Õppe Programm

Haridusalast rahvusvahelist koostööd koordineerib Eestis SA ARCHIMEDES Hariduskoostöö keskus.
Elukestva õppe programmi eesmärk on aidata arendada Euroopa Liitu kui arenenud teadmuspõhist ühiskonda, mida iseloomustab säästev majanduslik areng, uute ja paremate töökohtade loomine ning suurem sotsiaalne ühtekuuluvus. Eelkõige on sihiks edendada vastastikust teabevahetust, koostööd ja õpirännet ELi haridus- ja koolitusasutuste ja -süsteemide vahel. Programm tegeleb osalevate riikide haridus- ja koolitussüsteemide ajakohastamise ja kohandamisega eelkõige Lissaboni tegevuskava strateegiliste eesmärkide kontekstis ning see toob Euroopa lisandväärtuse vahetult iga õpirände- ja muudes koostöötegevustes osaleva kodanikuni.

Euroopa Elukestva Õppe Programm jaguneb alljärgnevateks alamprogrammideks:
–    Üldhariduse programm Comenius
–    Kutsehariduse programm Leonardo da Vinci
–    Kõrghariduse programm Erasmus
–    Täiskasvanuhariduse programm Grundtvig
–    Haridusjuhtide õppelähetuste programm

SA Erametsakeskus poolt rakendatavat projekti PROFOREST 2 rahastatakse Elukestva Õppe programmi Leonardo da Vinci alamprogrammist (õpirändeprojektid), millest on võimalik täpsemalt lugeda siit

0Shares