Mis on metsaühistu?

Metsaseadusega on määratud, et metsaühistu on mittetulundusühing ja tulundusühistu, mille põhikirjakohane tegevus on metsa majandamine ning mille liikmed on füüsilised ja eraõiguslikud juriidilised isikud, kellel on metsamaa.

Kellele see on?
Piirkondlikele ja ühiste huvidega erametsaomanikele

Metsaühistu teenused liikmetele:
•    Organiseerida piirkonnas ühiste huvidega metsaomanikud
•    Metsaomanike nõustamine, nõustamisteenuse osutamine
•    Ühistegevus, ühisürituste organiseerimine (kokkusaamised, väljasõidud, konkursid, võistlused)
•    Teabe edastamine metsaomanikele, teabepäevade korraldamine
•    Abistab toetuste taotlemisel, toetuse taotluste koostamine (EMK, PRIA)
•    Huvide kaitse kohalikul tasandil (jahiõigus, keskkonnakaitselised piirangud jms)
•    Ühise majandustegevuse korraldamine (näiteks puidu ühismüügi organiseerimine, liikmete koostöö organiseerimine metsatööde korraldamisel jne)

Faktid metsaühistute kohta:
Eestis on ligi 100 000 erametsaomanikku, neist on metsaühistutega ühinenud üle  8 000 ehk 8 protsenti metsaomanike üldarvust. Seevastu ühistutesse koondunud metsaomanike omandis oleva erametsamaa pindala on üle 360 000 ha ehk ca kolmandik erametsamaa kogupindalast (aastaraamatu Mets 2013 sisalduva info kohaselt  on Maakatastri andmetel eraomandisse kantud metsamaa pindala üle 980 000 ha).

Leia metsaühistu oma maakonnast:

Eesti

placeholder