Mis on metsaühistu?

Metsaseadusega on määratud, et metsaühistu on mittetulundusühing ja tulundusühistu, mille põhikirjakohane tegevus on metsa majandamine ning mille liikmed on füüsilised ja eraõiguslikud juriidilised isikud, kellel on metsamaa.

Kellele see on?
Piirkondlikele ja ühiste huvidega erametsaomanikele

Metsaühistu teenused liikmetele:
•    Organiseerida piirkonnas ühiste huvidega metsaomanikud
•    Metsaomanike nõustamine, nõustamisteenuse osutamine
•    Ühistegevus, ühisürituste organiseerimine (kokkusaamised, väljasõidud, konkursid, võistlused)
•    Teabe edastamine metsaomanikele, teabepäevade korraldamine
•    Abistab toetuste taotlemisel, toetuse taotluste koostamine (EMK, PRIA)
•    Huvide kaitse kohalikul tasandil (jahiõigus, keskkonnakaitselised piirangud jms)
•    Ühise majandustegevuse korraldamine (näiteks puidu ühismüügi organiseerimine, liikmete koostöö organiseerimine metsatööde korraldamisel jne)

Faktid metsaühistute kohta:
Eestis on enam kui 100 000 erametsaomanikku, neist on metsaühistutega ühinenud ligi 11 000. Seevastu ühistutesse koondunud metsaomanike omandis oleva erametsamaa pindala on üle 400 000 ha ehk enam kui kolmandik erametsamaa kogupindalast (aastaraamatu Mets 2014 andmetel on erametsamaa pindala üle 1 miljoni hektari).

Leia metsaühistu oma maakonnast: