Nõustamine

Tähelepanu, metsaomanikud!

Kuna 2016. aasta eelarve toetussummad nõustamise osas on ära kasutatud, tuleb nõuandeteenuse eest sel aastal tasuda metsaomanikel. Täpsemate tingimuste teadasaamiseks palume võtta ühendust oma metsaühistuga!

***

Metsaomanikke nõustavad kõigis metsa majandamisega seotud küsimustes metsaühistute juures tegutsevad konsulendid.

Kes on konsulent?

Konsulent on metsandusvaldkonna ekspert, kellele on omistatud konsulendi kutse metsamajanduse valdkonnas. Ta on enamasti metsandusalase kutse- või kõrgharidusega ja vähemalt kolmeaastase töökogemusega. Tema töö on korrastatud ja korrektse teabe edastamine metsaomanikule.

Kuidas konsulenti valida?

Konsulendid tegutsevad metsaühistute juures. Konsulendi leidmiseks on kõige lihtsam võtta ühendust metsaühistuga. Võib pöörduda ka otse konsulendi poole.

Metsaomanikul on õigus valida konsulent ükskõik millise ühistu juurest. Võib valida konsulendi sellest ühistust, mis asub elukohale kõige lähemal või mis asub metsale lähemal. Kui valida konsulent sellest piirkonnast, kus asub mets, on konsulendi kohalesõitmise kulu kõige väiksem. See kulu tuleb tasuda metsaomanikul.

Kuidas nõuanne välja näeb?

Lühema nõuande (kuni 2 tundi) saab konsulent anda kokkusaamisel, telefoni teel või e-kirja vastusena. Selle kohta pole vaja lepingut sõlmida ja nõustamist tavaliselt kirjalikult ei vormistata.

Pikema nõuande saamiseks tuleb metsaomanikul sõlmida metsaühistuga nõustamisleping. Soovi korral vormistatakse kirjalik nõuanne. Vajadusel sõidab konsulent metsa kohale.

Konsulent peab andma erinevaid valikuid ning selgitama oma võimalikku seotust metsanduslike firmadega.

Milliste teemadega võib konsulendi poole pöörduda?

Levinumad metsandusalased nõustamisteemad on:

 • Metsa üldine seisund: metsa ligikaudse väärtuse määramine; metsa tervisliku seisundi hindamine;
 • Metsamajandusalane nõuanne: vajalikud ja võimalikud metsamajandamistööd; metsakasvatuslik nõustamine; metsa majandamine lähiaastatel;
 • Metsaparandustööde tegemine: koosluse parandamise võtted; kuivenduse vajadus ja teostamine (kuivendussüsteemide ülevaatus, kuivenduskraavide hooldamine, kuivendusvõrgud jne); maaparandus; maapinna ettevalmistamine;
 • Erametsanduse toetuste saamise võimalused ja taotlemine (SA Erametsakeskus, PRIA);
 • Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid (nt vajaminevad dokumendid raie tegemiseks);
 • Metsakahjustused: ulukikahjustuste fikseerimine ja vältimise võimalused; tormikahjustuste likvideerimine ja tormimurru alade majandamine; kahjustatud metsa taastamine; üraski kahjustused;
 • Noorendike hooldus
 • Rajatud metsakultuuride kasvatamine ja hooldamine; taimekasvatus;
 • Raie (harvedus-, sanitaar-, uuendus-, lageraie) tegemise võimalused (k.a tasuvus); raiete põhimõtted erinevates puistutes; raieala määramine;
 • Raie- ja kahjustatud metsalankide uuendamine; põllumaade metsastamine;
 • Õigusalane abi: metsaseaduse uued muudatused; metsade majandamise muutus seoses uue eekirjaga;
 • Muud teemad.

Kuidas nõustamist rahastatakse?

Nõuandeteenuse hind metsaomaniku jaoks sõltub nõustamisvajaduse mahust, metsa asukohast (transpordikulu) ja muust. Seni on nõuandeteenust rahaliselt toetanud ka riik, kuid kuna 2016. aasta eelarve toetussummad on ära kasutatud, tuleb nõuandeteenuse eest praegu tasuda metsaomanikel. Täpsemate tingimuste saamiseks võtke ühendust metsaühistuga. 2017. aastal jätkub loodetavasti ka riiklik toetus nõustamisteenusele.

Täielik nimekiri kõikidest nõustamisteemadest

Metsaühistud ja nende kontaktid

Metsandusvaldkonna konsulendid ja nende kontaktid

Muudes maamajanduslikes küsimustes annavad nõu põllumajanduslikud konsulendid

Soovitame väga pärast nõuande saamist täita tagasisideleht oma konsulendi kohta. Tagasiside jõuab Maamajanduse Infokeskuseni ning konsulendi jaoks on tagasiside anonüümne.

Küsimusi metsandusvaldkonna konsulentide kohta võib esitada Erametsakeskuse telefonil 683 6057 või e-posti aadressil siseriiklik@eramets.ee.