Hakkepuit lõpetab gaasi ainuvõimu

KOIT, Aare Lepaste:

Jaanipäeva paiku läidetakse tuli AS-i Põlva Soojus uues hakkepuidul töötavas katlas, mis katab oma võimsuselt kuni kolmandiku linna soojavarustuse vajadusest kütte kõrgperioodil.

AS-i Põlva Soojus juhataja Aavo Pindmaa täpsustas, et uue katla võimsus on neli megavatti, külmadel talvekuudel on võimsusvajadus kuni 12 megavatti. «Lepingu ehitajaga sõlmisi­me juba möödunud aasta augustis ja tehtavad tööd võib tinglikult jaotada kaheks osaks. Üks neist on uue katla paigutamine olemasolevasse katlamajja, teine osa katlamaja kõr­vale hakkehoidla ehitami­ne,» rääkis Pindmaa.

Praeguseks on uue katla vundament valmis ning osa vajalikke seadmeid ja torustikkegi paigaldatud. Hakkehoidla ehitusel on vundamenditaldmikud valatud ning ilmade soojenedes saavad tööd jätkuda.

Tarbija rahakoti koormus väheneb

Küsimusele, miks on uue katla võimsuseks valitud just neli megavatti, vastas Pindmaa, et tegemist on küttevajadust silmas pida­des optimaalse suurusega.

«See neli megavatti on katlale just selline ülemine piir, et see saaks töötada 12 kuud aastas ning suviti oleks tagatud ka sooja vee tootmine. Kateldel on para­ku oma võimsuse alampiir, millega need töötada saa­vad ja see on orienteeruvalt 25-protsendiline koorma­tus. Sooja vee tootmiseks on meil suviti arvestusli­kult vaja megavatist võim­sust ja uus katel just sel­listele tingimustele vastab­ki,» põhjendas Pindmaa. Uue hakkepuidul töötava katlaga loodetakse toota-kuni 2/3 katlamajast väljas­tatavast aastasest soojuse kogutoodangust.

Uue katla käivitamine rõõmustab kõiki AS-i Põl­va Soojuse kliente, sest mõnigi euro jääb tulevikus igakuise arve tasumisel ra­hakotti alles. Kui palju täp­selt, selgub lõplikult siis, kui tootja on kõik tehtud kulutused kokku löönud ja proovikütmisedki teinud.

«Odavamaks läheb kaht­lemata, aga hetkel ei julge küll veel täpselt öelda, mil­lises suurusjärgus. Liht­sam oleks arvestada siis, kui toimuks sajaprotsendi­line hakkepuidule ülemi­nek. Siiski julgen prognoo­sida, et soojuse eest väljas­tatavad arved on uuel küt­teperioodil viis kuni kahek­sa protsenti väiksemad,» eeldas Pindmaa. Paljuski aga mõjutab soojusele kuluvat rahasummat ka järgnevatel kütteperioodi­del see, kui külmaks tal­vekuud osutuvad.

Hakkepuudust karta pole

Kui veel üsna hiljuti kum­mitas Eestis hakkepuidu põud, siis hetkel pole selles osas vaja muret tunda. «Huvi tuntakse ja hakke­puidu hinnad on vähemalt praegu võrdlemisi all. Hakkepuudust ei tule, liia­tigi on meil teises kvartalis kavas hakke ostuks välja kuulutada riigihange, kus on sees tingimus, et arvle­mine toimub väljatulnud soojuse põhjal ehk me ei kavatse osta kantmeetri-põhiselt väheväärtuslikku või niisket haket, millest tuleb hakata vett välja aurutama,» märkis Pindma.

Uus katel valmib Taanis ning peaks juba paari nä­dala pärast Eestisse jõud­ma. Kuna vundament on valmis, loodetakse montaažiga alustada veebruari lõ­pus. Juba praegu on katla­majas paigaldamist oota­mas uus generaator, mis rakendub töösse elektri­katkestuste puhul.

«Gaasikatla puhul on asi lihtne, sest elektrikatkes­tuse korral tuli katlas liht­salt kustub. Hakkepuidu-katlas põlemisprotsess aga kohe ei lõpe ja seepärast on elektrivarustuse tagamine hädavajalik,» selgitas Pind­maa. Lisaks hakkepuidu-katla tööprotsessi lõpetami­se tagamisele saab soetatud generaatoriga talvisel ajal töös hoida ka abikatla, et vältida trasside külmu­mist.

Toetas KIK

Osalisele hakkepuiduga kütmisele üleminekuks tehtavaid kulutusi toetab Keskkonnainvesteeringute I Keskus (KIK). Projekti toetatakse Kyoto saaste-kvootide müügist saadud vahendite arvelt. Nimeta­tud vahendid jaotati möö­dunud aasta lõpus ümber, sest kõik ei leidnud ka­sutamist. See omakorda võimaldas Põlva Sooju­sel pääseda asendusprojektide nimekirja ning nüüdseks on sõlmitud le­ping, millega KIK rahas­tab kuni 49,3 protsenti abikõlbulike kulutuste maksumusest.

0Shares