Hange trassiäärsete metsise elupaikade kaitse korraldamiseks

Aasta lind, metsis, eramets

Tehnilise Järelevalve Amet kuulutas välja hanke Rail Baltica raudteetrassi lähedusse jäävate metsiste elupaikade kompenseerivate meetmete vajalikkuse analüüsiks ja väljatöötamiseks.

Rail Baltic Estonia teatel analüüsiti uue raudteetrassi maakonnaplaneeringute koostamise käigus mitmeid sobilikke trassikoridoride asukohti, mis oleks tehniliselt teostatavad, majanduslikult tasuvad ning mille raudteest tulenevad mõjud ja häiringud oleksid minimaalsed nii inim- kui ka looduskeskkonnale.

Üksikutel juhtudel ei olnud võimalik vältida alasid, mis asuvad metsise elupaikade lähedal. Seega on oluline lisaks läbiviidud keskkonnamõjude hindamisele täpsemalt analüüsida raudteekoridoriga piirnevate metsise elupaikade ja asurkonna seisundit ning näha vajadusel ette täiendavaid tegevusi liigi olukorra säilitamiseks ja parandamiseks.

Otsitakse lahendusi

Metsis on Eestis II kaitsekategooria all olev liik, kelle soodsa seisundi tagamiseks on moodustatud ulatuslik püsielupaikade ja kaitsealade võrgustik. Vaatamata suuremahulistele piirangutele ei saa lugeda asurkonna seisundit siiski heaks. Selle põhjuseid on palju alates elupaikades aastakümneid tagasi tehtud kuivendustöödest, kisklussurvest ning kuni ebapiisavate teadmisteni metsise kaitsel.

„Koostöös Tehnilise Järelevalve Ameti, Rail Baltic Estonia OÜ ja Keskkonnaametiga ettevalmistatud hankega soovime analüüsida Lõuna-Pärnumaal raudteetrassi äärde jääva metsise elupaikade seisundit ning töötada välja lahendused, mis aitaks hoida piirkonna metsiseasurkonda heas seisus,“ ütles Rail Baltic Estonia keskkonnajuht Roland Müür.

Praeguseks eelistatud trassialternatiiv kulgeb Pärnumaal mitmete metsise elupaikade lähedal ning lisaks läbib Lõuna-Pärnumaal Tolkuse looduskaitseala ja Vanemurru soo vahemikus piirkonda, kus 2014. aasta kevadel leiti asustatud metsisemänguala ehk paljunemispaik.

Hankega soovitakse tellida nii varasemate uuringute kui ka uute välitööde põhjal analüüs mõjutatud metsiste püsielupaikadest ja mängualadest, metsisekanade märgistamine GPS-saatjatega nende liikumispiirkondade kaardistamiseks ning rakendusplaani koostamine Lõuna-Pärnumaa metsiseasurkonna säilitamiseks.

0Shares