Käisime tutvumas Sloveenia metsandusega

Erametsakeskus käis koos kolme metsaühistu esindajaga oktoobris Sloveenias tutvumas kohalike metsamajandamise praktikatega. Seda nii era-, munitsipaal-, riigi- kui ka kaitsealustes metsades.

Erametsakeskus on partneriks Erasmus+projektis Net4Forest, mis on ellu kutsutud osalevate partnerriikide (Sloveenia, Eesti, Läti, Rootsi, Hispaania) metsandusnõustajate ja metsaomanike väljaõppeks ning kogemuste vahetamiseks. 21.-27.10.2018 toimus projekti raames õppereis Sloveeniasse.

Sloveenias on metsasuselt Euroopa esirinnas, mets katab seal 58% maismaast. Mägisel maal kasvab nii tihedaid pöögi-segametsi kui ka puhtkuusikuid, koosseisult on seal laialehised puid pisut enam kui okaspuid. Sloveenia metsi iseloomustab looduskaitsealade paljusus ning küpsete puistute suur osakaal.

Palju on mägist metsast piirkonda, kus majandamine on väljakutse – keeruline on tagada ligipääsu suurtele metsamasinatele. Lageraieid Sloveenias väga palju ei kohta, raiutakse pigem üksikute puude kaupa või häiludena. Siiski näidati meile ka ulatuslikke lageraiealasid, mis pärinesid 2014. a veebruari jää- ja 2017. a detsembri tormimurru likvideerimisest.

Erametsaomanikke on Sloveenias u 500 tuhat, keskmine erametsaomand väiksem kui 3 ha. Enamasti on mets kaasomandis. Riigis on 30 metsaühistut, kuhu on koondunud 3000-4000 metsaomanikku. Positiivse noodina jäi kõlama, et väikemetsaomanikel ei ole erilist huvi oma metsatükke kokkuostjatele maha müüa.

Õppereisi jooksul toimunud projektikoosolekul lepiti kokku intellectual outputs ehk intellektuaalsed väljundid, mida iga projektipartner ellu viib. Erametsakeskus plaanib tutvustada hea erametsanduse näitena Eesti nõustamissüsteemi ning puidu ühismüüki, viimane tekitas sloveenides Eesti metsanduspraktikast kõige enam huvi. Projekti tulemusena valmivad ka elektroonilised käsiraamatud, mis keskenduvad miniharvesteride ja droonide kasutamisele metsanduses.

Erasmus+ projekt Net4Forest kestab 3 aastat, järgmine kogemuste vahetamise õppereis toimub 2019. a juunis Rootsis.

erasmus

0Shares