Kas suure investeeringu nimel tehakse rafineerimistehase planeerimisel mööndusi?

metsa majandamine

Ajakirjanduses käib elav arutelu, kas suure investeeringu nimel jäetakse rafineerimistehase planeerimisel riigi ja keskkonna huvid tahaplaanile.

Postimehe arvamusküljel kirjutas keskkonnaministeeriumi kantsler Andres Talijärv Est-For Investi ja RMK vahelisest kokkuleppest. Talijärv nendib artiklis, et Est-Foril pole plaanitava koostööprotokolliga midagi peale hakata, kui tehase rajamiseks luba ei saada.

Loa saamine või mitte saamine sõltub aga väga mitme tasandi otsustest – alates keskkonnamõjude hindamisest, mille peab heaks kiitma keskkonnaamet, ning lõpetades ehitusloaga, mille andmine on kohaliku omavalitsuse pädevus. Valitsus tehase rajamist või rajamata jätmist ei otsusta.

“Kavandatav koostööprotokoll pole seega mingi poliitiline dokument, vaid RMK tegevjuhtkonna tasemel sõlmitav töödokument, mis käsitleb puidu võimalikku ostmist ja müümist, mitte ühegi tehase rajamist. Est-For võib tahta mida iganes ja sõlmida puidu ostmiseks tarnijatega mistahes kokkuleppeid, aga kui tehase mõju keskkonnale on negatiivne, siis seda lihtsalt ei tule,” kirjutab Keskkonnaministeeriumi kantsler.

Nii suure investeeringu tegemine eeldab, et kõik keskkonnariskid on maandatud: nii otsene mõju veekogudele ja õhule kui ka kaudne mõju metsale. Tehase strateegilise keskkonnamõju hinnangu koostamist pole veel alustatudki ja seepärast pole praegu võimalik ka öelda, milliseks võivad kujuneda selle tulemused.

Talijärve sõnul on kindel, et metsa raiutakse Eestis ka edaspidi ainult nii palju, kui mets seda võimaldab ja riigikogus heaks kiidetud metsanduse arengukava lubab, mitte nii palju, kui tööstusel tarvis läheb. Selle tagamiseks on meil olemas nii kodumaised normid kui ka rahvusvahelised metsade sertifitseerimise skeemid (FSC, PEFC).

Loe kantsleri arvamusartiklit täismahus SIIT.

Eesti Päevalehes kirjutas puidurafineerimistehasega kaasnevatest kartustest roheliste erakonna esindaja Peep Mardiste. Ta leiab, et tehase algatusrühm on uuringute algusfaasis, aga sihib tõenäoliselt Tartust vahetult ülesvoolu paiknevat asukohta. Kuna tehases plaanitakse seni järele proovimata uut tehnoloogiat, siis pole kindel, kas pangad nii riskantse projektiga kaasa tuleksid. Metsale ja veekvaliteedile langev surve võib osutuda liiga suureks.

Tehase algatusgrupp on loonud mulje, nagu kaalutaks tehase arvukaid võimalikke asukohti, et keerukas analüüs lõpuks sobivaima kätte näitaks. Seega räägiti mõnda aega Suur-Emajõe jõgikonna kõrval ka Pärnu jõe alamjooksust ja Narva jõe jõgikonnast. Emajõgi tunduvat juba praegu algatusgrupile tõenäolisema asukohana, sest seal on tehasele tarvilikku vett rohkem. Mardiste ennustab, et selle valiku taga oli vähemalt sama oluline majandusargument – tehas ei taha hakata puidu pärast võistlema Pärnu ja Sillamäe sadamate väravahindadega ja loodab, et saab Lõuna-Eestist puu kätte väiksema konkurentsiga ehk odavamalt.

Tehase rajamisega seotud keskkonnaaspektidest teeb Mardistele kõige rohkem muret metsadele avaldatav surve ja Emajõe veekvaliteedi tulevik. Tema hinnangul on tehase algatusrühm kaua üritanud tõestada, et nende tegevus ei saa kaasa tuua raiemahu suurendamise vajadust ja puitu jätkuks kõigile. Eestis on tasahilju, aga süstemaatiliselt puuraiumisreegleid lihtsustatud – küll suuremaid lanke lubades, küll raievanust alandades või kaitsealadel julgemat raiet võimaldades. Roheliste erakonna esindaja leiab, et selle taga on puidutööstuste samasugune vaikne, aga süstemaatiline surve otsustajatele – et saekaatritesse ja tehnikasse tehtud hiiglaslikud investeeringud paremini ära tasuksid, tahetakse lihtsamat ligipääsu ressursile, metsale. Ja lahjendatud reeglistik on kahtlemata üks lihtsama ligipääsu looja.

Loe arvamusartiklit täismahus SIIT.

Tartu Postimehes kirjutas ka kodanikeaktivistide esindaja Linda-Mari Väli, kelle hinnangul on ilmne, et hiiglasliku tselluloositööstuse rajamine kindlustaks meie metsanduspoliitilise suuna intensiivsuse ja tööstuslikkuse, sest puidutöösturite mõjukas huvirühm kasutaks tehase olemasolu raiesurvet kasvatava argumendina nii arengukava kui metsaseaduse muudatuse aruteludel.

Eriplaneeringuga kaasnevate uuringute eesmärk on selgitada välja, kas senist «tööd kaardil» kontrollivate instantside hinnangul kannatavad Eesti loodus ja inimesed puidutöösturite igatsetud hiigeltehase välja või mitte. Väli arvates seisneb aga tõde selles, et suure puiduvajadusega tehast ei taha enda hoovi peale keegi, olgu see tööstuskompleks nii moodne kui tahes.

Tema sõnul küsivad aga inimesed, milline on intensiivse metsanduse jätkamise mõju meie loodusele, kultuurile, inimeste tervisele ja lõpuks ka majandusele. Väli kirjutab, et niivõrd suuremahulisi investeeringuid ei saa teha enne, kui ühiskond pole kokku leppinud järgmise kümnendi metsanduse arengukavas.

Loe arvamusartiklit SIIT.

0Shares