Klassikaliseks metsamajandamiseks enam toetust ei anta!

Metsameetme toetuse andmise üks eesmärk on aidata kaasa erametsade kliimamuutuste leevendamisele ja nende mõjudega kohanemisele – on ka ju määruse nimi, mille alusel toetust antakse „Perioodi 2023–2027 erametsade kliimamuutustega kohanemise investeeringutoetus“. Juba sügisel võetakse vastu meetme raames uued taotlused, et pakkuda metsaomanikele tuge kliimamuutustega kohanemisel.

Mitmed metsaühistud on korraldanud õppepäevi ja koolitusi, et tutvustada toetuse saamise võimalusi ja tingimusi. Sageli osalevad neil üritustel ka Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) Metsaosakonna esindajad, kes annavad asjakohast teavet toetuste kohta. Eriti väärtuslikud on infopäevad, mille raames külastatakse ühiselt metsa ning tutvutakse praktiliste metsamajandamisvõtetega, mis aitavad kliimamuutustega kohaneda ja vastavad hooldusraie toetuse nõuetele. On ju hooldusraie toetuse saamiseks tingimusteks, et metsa tuleb jätta säilikpuud ja lamapuit ning hooldusraiega kujundada metsakasvukohatüübile sobivate puuliikidega mitmeliigilised või struktuurselt mitmekesised puistud.

Üks sellise õppepäev tomus 12. juunil, kui Eesti Metsamajandajate Seltsi MTÜ korraldas oma liikmetele hooldusraie koolituse. Päev algas loengutega, kus KIK Metsaosakonna toetuste üksuse projektispetsialist Sirli Jakobson selgitas toetuste saamise tingimusi. Pärast loenguid mindi metsa, kus ökoloog Jaan Liira jagas praktilisi näiteid, kuidas majandada metsa nii, et säiliks elurikkus ning samas ei väheneks metsast saadavad tulud.

Metsas arutati näiteks, kuidas loodust hoidvalt tagada mesilastele ja kimalastele nektar ning kuidas visuaalselt säilitada metsatunnetust. Näiteks jäetakse raiel puutüükale kasvavatele seentele ja samblikele varju pakkuv vaher ja pihlakas, või tehakse kuusikus harvendusraiet jättes lehtpuud, nagu kask, eraldise sisse või serva. Need lehtpuuribad muudavad puistu mitmekesisemaks ja aitavad okaspuumassiivides puistut muuta tuulekindlamaks, tormidele vastupidavamaks ning tuldtõkestavaks. Puudegruppide jätmine metsaserva või metsatee äärde pakub elupaiku mitmetele liikidele ning on oluline, et hooldusraie toetuse saamiseks ei tohi neid säilikpuid metsast eemaldada.

KIK Metsaosakonnal on hea meel, kui on võimalus jagada ja vahetada praktilisi teadmisi ning kogemusi, kuidas majandada metsi selliselt, et metsad kohaneks kliimamuutustega!

0Shares