Kuidas RMK FSC auditis leitud puuduseid kõrvaldab?

mets, metsa majandamine, talvine mets

Eelmise aasta lõpus läbiviidud FSC sertifikaadi korraline audit tõi RMK tegevuses välja mitmeid puudusi, millest kaalukamad puudutavad looduskaitset. Maaleht küsis RMK-lt, mida ja kuidas on plaanis ette võtta puuduste tähtaegseks kõrvaldamiseks.

Maalehe küsimustele vastas RMK juhatuse liige Kristjan Tõnisson:

„Auditi käigus tuvastatud mittevastavused on RMK-s juhatuse tasemel läbi arutatud. Kokku on lepitud konkreetsed tegevused, mida RMK teeb selleks, et mittevastavused lahendada.

Potentsiaalsete vääriselupaikade tuvastamiseks on juba käimas inventuur enam kui 1600 hektaril, lisaks sõnastame eelvaliku kriteeriumid, mille alusel saame täiendava valimi majandusmetsas olevatest potentsiaalsetest vääriselupaikadest, mille suhtes kehtestame majandamispiirangu kuni seal on läbi viidud vääriselupaikade inventuur.

Natura aladel kehtivad juba täna riigi poolt seatud piirangud majandustegevusele. Hoiualade ja kaitsealade kaitse-eesmärgiks olevate Natura elupaigatüüpide mõjutamine on keelatud ja seal majandustegevust ei toimu. Keskkonnaamet, kes on kaitseala valitseja, sellist tegevust ei luba ja RMK neid elupaigatüüpe ei raiu.

Ainuke küsitavus on seotud hoiualadel ja kaitsealade piiranguvööndis Natura elupaigatüüpidega, mis on küll inventeeritud, kuid neid ei ole seatud kaitseala kaitse-eesmärgiks või ei ole neid kantud keskkonnaregistrisse. Seal võib kaitseala valitseja majandustegevust lubada, juhul kui see ei kahjusta kaitseväärtusi.

Mittevastavuse lahendamiseks on RMK-l plaanis lõpetada majandamistegevus kõikides kaitse- ja hoiualadel registreeritud Natura metsaelupaigatüüpides ja lisaks teeme koostööd Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumiga, et tagada väärtuslike Natura elupaikade inventeerimisandmete aktualiseerimine ja võimalikult kiire jõudmine keskkonnaregistrisse.

Mis puudutab alasid, kus raietööd on läbi viidud, siis seal viiakse läbi metsauuendustööd ja pannakse kasvama uus mets. Kahjuks on nii, et vana metsa raiesmikule tagasi tuua pole võimalik ja see tekib sinna uuesti alles siis kui sinna kasvama pandud puutaimedest sirgub vana mets.”

Loe edasi Maalehe veebist!

0Shares