Kuidas tõendada metsamaterjali ja raieõiguse valdamise seaduslikkust?

Eesti Erametsaliit, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit:

Septembri algusest muutus oluliselt senine metsateatise tagastamise kord. Varasemalt tagastati metsateatis selle esitajale menetleja märkega, kas kavandatud tegevus on lubatud või mitte ning metsaomanik võis teha raiet 12 kuu jooksul metsateatise saamisest arvates. Nüüd kehtima hakanud korra järgi metsateatist sellisel kujul nagu varem ei tagastata ja metsaseaduse § 41 lõike 13 kohaselt on raie lubatud 12 kuu jooksul alates hetkest, kui registrisse on tehtud vastav kanne ehk raie on registreeritud.

See tähendab, et kehtivat metsateatist kui eraldi dokumenti enam ei eksisteeri. Metsaseaduse  § 37 lõige 3 punkt 4 järgi tõendab raieõiguse olemasolu ja metsamaterjali valdamise seaduslikkust raiet registreeriv kanne või metsakaitseekspertiisi akt metsaregistris, mida säilitatakse metsaregistris kümme aastat.

Kas metsateatise numbrit on vaja metsamaterjali ja raieõiguse valdamise seaduslikkuse tõendamiseks?

Uuenenud metsaregistriga tekib metsateatise menetlemisel igale eraldisele eraldi metsateatise number. Näiliselt on tekkinud olukord, kus ühelt langilt pärit puit ei ole enam tõendatud ühe teatise numbriga, vaid vahelaost alates peaks puidu päritolu olema tõendatud eraldise tasemel. Siit edasi peaks ka metsamaterjali valdamise aluseks ja tõendamiseks olevatel dokumentidel (müügi-ostuleping, veoseleht) olema kirjutatud kõik metsateatise numbrid.

Tegelikult on olukord teine. Juba 01.01.2014 jõustunud Metsaseaduse redaktsiooniga kaotati nii seadusest kui seotud määrustest metsateatise numbri kajastamise kohustus raieõiguse ja metsamaterjali üleandmise, metsa raieks andmise ja metsamaterjali seaduslikkuse tõendamise ning metsamaterjali veoga seotud dokumentatsioonis (vaata lisaks Metsaseaduse § 37 lõige 3, lõige 6 ja lõige 8 ning vanemat redaktsiooni, mille kehtivuse lõpp oli 31.12.2013).

See tähendab, et ostu-müügi tehingute ja metsamaterjali veoselehe vormistamisel ei pea raieõiguse olemasolu ja metsamaterjali valdamise seaduslikkuse tõendamiseks kasutama metsateatise numbrit.

Metsaseadusega seotud määrus ” Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti ja müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise vorm ning veoselehe kohta esitatavad nõuded” ei eelda samuti metsamaterjali valdamise seaduslikkuse tõendamisel ega vedamisel metsateatise numbri üles märkimist. Metsateatise täitmise kohustus on kirjas vaid eelpool mainitud määruse § 3, mis kirjeldab raieõiguse või metsamaterjali müügi- või ostutehingu teatist ning selle vormi – lisa 3. Raieõiguse ostu- ja müügitehingute puhul tuleb märkida ka metsateatise number juhul kui raieõigus müüakse metsateatise alusel.

Sertfitseerija NEPCon`i tarneahela ja metsamajandamise audiitor ei näe dokumentidel metsateatise numbri mittenäitamisel probleemi. Piisab sellest kui lubava märkega registrikanne on metsaregistris.

0Shares