Metsaseaduse muudatus annaks omavalitsustele õiguse piirata raieliiki

SÕNUMITOOJA, Gertrud Kaljuvee: Juuli keskel kiitis Eesti Vabariigi valitsus heaks metsaseaduse muudatused.
Juuli alguses esitas keskkonna­minister Keit Pentus-Rosimannus vabariigi valitsusele metsaseaduse muudatusettepa­nekud, mille eesmärk on muuta metsas toimuv avalikkusele pa­remini jälgitavaks ja loodussõb­ralikumaks. Juuli keskel andis valitsus ettepanekutele heakskii­du.

Teiste ettepanekute seas oli ka muudatus, mille kohaselt võib kohaliku omavalitsuse ük­sus seada piiranguid: „Planee-ringuga asula või elamu kaitseks õhusaaste, müra, tugeva tuule või lumetuisu eest või tuleohu vähendamiseks või metsatule­kahju leviku tõkestamiseks määratud metsa majandamisel uuendusraie tegemisel raieliigile ning lageraie tegemisel langi suurusele ja raievanusele.”

Varasemast erineb see selle poolest, et kohalik omavalitsus võib edaspidi seada piiranguid lisaks langi suurusele ja raieva­nusele ka raieliigile. Seda juhul, kui riigikogu kinnitab seaduse-muudatused sellisel kujul.

„Sisuliselt tähendab see, et li­saks keskkonnakaitse eesmärgil seatavatele piirangutele on ko­halikul omavalitsusel edaspidi õigus elanike huvides seada pla­neeringuga piiranguid ka raielii-kide osas. Eelkõige puudutab see lageraiet, mille käigus raiu­takse kogu ala lagedaks ühe raieviisiga ja mille asemel võib planeeringuga ette näha leebe raieviisi ehk turberaie kasutami­se kohustuse, puud raiutakse raiejärkudena,” edastas pressi­esindaja Berit-Helena Lamp keskkonnaministeeriumi selgi­tuse.

Vastav muudatus puudutab ka Ida-Harju omavalitsusi. Hil­jaaegu kerkis Anija vallas Must­jõe külas üles probleem, kus kü­larahvas soovis lageraiesse mää­ratud ja Riigimetsa Majandami­se Keskusele (RMK) kuuluva metsa raie asendamist turberaie­ga. Korraldati meeleavaldus ning saadeti pöördumine kesk­konnaministrile, et tehtaks vas­tav seadusemuudatus, mis või­maldaks jätta elamute ümber la-geraie vaba puhvertsooni.

Hiljuti külastas mustjõelasi RMK Harjumaa metsaülem Andrus Kevvai. Koos Mustjõe kõrtsitalu peremehe Tiit Lumi-laga vaadati mets veelkord üle.

Tiit Lumila: „Meie ootused on praegu positiivsed. Loodan, et RMK kaalub veel, millist raiet teha. Kui tehakse lageraie, tuleb paigaldada raudtee äärde müra-tõkked, sest siia tekib tuulekoridor.”

RMK Harjumaa metsaülem Andrus Kevvai sõnas, et RMK ei ole lageraie plaanist loobu­nud: „Suvel me ei raiu. Kavas on raie teha tuleval talvel.”

Lageraie tekitas probleeme ka Kuusalu vallas, kus Kolga elanikud soovisid, et vallavalit­sus seaks raiele piirangud ja jä­taks alevite ümbrusesse puhke-metsi. Mitu perekonda ostsid ära kinnistu servas olevad 50 meetri laiused metsaribad, et vältida la-geraiet oma kodu vahetus ümb­ruses

Kolga algatusgrupi liige Kat­rin Lellep sõnas, et seaduse­muudatuse jõustumine oleks vä­ga positiivne uudis: „Esitasime Kuusalu vallavalitsusele pöör­dumise lageraiete piiramiseks. See on tehtud, järgides praegu kehtivat metsaseadust, mis jätab omavalitsusele väga väikesed võimalused raiet piirata. Kui muudatus peaks jõustuma, on see koht, kus vallavalitsus saab olla aktiivsem ja viia inimesed seadusega kurssi.”

0Shares