Metsatulud tuleb deklareerida

mets, harvendus, metsaühistu

Kui müüsid eelmisel aastal metsa või metsamaterjali, tuleb tulud deklareerida. Vaatasime maksuameti lehelt järgi, mida metsaomanikul tulusid deklareerides kindlasti meeles tasuks pidada.

Metsamaterjali ja raieõiguse müügist saadud tulu maksustamisel kehtib erikord metsaomanikele kes ei ole ettevõtjad (FIE-d). Nemad saavad kasvava metsa ja raiutud metsamaterjali müügist saadud kasu edasi kanda kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile. See tähendab, et kui metsaomanik müüs 2017. aastal kasvavat metsa (raieõigust) või metsamaterjali, maksustatakse kasu metsatulust hiljemalt 2020. aasta tuludeklaratsiooni alusel.

Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisel on võimalik metsa majandamisega seonduvad dokumentaalselt tõendatud kulud maha arvata samal või kolmel järgneval maksustamisperioodil metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust, kui on täidetud alljärgnevad tingimused:

  • tegemist on metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses
  • metsaseaduses sätestatud juhul on metsaomanik metsa majandamise tegevuse kohta esitanud Keskkonnaametile metsateatise ning Keskkonnaamet on lubanud kavandatud tegevuse.

Hoia dokumendid alles!

Tulust võib maha arvata metsa majandamiseks tehtud kulud, mis on dokumentaalselt tõendatud. Metsaseaduse § 16 kohaselt metsa majandamine on metsa uuendamine, kasvatamine, kasutamine ja metsakaitse. Neid kulusid saab tulust maha arvata juhul, kui metsa majandamine on kooskõlas metsaseaduses sätestatuga. Kui metsaseadusega on kehtestatud nõue esitada majandamistegevuse kohta Keskkonnaametile metsateatis, peab Keskkonnaamet olema lubanud metsateatises kavandatud tegevuse.

Kui metsa majandamiseks tehti kulutusi rohkem, kui metsatulult kasu saadi, saab ka metsa majandamiseks tehtud kulud edasi kanda kuni kolmele aastale.

Tulumaksuga mittemaksustatud toetuse arvelt (sh metsa uuendamise toetus, metsa inventeerimise toetus, metsamaaparandustööde toetus) tehtud kulusid ei saa kasust maha arvata. Näiteks kui metsa uuendamiseks osteti istikuid 875 euro eest ja istikute ostuks saadi riigilt metsa uuendamise toetust 700 eurot, saab maksuarvestuses majandamise kulusid deklareerida vaid omafinantseeringu arvelt ehk 875 – 700 = 175 eurot.

Kui kinnistul, millelt metsa võõrandati, on soetusmaksumus, võib osa soetamismaksumusest tulust maha arvata. Kinnistu hilisemal võõrandamisel ei saa seda osa soetusmaksumusest enam arvesse võtta.

Loe metsatulu maksustamise kohta täpsemalt EMTA lehelt.

Sel aastal saadud metsatulu maksustamise kohta loe lähemalt Sinu Metsa artiklist.

0Shares